ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος 6 /9/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την 32η ΄Εκτακτη  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου που πραγματοποιήθηκε στις 7.9.2018, ημέρα  και ώρα 13.00 μ.μ.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο,2ο3ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ.     7994/06-09-2018 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                               ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Έγκριση πάγιας προκαταβολής (2ος κύκλος 2018).

Α.Ο.Ε. 278/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνονται οι δαπάνες που εντάσσονται στην πάγια προκαταβολή (2ος κύκλος 2018).

2.

Λήψη απόφασης περί   ορισμού δικηγόρου για σύνταξη δικογράφου αναλυτικής έκθεσης απόψεων, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, κατά τη δικάσιμο της 25-09-2018, επί της από 18-03-2016 προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΒΑ Α.Ε.» κατά της υπ’ αριθ. 109/2015 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου και κατά συναφών τεκμαιρομένων απορρίψεων από τον Δήμο Σκιάθου και τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος.

Α.Ο.Ε.279/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναθέτει στον δικηγόρο κ.Καραγεώργο Στέφανο την σύνταξη δικογράφου αναλυτικής έκθεσης απόψεων, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, κατά τη δικάσιμο της 25-09-2018, επί της από 18-03-2016 προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΒΑ Α.Ε.» κατά της υπ’ αριθ. 109/2015 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου και κατά συναφών τεκμαιρομένων απορρίψεων από τον Δήμο Σκιάθου και τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος.

   Η ψήφιση της πίστωσης θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.4555/2018(Πρόγραμμα Κλεισθένης)

3.

 

 

Λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου για Παράσταση ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, στη Λάρισα, στη συνεδρίαση της 11-09-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, προς υποστήριξη προσφυγής υπ’ αριθ. πρωτ. 76/11-07-2018 του Δήμου Σκιάθου κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 1411/81703/29-06-2018 (ΑΔΑ: 6Σ3ΤΟΡ10-ΧΩ9) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 198/22-05-2018 απόφαση του Δημάρχου Σκιάθου, επί της αιτήσεως (αρ. πρωτ. 11389/06-11-2017) της υπαλλήλου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, Άννας Μαθηνού, περί χορηγήσεως αδείας άνευ αποδοχών διαρκείας πέντε ετών από 01-05-2018 έως 30-04-2023.

 

Α.Ο.Ε. 280/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει   δικηγόρο τον κ.Καραγεώργο Στέφανο για να παραστεί ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, στη Λάρισα, στη συνεδρίαση της 11-09-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, προς υποστήριξη προσφυγής υπ’ αριθ. πρωτ. 76/11-07-2018 του Δήμου Σκιάθου κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 1411/81703/29-06-2018 (ΑΔΑ: 6Σ3ΤΟΡ10-ΧΩ9) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 198/22-05-2018 απόφαση του Δημάρχου Σκιάθου, επί της αιτήσεως (αρ. πρωτ. 11389/06-11-2017) της υπαλλήλου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, Άννας Μαθηνού, περί χορηγήσεως αδείας άνευ αποδοχών διαρκείας πέντε ετών από 01-05-2018 έως 30-04-2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή