2._Πίνακας_26_ok.pdf

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                         Σκιάθος, 29Φεβρουαρίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                             

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν

κατά την 4η/26.2.2016 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

  • Το 42ο θέμα της υπ’ αριθ. 1370/24.02.2016 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης ομόφωνα αποσύρθηκε.
 

ΘΕΜΑΤΑΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (2η).

Α.Ο.Ε. 4/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του π/υ 2016.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.730,88€ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 για την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης του Δήμου με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».

Α.Ο.Ε. 5/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

3.730,88€ στον Κ.Α.Ε. 00-6495

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.692,75€ στον Κ.Α.Ε. 00-6331 και 679,03€ στον Κ.Α.Ε. 00-6821 για φορολογικές διευθετήσεις.

Α.Ο.Ε. 6/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

6.692,75€ στον Κ.Α.Ε. 00-6331

679,03€ στον Κ.Α.Ε. 00-6821

 

Απόδοση λογαριασμού του υπ’ αριθμ. Α 72/2015 ΧΕΠ και απαλλαγή υπολόγου από το ενταλθέν ποσό σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 139/2015 Α.Ο.Ε.

Α.Ο.Ε. 7/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού έτσι όπως υποβλήθηκε από τον Νικήτα Χατζή

2. Απαλλάσσει τον Νικήτα Χατζή από υπόλογο του ποσού, το οποίο είχε διατεθεί για τη δαπάνη που θα προκαλούνταν από τη διαδικασία για παραλαβή και ΚΤΕΟ στα οχήματα ΚΗΙ 4643 και ΚΗΥ 9295.

3. Εισπράττει από τον Νικήτα Χατζή το επιστρεφόμενο ποσό των 1.217,41€ το οποίο δεν δαπανήθηκε.

 

Έγκριση όρων δημοπράτησης για την μίσθωση τμημάτων δημοτικών χώρων στην περιοχή Άγιος Αντώνιος για τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

Α.Ο.Ε. 8/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση των όρων δημοπράτησης για την μίσθωση τμημάτων δημοτικών χώρων στην περιοχή Άγιος Αντώνιος .

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6073 για παρακολούθηση σεμιναρίου.

Α.Ο.Ε. 9/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

400,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6073

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Επαναψήφιση πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.).

Α.Ο.Ε. 10/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Επαναψήφιση πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.)

9.903,35€ στον Κ.Α.Ε. 8111

51.709,87€ στον Κ.Α.Ε. 8112

155.843,92€ στον Κ.Α.Ε. 8113

193.441,10€ στον Κ.Α.Ε. 8114

240.849,87€ στον Κ.Α.Ε. 8115

66.531,93€ στον Κ.Α.Ε. 8116

274.051,96€ στον Κ.Α.Ε. 8117

4.687,04€ στον Κ.Α.Ε. 8121

1.497,21€ στον Κ.Α.Ε. 8122

 

Ορισμός υπολόγου και ψήφιση πάγιας προκαταβολής 2016.

Α.Ο.Ε. 11/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Συστήνει πάγια προκαταβολή έτους 2016 για το Δήμο  Σκιάθου  ποσού  2.000,00 €.

Β. Διαθέτει πίστωση 2.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 8251 του προϋπολογισμού έτους 2016 για τη σύσταση ισόποσης παγίας προκαταβολής του Δήμου.

Γ. Ορίζει υπόλογο της παγίας προκαταβολής το δημοτικό υπάλληλο ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟ του Ιωάννη κλάδου ΔΕ Δ/κου με βαθμό Δ, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές, σε βάρος της πάγιας προκαταβολής, σύμφωνα με έγγραφες εντολές του Δημάρχου.

ΔΟι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους,  στα  όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού είναι οι εξής:

00.6495........  έως του ποσού των  5.000,00 €

10.6263........  έως του ποσού των  1.000,00 €

30.6263........  έως του ποσού των  1.000,00 €

10.7131........  έως του ποσού των  1.000,00 €

10.6611........  έως του ποσού των     500,00 €

00.6221........  έως του ποσού των     400,00 €

20.6263........  έως του ποσού των  4.000,00 €

10.7135........  έως του ποσού των  2.000,00 €

10.6261.0....   έως του ποσού των  1.300,00 €

 

Εισηγητική Έκθεση προς την οικονομική επιτροπή για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2015).

Α.Ο.Ε. 12/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 (Δ τρίμηνο 2015).

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.182,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για πληρωμή  νομικών σύμφωνα με αναθέσεις που έχουν γίνει με τις 163/2015, 304/2015 και 340/2015 Α.Ο.Ε..

Α.Ο.Ε. 13/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

4.182,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111

 

Ανάθεση σε δικηγόρο καιψήφιση πίστωσης ποσού 356,70€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων του άρθρ. 23 του ΠΔ. 18/1989, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας / Τμήμα Α΄ Ακυρωτικής Διαδικασίας, για τη συνεδρίαση της 03-02-2016, προς απόκρουση αιτήσεως ακυρώσεως των Γεωργίου  και Ελένης Σκουμπρή.

