ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                         Σκιάθος, 11 Δεκεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                             

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν

κατά την 41η/11.12.2015 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

 

ΘΕΜΑΤΑΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 715,00€ στον Κ.Α.Ε. 10_6262.00 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών – ελέγχου και συντήρησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των  δημοτικών κτηρίων.

Α.Ο.Ε. 315/2015

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

715,00€ στον Κ.Α.Ε. 10_6262.00.

2.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 492,64€ στον Κ.Α.Ε. 20_6265 για προμήθεια ανταλλακτικών του αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου.

Α.Ο.Ε. 316/2015

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

492,64€ στον Κ.Α.Ε. 20_6265.

3.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 123,00€ στον Κ.Α.Ε. 35_6672 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών  - επισκευής δύο ασυρμάτων ραδιοδικτύου του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 317/2015

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

123,00€ στον Κ.Α.Ε. 35_6672.

4.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 930,00€ στον Κ.Α.Ε. 20_6672 για προμήθεια πυροσβεστικής αντλίας.

Α.Ο.Ε. 318/2015

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

930,00€ στον Κ.Α.Ε. 20_6672.

5.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 15_6261 για προμήθεια χρωμάτων, υλικών βαφής και συναφών αναλωσίμων για τη συντήρηση και επισκευή Παιδικού Σταθμού.

Α.Ο.Ε. 319/2015

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

1.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 15_6261.

6.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20_6322 και 1.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 10_6321 για τέλη κυκλοφορίας οχημάτων.

Α.Ο.Ε. 320/2015

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

2.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20_6322 και

1.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 10_6321.

7.

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 284/2015 Α.Ο.Ε. ΚΑΙ ψήφιση πίστωσης ποσού 3.872,00€ στον Κ.Α.Ε. 10_6011 και  ποσού 3.872,00€ στον Κ.Α.Ε. 20_6011.

Α.Ο.Ε. 321/2015

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

3.872,00€ στον Κ.Α.Ε. 10_6011 και  ποσού

3.872,00€ στον Κ.Α.Ε. 20_6011.

8.

Συμπληρωματική ψήφιση πίστωσης ποσού 16,00€ στον Κ.Α.Ε. 20_7325.02 για την ηλεκτροδότηση του δημοτικού φωτισμού στην περιοχή «Αγία Καλή» Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 322/2015

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συμπληρωματική ψήφιση πίστωσης ποσού

16,00€ στον Κ.Α.Ε. 20_7325.02.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

9.

Σύνταξη Έκθεσης και Κατάρτιση του Απολογισμού, Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2013 Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 323/2015

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει την έκθεση και καταρτίζει τον Απολογισμό, Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης έτους 2013 Δήμου Σκιάθου.

10.

Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

Α.Ο.Ε. 324/2015

ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του π/υ.

11.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 690,00€ στον Κ.Α.Ε. 10_6012 και ποσού 150,00€ στον Κ.Α.Ε. 20_6012 για την αποζημίωση των εκλογικών συνεργείων.

Α.Ο.Ε. 325/2015

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

690,00€ στον Κ.Α.Ε. 10_6012 και ποσού 150,00€ στον Κ.Α.Ε. 20_6012.

12.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.677,62€ στον Κ.Α.Ε. 15_7133 για προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για Παιδικό Σταθμό Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 326/2015

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

7.677,62 στον Κ.Α.Ε. 15_7133.

13.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.286,95€ στον Κ.Α.Ε. 15_6699 για προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού για Παιδικό Σταθμό Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 327/2015

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

1.286,95 στον Κ.Α.Ε. 15_6699.

14.

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (υπ’ αριθμ 11028/01-12-2015) και έγκριση αποτελέσματος της από 01 Δεκεμβρίου 2015 δημοπρασίας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΙΟΣ - ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ».

Α.Ο.Ε. 328/2015

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της από 01.12.2015 δημοπρασίας πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΙΟΣ - ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή