ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                         Σκιάθος, 8 Ιουνίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                             

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

19η/08.06.2016 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Λήψη απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την αποδοχή της με αρ.πρωτ. 4622/2016 σύμβασης παραχώρησης σχετικά με την χρήση αιγιαλού και παραλίας έμπροσθεν του ακινήτου «Κτήμα  Κουκουναριών Σκιάθου», μεταξύ της Ε.Τ.Α.Δ. και του Δήμου Σκιάθου, τον καθορισμό  του τρόπου διαχείρισης και των όρων χρήσης της προαναφερθείσας παραχώρησης για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν  τους λουόμενους και την αναψυχή του κοινού, και σε περίπτωση μεταβίβασης της χρήσης σε τρίτους, καθορισμός τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού προς παραχώρηση με σύναψη μισθωτική σχέσης έναντι ανταλλάγματος

αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία.

Α.Ο.Ε. 144/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)Εγκρίνει την υπ’ αρ.πρωτ. 4622/2016 σύμβαση παραχώρησης (η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης) σχετικά με τη χρήση αιγιαλού και παραλίας έμπροσθεν του ακινήτου «Κτήμα  Κουκουναριών Σκιάθου» μεταξύ της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. και του Δήμου Σκιάθου, Β) Μεταβιβάζειτην εκμετάλλευση - υπομίσθωση χρήσης έως και τις 31.10.2016 σε τρίτους καθώς και τις υποχρεώσεις του Δήμου, που απορρέουν από το άρθρο ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ (πλην της παρ. 1,4,6) της σύμβασης και καθορίζει τα τμήματα κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού προς παραχώρηση με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων - θαλασσίων μέσων αναψυχής – αναψυκτηρίων - περιπτέρων (παρακάτω πίνακες 1,2,3).

Γ) Εγκρίνει τη διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για τα τμήματα που πρόκειται να δημοπρατηθούν, οι όροι της οποίας θα καταρτιστούν από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την  επιτροπή που ορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δ) Απορρίπτει την αίτηση της εταιρείας ΜΑΝΔΡΑΚΙ Α.Ε., διότι δεν προκύπτει ομορότητα της ιδιοκτησίας στην παραλία των Κουκουναριών.

Ε) Αποφασίζει τη μη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης σε εφημερίδες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή