ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                          Σκιάθος, 30 Νοεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

47η/30.11.2017 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Εξέταση της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 12204/ 29.11.2017 γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων σχετικά με την αρ. πρωτ. 12064/24-11-2017 ένσταση επί των τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων δυο δημοτικών κτιρίων του Δήμου Σκιάθου».

Α.Ο.Ε. 358/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Απορρίπτεται η ένσταση και επανεξέταση των τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Α.Ο.Ε. 359/2017 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού.

  Ψήφιση πίστωσης ποσού 150,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6422 για μετακίνηση της υπαλλήλου, Πασχάλη Τριανταφυλλιάς  -Αναστασίας στον Βόλο από τις 11.12.2017 έως τις 13.12.2017.

Α.Ο.Ε. 360/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

150,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6422.

  Ψήφιση πίστωσης ποσού 350,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6422 για μετακίνηση της υπαλλήλου, Πεζάτου Μαρίας Ελευθερίας στη Λάρισα από τις 12.12.2017 έως τις 14.12.2017.

Α.Ο.Ε. 361/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

350,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6422.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Κύλιση στην Αρχή