Α.Ο.Ε. 14/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση σύνταξης δικογράφου εκθέσεως απόψεων στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

356,70στον Κ.Α.Ε. 00-6111

 

Ανάθεση σε δικηγόρο καιψήφιση πίστωσης ποσού 922,50€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για παράσταση, σύνταξη, κατάθεση προτάσεων και εξέταση μαρτύρων προς απόκρουση αγωγής αναγνωριστικής κυριότητας ακινήτου Γεωργίου Καλογιάννη του Ιωάννη, κατά του Δήμου Σκιάθου, για την κυριότητα εκτάσεως συνολικού εμβαδού 4.844,12 τ.μ., στη θέση «Μαμμούς» Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 15/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση στον κ. Στέφανο Καραγεώργο για παράσταση, σύνταξη, κατάθεση προτάσεων και εξέταση μαρτύρων.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

922,50στον Κ.Α.Ε. 00-6111

 

Ανάθεση σε δικηγόρο καιψήφιση πίστωσης ποσού 246,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Β΄ Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, επί προσφυγής της Ερμιόνης Πανταζίδου κατά της με αριθ. 19/2007 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου, περί επιβολής τέλους και προστίμου αυθαιρέτου χρήσεως κοινοχρήστου χώρου.

Α.Ο.Ε. 16/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση σύνταξης δικογράφου εκθέσεως απόψεων στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

246,00στον Κ.Α.Ε. 00-6111

 

Ανάθεση σε δικηγόρο καιψήφιση πίστωσης ποσού 356,70€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος, σχετικά με τη λήξη συμβατικής διάρκειας μισθώσεων (δημοτικών ακινήτων στη θέση «Άγιος Γεώργιος»).

Α.Ο.Ε. 17/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση σύνταξης εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

356,70στον Κ.Α.Ε. 00-6111

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 219.000,00€ για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016

Α.Ο.Ε. 18/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

6.000,00 στον Κ.Α.Ε. 10-6643

8.000,00 στον Κ.Α.Ε. 15-6643

175.000,00 στον Κ.Α.Ε. 20-6641

25.000,00 στον Κ.Α.Ε. 30-6644

5.000,00 στον Κ.Α.Ε. 35-6641

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.000,00€ για ασφάλιστρα οχημάτων.

Α.Ο.Ε. 19/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

8.000,00 στον Κ.Α.Ε. 20-6253

4.000,00 στον Κ.Α.Ε. 30-6253

1.000,00 στον Κ.Α.Ε. 20-6252

1.000,00 στον Κ.Α.Ε. 10-6253

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 90.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6521 για τόκους δανείων εσωτερικού.

Α.Ο.Ε. 20/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

90.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6521

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 100.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6526 για χρεολύσια δανείων εσωτερικού.

Α.Ο.Ε. 21/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

100.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6526

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6322  για τέλη κυκλοφορίας.

Α.Ο.Ε. 22/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

90.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6521

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6515 και 500,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6525 για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών.

Α.Ο.Ε. 23/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

5.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6515

500,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6525

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6151 και 36.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6151 για δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη τελών και φόρων.

Α.Ο.Ε. 24/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

10.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6151

36.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6151

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.040,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6263 για μίσθωση λιπαντηρίου – πλυντηρίου (αριθμός σύμβασης 4897/5.6.2015).

Α.Ο.Ε. 25/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

5.040,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6263

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.500,00€ για δαπάνες δημοσιεύσεων.

Α.Ο.Ε. 26/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

1.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-6462

1.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6461

1.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6462

2.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6463

500,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6463

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.500,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6451 και 2.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6453 για συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά  μέσα.

Α.Ο.Ε. 27/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

2.500,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6451

2.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6453

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6221 για δαπάνες ταχυμεταφορών.

Α.Ο.Ε. 28/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

6.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6221

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00€ για μετακινήσεις - οδοιπορικά υπαλλήλων.

Α.Ο.Ε. 29/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

4.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6422

3.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6422

3.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 40-6422

1.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6422

2.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-6422

1.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 35-6422

1.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 50-6422

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 50.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6263 για συντήρηση οχημάτων.

Α.Ο.Ε. 30/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

50.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6263

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.000,00€ στον ΚΑΕ 00-6113.02 για παροχή υπηρεσιών απομαγνητοφώνησης.

Α.Ο.Ε. 31/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

14.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6113.02

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.400,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6117 για την παροχή υπηρεσίας χειρισμού μηχανημάτων απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Ο.Ε. και Δ.Σ..

Α.Ο.Ε. 32/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

2.400,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6117

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6412 και 1.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-6412 για υπηρεσίες μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων εντός και εκτός πόλης.

Α.Ο.Ε. 33/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

1.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6412

1.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-6412

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00€ στον ΚΑΕ 00-6117 για την παροχή υπηρεσίας οδικού μεταφορέα.

Α.Ο.Ε. 34/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

3.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6117

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6434 για την προμήθεια ανθοσυνθέσεων.

Α.Ο.Ε. 35/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

500,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6434

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.193,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6142.02 για παροχή υπηρεσιών ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Σκιάθου διαχειριστικής χρήσεως που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2015 (277/2015  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).

Α.Ο.Ε. 36/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

11.193,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6142.02

 

Α. Έγκριση της αριθμ 3/2016 μελέτης για την προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου έτους 2016 και  καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

Β. Διάθεση πίστωσης ποσού 19.866,76€ στον Κ.Α.Ε. 20-6063.02, 3.243,55€ στον Κ.Α.Ε. 30-6063,  1.621,77€ στον Κ.Α.Ε. 10-6063 του προϋπολογισμού 2016 για την εν λόγω προμήθεια.

Γ. Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου έτους 2016.

Α.Ο.Ε. 37/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Έγκριση της αριθμ 3/2016 μελέτης.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

19.866,76€ στον Κ.Α.Ε. 20-6063.02,

3.243,55€ στον Κ.Α.Ε. 30-6063, 

1.621,77€ στον Κ.Α.Ε. 10-6063.

Γ. Καθορισμός των όρων διακήρυξης.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6481 για την προμήθεια τροφίμων του Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 38/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

10.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6481

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6612 και 1.500,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6612.01 για την προμήθεια γραφικής ύλης.

Α.Ο.Ε. 39/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

6.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6612

1.500,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6612.01

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6613.02 και 3.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6613.01 για την προμήθεια χαρτιού και μελανιών – αναλώσιμων Η/Υ.

Α.Ο.Ε. 40/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

12.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6613.02

3.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6613.01

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6634,2.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6634 και 1.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6634για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.

Α.Ο.Ε. 41/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

12.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6634,

2.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6634 και

1.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6634

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.305,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-7134για την προμήθεια κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης.

Α.Ο.Ε. 42/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

4.305,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-7134

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.500,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6117 για τη συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας γιατρού εργασίας.

Α.Ο.Ε. 43/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

4.500,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6117

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.100,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6117 για τη συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας.

Α.Ο.Ε. 44/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

8.100,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6117

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.925,52€ στον Κ.Α.Ε. 15-6474 για την παροχή της υπηρεσίας   ανάθεσηs σε ιδιώτη κτηνίατρο της φροντίδας αδέσποτων ζώων (γάτες) στα διοικητικά όρια του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 45/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

6.925,52€ στον Κ.Α.Ε. 15-6474

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.538,50€ στον Κ.Α.Ε. 20-6276 για την παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς στραγγισμάτων από το ΧΥΤΑ Σκιάθου στο Βιολογικό Καθαρισμό Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 46/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

24.538,50€ στον Κ.Α.Ε. 20-6276

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 990,15στον Κ.Α.Ε. 30.6662.02, 5.953,20€ στον Κ.Α.Ε. 30.6662.04, 23.798,40€ στον Κ.Α.Ε. 30.6662.07, 7.920,46€ στον Κ.Α.Ε. 30.6662.08, 7.800,66€ στον Κ.Α.Ε. 30.6662.09 για  την προμήθεια οικοδομικών.

Α.Ο.Ε. 47/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

990,15στον Κ.Α.Ε. 30.6662.02,

5.953,20€ στον Κ.Α.Ε. 30.6662.04,

23.798,40€ στον Κ.Α.Ε. 30.6662.07,

7.920,46€ στον Κ.Α.Ε. 30.6662.08,

7.800,66€ στον Κ.Α.Ε. 30.6662.09

 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016 για το Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ. του, και καθορισμός των όρων του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού.

Α.Ο.Ε. 48/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6265 για την παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του Δήμου.

Α.Ο.Ε. 49/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

3.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6265

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 180.268,16€ στον Κ.Α.Ε. 00-8261.00 για συμψηφισμό οφειλών του Δήμου με τη Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009 κατόπιν της 123/2014 ΑΔΣ και της 31143/2014 Κ.Υ.Α..

Α.Ο.Ε. 50/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

180.268,16€ στον Κ.Α.Ε. 00-8261.00

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.325,62€ στον Κ.Α.Ε. 10-6261.00 για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 51/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

2.325,62€ στον Κ.Α.Ε. 10-6261.00

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 984,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6117 για την παροχή υπηρεσίας εκπαίδευσης προσωπικού του Δήμου Σκιάθου στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου Σκιάθου».

Α.Ο.Ε. 52/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

984,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6117

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.414,50€ στον Κ.Α.Ε. 10-6262.00 για την παροχή υπηρεσίας κατασκευής και τοποθέτησης προστατευτικών κάγκελων στην περιοχή «Κοτρώνι».

Α.Ο.Ε. 53/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

1.414,50€ στον Κ.Α.Ε. 10-6262.00

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 738,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6264 για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης - επισκευής με ανάλυση καυσαερίων λεβήτων και 5 FANCOIL κτηρίων  Δήμου Σκιάθου. 

Α.Ο.Ε. 54/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

738,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6264

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 150,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6264 για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης και καθαρισμού 2 κλιματιστικών  Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 55/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

150,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6264

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.920,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6262.00 για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης - επισκευής δικτύων ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 56/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

4.920,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6262.00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή