20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην τακτική  συνεδρίαση της

30ης/10/2012, ύστερα από την υπ. αριθ. 9261/26-10-2012 πρόσκληση, αποφάσισε τα παρακάτω:

 

 

 

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών Δήμου Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 258/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Εγκρίνει και καθορίζει το  ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου όπως ακριβώς στην εισήγηση του γρ. Προσωπικού.

 

 

2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση διενέργειας  προμηθειών.

 

Με την υπ. αριθ. 259/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Εγκρίνει τη διενέργεια προμήθειας ανταλλακτικών για οχήματα (ενός κινητήρα για το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 8467 PIAZZIO PORTER) και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.400,00 € στον Κ.Α. 20.6263 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 260/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Εγκρίνει τη διενέργεια προμήθειας υλικών γραφικής ύλης - χειροτεχνίας για το Κέντρο Παιδιού και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.900,00 € στον Κ.Α. 10.6612 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 261/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Εγκρίνει τη διενέργεια προμήθειας ειδών για υλοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων και ψηφίζει πίστωση ποσού 500,00 € στον Κ.Α. 10.6614 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 262/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Εγκρίνει τη διενέργεια προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.000,00 € στον Κ.Α. 20.6063.1 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 263/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Εγκρίνει τη διενέργεια προμήθειας Τριών oθονών 19'' Η/Υ και ψηφίζει πίστωση ποσού 300,00 € στον Κ.Α. 10.7134 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου.

 

 

 

 

 

 

3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Ορθή επανάληψη της αρ. 252/2012 Α.Δ.Σ. περί: «Ψήφιση πίστωσης ποσού δαπάνης 20.000 € στον Κ.Α. 006431 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για τη φωτογράφηση και δημιουργία εικαστικών θεμάτων  του έντυπου διαφημιστικού υλικού και της διακόσμησης των εκθεσιακών περιπτέρων του Δήμου».

 

Με την υπ. αριθ. 264/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Διορθώνει την αρ. 252/2012 Α.Δ.Σ. περί: «Ψήφιση πίστωσης ποσού δαπάνης 20.000 € στον Κ.Α. 006431 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για τη φωτογράφηση και δημιουργία εικαστικών θεμάτων  του έντυπου διαφημιστικού υλικού και της διακόσμησης των εκθεσιακών περιπτέρων του Δήμου» και ψηφίζει πίστωση ποσού δαπάνης 19.000 € στον Κ.Α. 006431 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για τον παραπάνω σκοπό.

 

 

4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Ορθή επανάληψη της αρ. 254/2012 Α.Δ.Σ. περί: «Έγκριση διενέργειας της προμήθειας διαφημιστικού υλικού και ψήφιση πίστωσης».

 

Με την υπ. αριθ. 265/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Διορθώνει την αρ. 254/2012 Α.Δ.Σ. περί: «Έγκριση διενέργειας της προμήθειας διαφημιστικού υλικού και ψήφιση πίστωσης», και ψηφίζει πίστωση ποσού 14.000 ευρώ στον Κ.Α. 00.6432.2 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου οικ. έτους 2012 για τη διενέργεια της προμήθειας διαφημιστικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών της τουριστικής προβολής στις εκθέσεις του εσωτερικού.

Η ανωτέρω προμήθεια θα εκτελεστεί με απ΄ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με το αρ. 2 του  ΕΚΠΟΤΑ εφόσον η ετήσια συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των 14.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η ανάθεση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου (ΕΚΠΟΤΑ)

 

 

5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Ορθή επανάληψη της αρ. 257/2012 Α.Δ.Σ. περί: «Μετακινήσεις».

 

Με την υπ. αριθ. 266/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημάρχου κ. Ν. Πλωμαρίτη στο Λονδίνο για συμμετοχή του στην έκθεση WORLD TRAVEL MARKET από 2/11 έως και τη 9/11/2012 και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.300 € στον Κ.Α. 00.6421 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2012.

 

Με την υπ. αριθ. 267/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Εγκρίνει τη μετακίνηση του Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής κ. Α. Ζλατούδη στο Λονδίνο για συμμετοχή του στην έκθεση WORLD TRAVEL MARKET από 1/11 έως και τη 10/11/2012 και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.300 € στον Κ.Α. 00.6423 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2012.

 

 

1ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έκφραση γνώμης προς τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών , ανά κατηγορία, για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου  τύπου Α' και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου  τύπου Β'.

 

Με την υπ. αριθ. 268/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Αποφασίζει και καθορίζει τον ανώτατο αριθμό νέων αδειών στάσιμου εμπορίου και πλανόδιου εμπορίου τύπου Α' και τύπου Β' που θα χορηγηθούν το επόμενο έτος  (κατά κατηγορία επαγγελμάτων ) στο Δήμο Σκιάθου όπως φαίνονται παρακάτω:

 

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΠΩΛΗΣΗ ΨΗΜΕΝΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

Μία (1)

ΚΑΝΤΙΝΕΣ (σε ιδιωτικό χώρο) (μη σταθερά συνδεδεμένες με το έδαφος)

Δύο (2)

 

 

2ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Με την υπ. αριθ. 269/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Χορηγεί προέγκριση για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος:   «ΚΑΦΕΝΕΙΟ (Παραδοσιακό)» ιδιοκτησίας    ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ    στην  περιοχή /οδό   ΑΝΤ/ΧΟΥ  ΛΑΣΚΟΥ  (πλησίον Φαρμακείου   Ν. Άννη)   στην Σκιάθο» (πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την προέγκριση).

 

 

 

3ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Καταστήματα  που λειτουργούν καθ' υπέρβαση αδείας - τροποποίηση υγ. όρων.

 

Με την υπ. αριθ. 270/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Δεν ανακαλεί την άδεια λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΠΑΡ» που βρίσκετε στην περιοχή ΑΜΜΟΥΔΙΑ   στη Σκιάθο, ιδιοκτησίας ΔΙΑΛΕΜΕΝΟΣ Λ. -ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  Ο.  Ο.Ε.  (BBC).

 

Με την υπ. αριθ. 271/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Δεν ανακαλεί την άδεια λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΠΑΡ» που βρίσκετε στην περιοχή ΑΜΜΟΥΔΙΑ   στη Σκιάθο, ιδιοκτησίας ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ  (KAHLUA).

 

Με την υπ. αριθ. 272/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Δεν ανακαλεί την άδεια λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΜΠΑΡ» που βρίσκετε στην περιοχή ΑΜΜΟΥΔΙΑ   στη Σκιάθο, ιδιοκτησίας ΣΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. (PURE-BAR).

 

 

4ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής οργανωμένης εγκατάστασης πλανοδίων.

 

Με την υπ. αριθ. 273/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Ορίζει εκπρόσωπο για τη σύσταση της επιτροπής οργανωμένης εγκατάστασης πλανοδίων την κα Άννη Μαγδαληνή με αναπληρωτή της τον κ. Χρήστο Σταματίου, υπάλληλοι και οι δυο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

 

 

5ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ορισμός ορκωτού ελεγκτή- λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Σκιάθου διαχειριστικής χρήσεως που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2012.

 

Με την υπ. αριθ. 274/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Ορίζει τους κ.κ.  Γεώργιο Κότσικα, Α.Μ. ΣΟΕΛ 29481 ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και Σοφία Ευθυμιάδη, Α.Μ. ΣΟΕΛ 22111 ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή - λογιστή της εταιρίας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Σκιάθου διαχειριστικής χρήσεως που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2012.

 

 

7ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση της 34/2012 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

Με την υπ. αριθ. 275/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Εγκρίνει την 34/2012 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. περί: «Έγκριση κοινωνικού τιμολογίου το οποίο θα ανέρχεται στο 50% της κανονικής χρέωσης και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για δημιουργία Φορέα στελεχωμένου με κοινωνικό λειτουργό, το οποίο θα κρίνει κατά περίπτωση ποιοι συμπολίτες μας μπορούν να ενταχθούν στο κοινωνικό τιμολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.»

 

 

8ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση της 1/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου περί: «Κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου».

 

Με την υπ. αριθ. 276/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Εγκρίνει την 1/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου περί: «Κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

 

9ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση της 2/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου περί: «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Ο.Ε.Υ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου».

 

Με την υπ. αριθ. 277/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Εγκρίνει της 2/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου περί: «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Ο.Ε.Υ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου».

 

 

Το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση.

 

 

 

Σκιάθος 31 Οκτωβρίου 2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΥΑΓ. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

 

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή