ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Σκιάθος, 24 Φεβρουαρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                             

Ανακοίνωση

 

Η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Σκιάθου, που ήταν προγραμματισμένη για τις 24 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, ύστερα από την με υπ’ αριθμ. πρωτ. 1243/19.2.2016 πρόσκληση του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου κ. Ηλία Στ. Σταμέλου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς η αναμενόμενη εγκεκριμένη αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016 δεν είχε ακόμη αποσταλεί στο Δήμο μας.

Ως ημερομηνία για την επόμενη συνεδρίαση με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης ορίστηκε να είναι η 26η Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι.

Σκιάθος 24Φεβρουαρίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΤ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή