ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                         Σκιάθος, 28Απρίλιου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                             

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

12η/26.04.2016 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

  • Το 2ο θέμα της υπ’ αριθ. 3065/22.04.2016 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης ομόφωνα αναβλήθηκε.
 

ΘΕΜΑΤΑΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Εξέταση της υπ’ αριθμ. 3104/25.4.2016 ένστασης της εταιρείας «Αδελφοί Βουρλούμη ΑΕΒΕ».

Α.Ο.Ε. 101/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανάθεση στον Καραγεώργο Στέφανο για σύνταξη γνωμοδοτικού σχετικά με την ένσταση και ψήφιση πίστωσης ποσού

356,70€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.986,40€ στον Κ.Α.Ε. 20-7135 για την προμήθεια δυο υποβρύχιων αντλιών λυμάτων.

Α.Ο.Ε. 102/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

6.986,40€ στον Κ.Α.Ε. 20-7135.

 

Εξέταση της υπ’ αριθμ. 2922/18.4.2016 ένστασης της εταιρείας «Φ. ΧΩΤΟΣ – Ι. ΤΣΑΓΚΟΥΡΗΣ Ο.Ε.»..

Α.Ο.Ε. 103/2016    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Την μη έγκριση των  πρακτικών.

Β. Την επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για τη διαλογή, αποθήκευση και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας Δήμου Σκιάθου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή