ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Πληροφορίες: Z.Aναγνώστου

Τηλέφ: 24273-50131, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 28/01/2020

Αρ. πρωτ.: 1451

ΠΡΟΣ

  1. κ. Λιακόπουλο Νικόλαο, Αντιδήμαρχο
  2. κ. Τσανάκα Ιωάννη, Αντιδήμαρχο
  3. κ. Γιαννίτση Ιωάννη, Αντιδήμαρχο
  4. κ. Μαθηνό Αδαμάντιο, Αντιδήμαρχο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση (2η) της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα γίνει στις 28/01/2020 ,ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:15, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010, στο Δημαρχείο Σκιάθου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

                    

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                   Θεόδωρος Π. Τζούμας

Δήμαρχος Σκιάθου

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή