ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                         Σκιάθος,15Ιουνίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                             

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

22η/15.06.2016 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

  • Το 2ο θέμα της υπ’ αριθ. 4821/10.06.2016 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης ομόφωνα αναβλήθηκε.
 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6073 για παρακολούθηση σεμιναρίων για το έτος 2016

Α.Ο.Ε. 152/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

1.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6073

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Έγκριση πρακτικών του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2832/2016ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση της υπηρεσίας «Λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου Σκιάθου».

Α.Ο.Ε. 153/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα πρακτικά του’ αριθμ. πρωτ. 2832/2016 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου Σκιάθου».

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6462 για δαπάνες δημοσιεύσεων.

Α.Ο.Ε. 154/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

4.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6462.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.180,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6654 για την προμήθεια εξοπλισμού μαζικού αθλητισμού στο πλαίσιο υλοποίησης αθλητικών προγραμμάτων 2016.

Α.Ο.Ε. 155/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

1.180,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6654.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 490,0€ στον Κ.Α.Ε. 35-6672 για την προμήθεια αναλώσιμων για την Υπηρεσία Πρασίνου.

Α.Ο.Ε. 156/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

490,0€ στον Κ.Α.Ε. 35-6672.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 260,40€ στον Κ.Α.Ε. 35-7135.02 για την προμήθεια μπαταρίας σε γεννήτρια του Δήμου.

Α.Ο.Ε. 157/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

260,40€ στον Κ.Α.Ε. 35-7135.02.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.240,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6661.01 για την παροχή υπηρεσίας εργασιών υδραυλικών εγκαταστάσεων στο Κέντρο Παιδιού του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 158/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

1.240,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6661.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.604,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6261 για την αντικατάσταση κουφώματος αλουμινίου στο Κέντρο Παιδιού του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 159/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

2.604,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6661.01

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 210,80€ στον Κ.Α.Ε. 15-6633 για την παροχή υπηρεσίας απεντόμωσης στο Κέντρο Παιδιού του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 160/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

210,80€ στον Κ.Α.Ε. 15-6633.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 157,70€ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 για την προμήθεια κλειδαριών για τους οικίσκους των Κουκουναριών.

Α.Ο.Ε. 161/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

157,70€ στον Κ.Α.Ε. 00-6495.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.100,00€ στον Κ.Α.Ε. 35-6262.01 για την άρση επικινδυνότητας στην περιοχή Τρούλος.

Α.Ο.Ε. 162/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

3.100,00€ στον Κ.Α.Ε. 35-6262.01.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.026,73€ στον Κ.Α.Ε. 20-7325.02 για την επέκταση δικτύου (φωτισμός πλατείας) Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 163/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

1.026,73€ στον Κ.Α.Ε. 20-7325.02.

 

Ανάθεση σε δικηγόρο καιψήφιση πίστωσης ποσού 744,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για παράσταση και παροχή νομικών συμβουλών σε συνεδρίαση για τη διενέργεια φανερών, πλειοδοτικών και προφορικών δημοπρασιών για την παραχώρηση δικαιωμάτων απλής χρήσης παραλίας – αιγιαλού.

Α.Ο.Ε. 164/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Παναγιώτη Σταυριανάκη.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

744,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

 

Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 558,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για παράσταση και παροχή νομικών συμβουλών ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού «για τη διαλογή, αποθήκευση και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας Δήμου Σκιάθου».

Α.Ο.Ε. 165/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

558,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

 

Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 310,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη εγγράφου υπομνήματος - δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, σε σχέση με την ειδική διοικητική προσφυγή νομιμότητας της κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. – ΤΑΝΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά της υπ’ αριθ. 103/2016 Α.Ο.Ε..

Α.Ο.Ε. 166/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

310,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή