12η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην ειδική συνεδρίαση της

22ης /04/2013, ύστερα από την υπ. αριθ. 3689/22-04-2013 πρόσκληση, αποφάσισε τα παρακάτω :

Ένα θέμαημερήσιας διάταξης:

Εκλογή νέου Προέδρου μετά την διαγραφή του κ. Αθανασίου Ευαγ. Ζλατούδη, από τη δημοτική παράταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Με την υπ. αριθ. 121/2013 απόφασή του αποφασίζει:

Εκλέγει Πρόεδρο, και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της διετίας 2013 – 2014, όπως παρακάτω:

α. Πρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΜΑΘΗΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

β. Γραμματέας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης,ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.

ΣΚΙΑΘΟΣ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΕYΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή