ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                         Σκιάθος,25 Ιουλίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                             

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

29η/25.07.2016 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Εισηγητική έκθεση B΄ τριμήνου του έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 198/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016.

 

Έγκριση πρακτικού για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ενός (1) τμήματος κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ, όπως περιγράφεται στο συνημμένο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη Κτηματολόγιο ΑΕ και τοπογραφικά διαγράμματα και απαριθμούνται παρακάτω, όπως ορίσθηκε  στην υπ’ αρίθμ. 5730/2016 διακήρυξη του Δημάρχου, έπειτα από την διενέργεια  πλειοδοτικής φανερής Δημοπρασίας κατά τις κείμενες διατάξεις.

Α.Ο.Ε. 199/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Κατακύρωση του πρακτικού της πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ, από την οποία δεν ανεδείχθησαν πλειοδότες.

 

Κανονισμός χρήσης και παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 200/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο ΔΣ χρήσης και παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σκιάθου.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.588,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-6112 για την παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για θέματα χωρικού σχεδιασμού αρχιτεκτονικού και πολεοδομικού χαρακτήρα.

Α.Ο.Ε. 201/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

4.588,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-6112.

 

Ανάθεση σε δικηγόρο καιψήφιση πίστωσης ποσού 248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος, σχετικά με την ανάκληση ή μη της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Ο.Ε. 202/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση σύνταξης γνωμοδοτικού σημειώματος στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 60-7133 για την προμήθεια εξοπλισμού στον χώρο της κουζίνας του Παιδικού Σταθμού του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 203/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

11.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 60-7133.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 29.760,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-7131.01 για την προμήθεια υπογείων κάδων απορριμμάτων με πρόχειρο διαγωνισμό.

Α.Ο.Ε. 204/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

29.760,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-7131.01.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 34.720,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-7131.00 για την προμήθεια γερανού για την αποκομιδή υπογείων κάδων απορριμμάτων με πρόχειρο διαγωνισμό.

Α.Ο.Ε. 205/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

34.720,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-7131.00.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2,05€ στον Κ.Α.Ε. 20-7325.02 για την κάλυψη της διαφοράς που προέκυψε από την αύξηση του Φ.Π.Α. (σχετ. 125/2016 Α.Ο.Ε. επέκταση του δημοτικού φωτισμού στην οδό Μαυρογιαλή).

Α.Ο.Ε. 206/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

2,05€ στον Κ.Α.Ε. 20-7325.02.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 161,20€ στον Κ.Α.Ε. 00-6117 για την παροχή υπηρεσίας έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης σε εκμισθωμένο ακίνητο του Δήμου.

Α.Ο.Ε. 207/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

161,20€ στον Κ.Α.Ε. 00-6117.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή