ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Σκιάθος, 12 Αυγούστου 2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                             

Ανακοίνωση

 

Η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Σκιάθου, που ήταν προγραμματισμένη για τις 12 Αυγούστου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με υπ’ αριθμ. πρωτ. 6762/08.08.2016 πρόσκληση του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου κ. Ηλία Στ. Σταμέλου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

Ως ημερομηνία για την επόμενη συνεδρίαση με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης ορίστηκε να είναι η 16η Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στο δημοτικό κατάστημα.

Σκιάθος 12 Αυγούστου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΤ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή