ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος 20 /9/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την 33η ΄Εκτακτη  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου που πραγματοποιήθηκε στις 20.9.2018, ημέρα  και ώρα 13.00 μ.μ.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο,2ο,3ο,4ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ. 8350/19-09-2018 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                               ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Αναμόρφωση του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)του Δήμου Σκιάθου οικ. έτους 2018

Α.Ο.Ε. 281/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Την υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Σκιάθου ως προς το τμήμα που αφορά το Δήμο Σκιάθου οικ. έτους 2018, όπως εμφανίζεται στον συνημμένο πίνακα .Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποτελεί εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου το δημοτικό συμβούλιο να ψηφίσει με νέα αυτοτελή απόφασή του την αναμόρφωση του ΟΠΔ σύμφωνα με τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Παραρτήματος Α' της υπ΄αριθμ. 34574/5-7-2018 ΚΥΑ.

2.

Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων, μετά την έκδοση της υπ΄αριθμ. 73/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου/Τακτική Διαδικασία, επί αγωγής της Εταιρείας «Αφοι Χ. Διολέττα ΑΕ», κατά του Δήμου Σκιάθου με αριθμό κατάθεσης ΤΜ 220/19-12-2016   στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου.(σχετική η αριθμ. 276/2018 ΑΟΕ.)

Α.Ο.Ε.282/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Να μην γίνει άσκηση ενδίκων μέσων μετά

την έκδοση της υπ΄αριθμ. 73/2018 αποφάσεως του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου/Τακτική Διαδικασία, επί αγωγής της Εταιρείας «Αφοι Χ. Διολέττα

ΑΕ», κατά του Δήμου Σκιάθου με αριθμό κατάθεσης ΤΜ 220/19-12-2016     στο Μονομελές

Πρωτοδικείο Βόλου, επειδή από την δικαστική επίλυση της διαφοράς, ήτοι με κατάθεση εφέσεως

στην ανωτέρω απόφαση, ο Δήμος θα επιβαρυνθεί με τα δικαστικά έξοδα και επιπλέον τόκους, ενώ

είναι βέβαιο ότι η έφεση δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα, καθόσον η απαίτηση είναι ομολογημένη,

αντιθέτως θα επιβαρύνει οικονομικά τον Δήμο Σκιάθου. Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται θέμα

παραγραφής της επίδικης αξίωσης.

Επιπλέον, η ενάγουσα διά της νομίμου εκπροσώπου της, Όρσας Διολέττα, με επιστολή της προς τον Δήμο Σκιάθου (αρ. πρωτ. 7152/03-08-2018) & με   υπόμνημα προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου (αριθμ.πρωτ.7529/20-08-2018)σε εκτέλεση του υπ. αριθ. 47/2018 πρακτικού του Δ.Σ. της εταιρείας, παραιτείται από την αξίωσή της για καταβολή των επιδικασθέντων νομίμων τόκων και δικαστικών εξόδων, περιορίζοντας την απαίτησή της.

3.

 

 

Λήψη απόφασης περί   ορισμού δικηγόρου για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων ενώπιον του Β΄ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, για τη δικάσιμο της 26-9-2019, προς απόκρουση της από 6-8-2012 προσφυγής υπ’ αριθ. κατάθ. 58/7-8-2012 της Μαρίας Γκουρίκου – Γκερέκου, κατοίκου Σκιάθου, κατά των με αριθ. 371/2012 και 10/2012 αποφάσεων του Δημάρχου Σκιάθου, με τις οποίες περιορίζεται το εμβαδόν παραχωρηθέντος κοινοχρήστου χώρου.

 

Α.Ο.Ε. 283/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως δικηγόρο τον κ.Καραγεώργο Στέφανο του Ηλία, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω,   ΑΜ   ΔΣΒ 244, με

έδρα Κωνσταντά 128, για την σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων ενώπιον του Β΄ Τριμελούς Διοικητικού

Πρωτοδικείου Βόλου, για τη δικάσιμο της 26-9-2019, προς απόκρουση της από 6-8-2012 προσφυγής υπ’ αριθ.

κατάθ. 58/7-8-2012 της Μαρίας Γκουρίκου – Γκερέκου, κατοίκου Σκιάθου, κατά των με αριθ. 371/2012 και

10/2012 αποφάσεων του Δημάρχου Σκιάθου, με τις οποίες περιορίζεται το εμβαδόν παραχωρηθέντος

κοινοχρήστου χώρου.

4

Επικαιροποίηση της 264/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής μόνο ως προς τον ορισμό του Δικηγόρου.

 

Α.Ο.Ε. 284/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Την επικαιροποίηση της   264/2017

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής   μόνο ως προς τον ορισμό του

Δικηγόρου κ.Καραγεώργο Στέφανο του Ηλία, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω,   ΑΜ   ΔΣΒ 244, με

έδρα Κωνσταντά 128, η οποία αφορούσε α) σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος, σχετικά με την

άσκηση ενδίκου μέσου εφέσεως κατά της υπ’ αριθ. 179/2017 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Βόλου / Τακτική Διαδικασία, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή αγωγή της εταιρείας με την επωνυμία

«Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «Brain –

Ανάπτυξη ΕΠΕ», περί καταβολής ποσού 34.800,00 ευρώ, πλέον νομίμων τόκων, πλέον δικαστικής δαπάνης

300,00 ευρώ, για αμοιβή παροχής υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης και περάτωσης της εκκαθάρισης και

λύσης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Σκιάθου Δ.Ε.» (σχετ. το υπ’ αριθ. πρωτ.

9666/21-09-2017 έγγραφο του Δήμου μας) και β) σύνταξη και κατάθεση εφέσεως, ενώπιον του Μονομελούς

Εφετείου Λάρισας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή