ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Σκιάθος, 5 Απρίλιου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

6η/04.04.2016 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

 

ΘΕΜΑΤΑΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Ορισμός τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και

αξιολόγησης προσφορών για παροχή υπηρεσιών.

Α.Ο.Ε. 72/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την Επιτροπή με τους: Αναγνώστου Νικόλαο, Θεοδώρου Γεώργιο, και Πασχάλη Απόστολο.

 

Ψήφιση πίστωσης 102,40€ στον Κ.Α.Ε. 00-6821 για την εκπρόθεσμη καταβολή φόρου προστιθέμενης αξίας.

Α.Ο.Ε. 73/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

102,40€ στον Κ.Α.Ε. 00-6821.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Έγκριση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού της 29/03/2016 για την προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου έτους 2016.

Α.Ο.Ε. 74/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται το πρακτικό του άγονου πρόχειρου διαγωνισμού.

 

Έγκριση πρακτικών για την εκμίσθωση δύο ακινήτων που βρίσκονται στη θέση Άγιος Αντώνιος, του Δήμου Σκιάθου, Νομού Μαγνησίας, με φανερή πλειοδοτική και προφορική Δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

Α.Ο.Ε. 75/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνονται τα πρακτικά της εκμίσθωσης δυο ακινήτων στη θέση Άγιος Αντώνιος.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.250,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-7135 για την προμήθεια ενός πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης κρύου νερού.

Α.Ο.Ε. 76/2016 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

3.250,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-7135.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 35-6672 για την προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπών υλικών για τη συντήρηση και καθαρισμό των χώρων πρασίνου και των πρανών του οδικού δικτύου του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 77/2016 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

2.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 35-6672.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.816,65€ στον Κ.Α.Ε. 20-7135 για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 78/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

7.816,65€ στον Κ.Α.Ε. 20-7135.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 933,00€ στον Κ.Α.Ε. 35-6692 για την προμήθεια φυτών.

Α.Ο.Ε. 79/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

933,00€ στον Κ.Α.Ε. 35-6692.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6063.01 για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 80/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

5.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6063.01.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.214,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-6265 για την παροχή υπηρεσιών επισκευής μηχανήματος φυσικοθεραπείας Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 81/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

2.214,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-6265.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 615,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6265 για την παροχή υπηρεσιών επισκευής τουαλετών του υδροβιότοπου Κουκουναριών.

Α.Ο.Ε. 82/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

615,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6265.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6266 για την παροχή υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016».

Α.Ο.Ε. 83/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

10.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6266.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.390,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6142.02 για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Σκιάθου διαχειριστικής χρήσεως που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2014.

Α.Ο.Ε. 84/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

12.390,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6142.02.

  1. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

    1. ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή