ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 13/2012

Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: 175/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

 

Τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης στάθμευσης - πεζοδρόμησης της πόλης της Σκιάθου.

 

 

Στη  Σκιάθο , σήμερα  την 27η  του μηνός  Ιουνίου  του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00   το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σκιάθου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5252/22-06-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου κ. Αθανάσιου Ζλατούδη του Ευαγγέλου,   η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,παρ.5 του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Πλωμαρίτη Νικολάου του Κυριάκου , διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα έντεκα (11)  και ονομαστικά οι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. ΤΣΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 2. ΚΟΛΛΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ-ΑΙΓΙΑΛΕΥΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 3. ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 4. ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ
 5. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 6. ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 7. ΖΥΜΑΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 8. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ
 9. ΠΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 10. ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 11. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

 

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 2. ΚΟΦΙΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 3. ΜΑΘΗΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 4. ΡΟΔΑΝΑΚΗ- ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ  ΜΑΡΙΓΩ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 6. ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ
 7. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 8. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 9. ΧΑΛΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 10. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

 

 

 • ü Κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Χαλκιάς, Φ. Κοφινάς, Ζ. Μαθηνός και Δ. Διολέττας.
 • ü Κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Δ. Διολέττας και ο κ. Γ. Καραστατήρας ο οποίος επανήλθε κατά την συζήτηση του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
 • ü Από την ψηφοφορία του 1ου θέματος εκτός ημερησίας διάταξης απείχαν οι κ. κ. Δ. Ζυμαρικόπουλος, Ι. Πατσάς και Φ. Κοφινάς.
 • ü Κατά την συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης αποχώρησε σε ένδειξη διαμαρτυρίας ο κ. Δ. Ζυμαρικόπουλος.
 • ü Μετά την ψήφιση του 6ου θέματος ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο κ. Κ. Τσόλας.
 • ü Μετά την ψήφιση του 15ου θέματος ημερησίας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Φιλαρέτου και ο Δήμαρχος κ. Ν. Πλωμαρίτης.
 • ü Από την ψηφοφορία του 1ου θέματος ημερησίας διάταξης απείχε ο Πρόεδρος κ. Α. Ζλατούδης στο σκέλος που αφορούσε κατάστημα ιδιοκτησίας του.
 • ü Κατά την συζήτηση του 2ου θέματος ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο κ. Γ. Καραστατήρας.
 • ü Μετά την ψήφιση του 12ου θέματος αποχώρησε ο κ. Ι. Πατσάς.
 • ü Κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο κ. Κ. Καραστατήρας.

 

 

Με κατά πλειοψηφία απόφαση του σώματος προτάθηκαν και τέθηκαν προς συζήτηση δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

 

Κατά την εξέλιξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με ομόφωνη απόφαση του σώματος προτάθηκαν και τέθηκαν προς συζήτηση με την σειρά τα θέματα: 1ο-εκτός ημερησίας, 2ο-εκτός ημερησίας, 13ο, 6ο, 10ο, 15ο , 1ο, 2ο , 3ο , 12ο , 14ο , 5ο , 7ο, 16ο της ημερήσιας διάταξης.

 

Τα θέματα:  4ο  , 8ο  , 9ο  , και 11ο   της ημερήσιας διάταξης αναβλήθηκαν για επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το 15ο  Θέμα ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος είπε τα εξής:

 

Κύριε Πρόεδρε σε μια συνάντηση των μελών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου τέθηκε από τον κύριο λιμενάρχη το ερώτημα αν μπορεί να διορθωθεί η κυκλοφορία στην παραλιακή οδό από τη γωνία Βαλάρα μέχρι τα Λιμανάκια για να μπορεί να διευκολυνθεί η  αποβίβαση των επιβατών από τα καράβια γιατί εμποδίζονται. Μετά από αυτό το θέμα αναθέσαμε στον κύριο Φραγκινέα που έχει κάνει την κυκλοφοριακή μελέτη της πόλεως να μας κάνει μια πρόταση την οποία και καταθέτουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου από τις 7 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί. Και ο κύριος λιμενάρχης πρότεινε, επειδή στη μελέτη ο κύριος Φραγκινέας έχει βάλει απαγορευτικό στάθμευσης στην πλευρά που είναι τα πεζοδρόμια μεταξύ της θάλασσας και του πάρκου, για φέτος τουλάχιστον επειδή άδειασε η ανατολική παραλία, να μην απαγορευτεί η στάθμευση και να παραμείνει, να μπορούν να σταθμεύουν αμάξια και στις δύο πλευρές του πεζοδρομίου.

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, και οι τοποθετήσεις των Συμβούλων  καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την τεχνική έκθεση «Επικαιροποίησης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην Περιοχή Αμμουδιάς» η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

 

Εγκρίνει την τροποποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στάθμευσης - πεζοδρόμησης της πόλης της Σκιάθου σύμφωνα με την τεχνική έκθεση «Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην Περιοχή Αμμουδιάς» και συγκεκριμένα:

 

 • Ø Μονοδρόμηση του Ανώνυμου 23, με φορά από τον Ανώνυμο 16 (παραλιακή) προς τον ανώνυμο 24.
 • Ø Μονοδρόμηση του Ανώνυμου 22, με φορά από τον Ανώνυμο 24 προς τον ανώνυμο 16 (παραλιακή).
 • Ø Διοχέτευση της κυκλοφορίας που δεν έχει σαν προορισμό την επιβίβαση στο λιμάνι της Σκιάθου προς τον ανώνυμο 16 (παραλιακή) και τον Ανώνυμο 23.
 • Ø Επέκταση της πεζοδρόμησης για τις ώρες 19:00 έως 07:00 και τους μήνες Απρίλιο έως Οκτώβριο στη παραλιακή οδό έως τον Ανώνυμο 23.
 • Ø Επέκταση της πεζοδρόμησης με τα ίδια χαρακτηριστικά και στον Ανώνυμο 22 έως ττην πρώτη συνδετήρια με τον Ανώνυμο 23. Στην περιοχή του 2ου Ο.Τ. θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο κατοίκων.
 • Ø Με νέα απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εφόσον χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, ασφαλτόστρωση όλων των οδών που χαρακτηρίζονται σαν βασικοί για την ρύθμιση όπως του Ανώνυμου 24 και Ανώνυμου 22 αλλά και των συνδετήριων των Ανωνύμων 22 και 23 εμπρός από τους χώρους στάθμευσης.

 

Με την λήψη της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου.

 

Η παρούσα απόφαση πάρθηκε ομόφωνα.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 175/2012.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΚΙΑΘΟΣ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ  2012

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή