ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                         Σκιάθος, 10 Μαΐου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                             

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

13η/10.05.2016 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

 

ΘΕΜΑΤΑΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. Εγκρίνει την παράτασης της περαιτέρω μεταβίβασης του Δικαιώματος της Απλής Χρήσης Αιγιαλού –Παραλίας  από το Δήμο Σκιάθου προς Τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/2001 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015 (ΦΕΚ 578/09-04-2015 τεύχος Β): «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού»
  2. Καθορίζει τον τρόπο Διαχείρισης και τους όρους χρήσης των αιγιαλών του Δήμου Σκιάθου από Τρίτους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 Ν2971/2001 και της ΚΥΑ  ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015 (ΦΕΚ 578/09-04-2015 τεύχος Β)
  3. Προσδιορίζει τους αιγιαλούς που θα παραχωρηθούν για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.
  4.  Καθορίζει τα τμήματα κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων-τροχήλατων καντινών αυτοκινούμενων ή μη προς παραχώρηση στους έχοντες το δικαίωμα ανευ δημοπρασίας (όμοροι) με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος.
  5. Καθορίζει τα τμήματα κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων-τροχήλατων καντινών αυτοκινούμενων ή μη-θαλασσίων μέσων αναψυχής προς παραχώρηση σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης  έναντι ανταλλάγματος στους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία.
  6. Εγκρίνει τη διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για τα τμήματα που πρόκειται να δημοπρατηθούν οι όροι της οποίας θα καταρτιστούν από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την  επιτροπή που ορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6151 για δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη τελών και φόρων.

Α.Ο.Ε. 104/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

20.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6151

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΙΟΣ - ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ».

Α.Ο.Ε. 105/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτείται η επιτροπή από τους εξής:

Καρυοφύλλης Ευστάθιος, Σάχου Αικατερίνη, Σταματίου Χρήστος

 

Εξέταση (κατόπιν γνωμοδότησης) της υπ’ αριθμ. 3104/25.4.2016 ένστασης της εταιρείας «Αδελφοί Βουρλούμη ΑΕΒΕ».

Α.Ο.Ε. 106/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Απορρίπτεται η ένταση και συνεχίζεται ο διαγωνισμός.

 

Έγκριση πρακτικών του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1978/2016ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016 για το Δήμο Σκιάθου και τα Ν.Π.Δ.Δ. του.

Α.Ο.Ε. 107/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση των πρακτικών του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1978/2016 διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016 για το Δήμο Σκιάθου και τα Ν.Π.Δ.Δ. του.

 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ:

1) Έγκριση της παράτασης της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας από το Δήμο Σκιάθου προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2971/2001 και την Κ.Υ.Α. ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β’): «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού», σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4384/16 (ΦΕΚ 78/26.4.2016 τεύχος Α΄).

2) Προσδιορισμός αιγιαλών που παραχωρούνται για άσκηση δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.

3) Καθορισμός του τρόπου διαχείρισης και των όρων χρήσης για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. και σε περίπτωση μεταβίβασης της χρήσης σε τρίτους καθορισμός τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών προς παραχώρηση με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων– τροχήλατων αυτοκινούμενων ή μη αναψυκτηρίων – θαλασσίων  μέσων αναψυχής

α) στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμοροι) &

β) στους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης  αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Α.Ο.Ε. 108/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης σε εφημερίδες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή