ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Σκιάθος, 29 Μαρτίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την 5η/28.3.2016 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου. Ομόφωνα προτάθηκαν και τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο εκτός ημερησίας και 14ο,1ο,2ο,3ο,4ο,5ο,6ο,7ο,8ο,9ο,10ο,11ο,12ο,13ο της υπ’ αριθ. 2195/24.3.2016 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑΤΑΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 350,00€ στον Κ.Α.Ε. 60-7135 για την προμήθεια φούρνου μικροκυμάτων.

Α.Ο.Ε. 57/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

350,00€ στον Κ.Α.Ε. 60-7135.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Α. Έγκριση της αριθμ 4/2016 μελέτης για την παροχή υπηρεσιών Διαλογής, Προσωρινής Αποθήκευσης και Μεταφορά Ανακυκλώσιμων Υλικών Συσκευασίας Δήμου Σκιάθου.

Β. Διάθεση πίστωσης ποσού 73.615,50€ στον Κ.Α.Ε. 20-6277 του προϋπολογισμού 2016.

Γ. Καθορισμός των όρων διακήρυξης.

Α.Ο.Ε. 58/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνεται η υπ’ αριθμ 4/2016 μελέτη.

Β. Ψηφίζεται πίστωση ποσού

73.615,50€ στον Κ.Α.Ε. 20-6277.

Γ. Καθορίζονται οι όροι διακήρυξης.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 73.640,94€ στον Κ.Α.Ε. 30-7333.00 για το συνεχιζόμενο έργο «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ) ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ».

Α.Ο.Ε. 59/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

73.640,94€ στον Κ.Α.Ε. 30-7333.00.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 73.587,93€ στον Κ.Α.Ε. 30-7323.47 για το συνεχιζόμενο έργο «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ».

Α.Ο.Ε. 60/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

73.587,93€ στον Κ.Α.Ε. 30-7323.47.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 69.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-7323.52 για το συνεχιζόμενο έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΙΟΣ - ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ».

Α.Ο.Ε. 61/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

69.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-7323.52.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 13.703,97€ στον Κ.Α.Ε. 30-7413.24 για τη συνεχιζόμενη μελέτη - περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδας κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων Δήμου Σκιάθου».

Α.Ο.Ε. 62/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

13.703,97€ στον Κ.Α.Ε. 30-7413.24.

 

Ανάθεση σε δικηγόρο καιψήφιση πίστωσης ποσού 356,70στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων του άρθρ. 23 του ΠΔ. 18/1989, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας / Τμήμα Α΄ Ακυρωτικής Διαδικασίας, για τη συνεδρίαση της 6-4-2016, προς απόκρουση αιτήσεως ακυρώσεως της Μαλαματής χήρας Κων. Βούλγαρη.

Α.Ο.Ε. 63/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση σύνταξης δικογράφου εκθέσεως απόψεων στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

356,70στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

 

Ανάθεση σε δικηγόρο καιψήφιση πίστωσης ποσού 356,70στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος, σχετικά με τη συμμόρφωση με προσωρινή διαταγή αναστολής εκτελέσεως εκδοθείσας από την Πρόεδρο του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας.

Α.Ο.Ε. 64/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση σύνταξης γνωμοδοτικού σημειώματος στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

356,70στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

 

Ανάθεση σε δικηγόρο καιψήφιση πίστωσης ποσού 369,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων επί προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «Πανταζίδης Παντελής και Σία Ε.Ε.», κατά της υπ’ αριθ. 625/2008 και της υπ’ αριθ. 626/2008 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου, περί επιβολής τελών και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου.

Α.Ο.Ε. 65/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση σύνταξης δικογράφου στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

369,70στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

 

Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού εσόδων – εξόδων μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2015.

Α.Ο.Ε. 66/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων του Ιουλίου 2015.

 

Ανάθεση σε δικηγόρο καιψήφιση πίστωσης ποσού 725,80€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη γνωμοδοτικού – εισηγητικού σημειώματος για το διορισμό δικηγόρου και παράσταση ενώπιον των δικαστικών αρχών και ειδικότερα της Πταισματοδίκη Βόλου, σύνταξη και υποβολή υπομνήματος παροχής εξηγήσεων, προς υπεράσπιση δημοτικών συμβούλων, σχετικά με τις υπ’ αριθ. 100/2012, 106/2013 και 75/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στις οποίες μετείχαν. (Παραχώρηση αίθουσας του πολιτιστικού κέντρου «Μπούρτζι»).

Α.Ο.Ε. 67/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

725,80στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6073 για παρακολούθηση σεμιναρίων.

Α.Ο.Ε. 68/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

1.000,00στον Κ.Α.Ε. 00-6073.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 891,75€ στον Κ.Α.Ε. 15-6691 για την προμήθεια ελληνικών σημαιών του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 69/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

891,75στον Κ.Α.Ε. 15-6691.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00στον Κ.Α.Ε. 20-6671.01, 2.000,00στον Κ.Α.Ε. 20-6671.02, 5.000,00στον Κ.Α.Ε. 20-6671.03, 1.000,00στον Κ.Α.Ε. 20-6671.04 για την προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών και εξαρτημάτων για τις επισκευές και επιδιορθώσεις βλαβών συγκεκριμένων οχημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων και απρόβλεπτων ζημιών.

Α.Ο.Ε. 70/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

5.000,00στον Κ.Α.Ε. 20-6671.01,

2.000,00στον Κ.Α.Ε. 20-6671.02,

5.000,00στον Κ.Α.Ε. 20-6671.03,

1.000,00στον Κ.Α.Ε. 20-6671.04.

 

Α. Διάθεση πίστωσης ποσού 254.610,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6142.01 του προϋπολογισμού 2016 για την εκτέλεση της εργασίας «ΧΥΤΑ».

Β. Καθορισμός των όρων διακήρυξης.

Α.Ο.Ε. 71/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ψήφιση πίστωσης ποσού

254.610,00στον Κ.Α.Ε. 20-6142.01.

Β. Καθορίζονται οι όροι διακήρυξης.

  1. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

    1. ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή