ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος 13/8/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                            

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την 31η ΄Εκτακτη  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου που πραγματοποιήθηκε στις 13.8.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ. 7326 /13-08-2018 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                               ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

   Εισηγητική Έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 277/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Σκιάθου ως εξής :

  • ως προς το σκέλος των δαπανών του π/υ έτους 2018 από τον καε 00-6495 με τίτλο «Δαπάνες γενικής φύσεως» μεταφέρεται στο αποθεματικό το ποσό των 39.000,00 ευρώ και από τον   καε 20-6671.01 με τίτλο «  

Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων     » μεταφέρεται στο αποθεματικό το ποσό των 2.500,00 ευρώ

Αποθεματικό κεφαλαίο :                                 100.000,00 ευρώ

Αύξηση αποθεματικού κεφαλαίου κατά :       41.500,00   ευρώ

Διαμορφωθέν ποσό του αποθεματικού       141.500,00   ευρώ

Από το αποθεματικό προτείνεται η μεταφορά ποσού   41.500,00 ευρώ   για την δημιουργία και ενίσχυση των παρακάτω Κ.Α. Εξόδων :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών 00-8261.01 5.000,00
Μεταφορικά μέσα – αγορά δικύκλου 30-7132,01 4.000,00
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 20-6263 30.000,00
Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων 30-6671.01 2.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 41.500,00

Ποσό αποθεματικού :          100.000,00 ευρώ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή