ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 15/2012

Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: 207/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Εισηγητική έκθεση β' τριμήνου του έτους 2012 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

 

 

Στη  Σκιάθο , σήμερα  την 31η  του μηνός  Αυγούστου  του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.30   το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σκιάθου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7477/24-08-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου κ. Αθανάσιου Ζλατούδη του Ευαγγέλου,   η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,παρ.5 του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Πλωμαρίτη Νικολάου του Κυριάκου , διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα δέκα έξι (16)  και ονομαστικά οι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 2. ΤΣΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 3. ΚΟΛΛΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ-ΑΙΓΙΑΛΕΥΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 4. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 5. ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 6. ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 7. ΖΥΜΑΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 8. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ
 9. ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ
 10. ΡΟΔΑΝΑΚΗ- ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ  ΜΑΡΙΓΩ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 11. ΠΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 12. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 13. ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 14. ΚΟΦΙΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 15. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 16. ΜΑΘΗΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ

 • 1. ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ
 • 2. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 • 3. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • 4. ΧΑΛΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 • 5. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

 

 • ü Κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Χαλκιάς και Π. Πασχάλης.
 • ü Κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Κόλλιας, Ι. Μπούρτζικας, Φ. Κοφινάς, Α. Φιλαρέτου και Μ. Ροδανάκη - Κανταράκια.
 • ü Μετά την ψήφιση του 13ου θέματος ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο κ. Δ. Πρεβεζάνος.
 • ü Από την ψηφοφορία του 1ου θέματος εκτός ημερησίας διάταξης απείχε ο κ. Δ. Ζυμαρικόπουλος.
 • ü Κατά την συζήτηση του 23ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Π. Πασχάλης ο οποίος επανήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
 • ü Κατά την συζήτηση του 6ου θέματος ημερησίας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ. Τρακόσας και κ. Αΐβαλιώτης.
 • ü Κατά την συζήτηση του 29ου θέματος ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο κ. Κ. Τσόλας.
 • ü Μετά την συζήτηση του 29ου θέματος ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο κ. Κ. Καραστατήρας.
 • ü Μετά την ψήφιση του 1ου θέματος ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο κ. Π. Πασχάλης και ο κ. Γ. Καραστατήρας ο οποίος επανήλθε κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος ημερησίας διάταξης.

 

 

Με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκε προς συζήτηση ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

 

Κατά την εξέλιξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με ομόφωνη απόφαση του σώματος προτάθηκαν και τέθηκαν προς συζήτηση με την σειρά τα θέματα: 13ο, 1ο-εκτός ημερησίας, 23ο , 24ο , 6ο, 7ο, 29ο , 1ο, 2ο , 3ο , 8ο , 10ο, 11ο , 12ο ,28ο , 27ο , 26ο , 25ο , 22ο , 21ο , 20ο , 19ο , 18ο , 17ο , 16ο , 15ο ,14ο  και 30ο της ημερήσιας διάταξης.

 

Τα θέματα:  4ο  , 5ο και   9ο της ημερήσιας διάταξης αναβλήθηκαν για επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το 12ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

 

Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 169/2012  απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου περί: «ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥς 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» :

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 17/2012 της συνεδρίασης της

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου

 

Αριθ. απόφασης  169/2012           

 

                                                                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥς 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

Στη Σκιάθο, σήμερα, 17η  Ιουλίου 2012 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σκιάθου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σκιάθου,  ύστερα από την 6176/13-7-2012 πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε  (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.       ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ - ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

2.       ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημοτικός Σύμβουλος τακτικό μέλος

3.       ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ Δημοτικός Σύμβουλος τακτικό μέλος

4.       ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρωματικό μέλος που κλήθηκε νόμιμα με την αριθ 6176/13-7-2012 πρόσκληση της Προέδρου και παρέστη λόγω απουσίας του τακτικού μέλους κ.ΔΙΟΛΕΤΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

5.       ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρωματικό μέλος που κλήθηκε νόμιμα με την αριθ 6176/13-7-2012 πρόσκληση της Προέδρου και παρέστη λόγω απουσίας του τακτικού μέλους κ. ΡΟΔΑΝΑΚΗ-ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ ΜΑΡΙΓΩ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αντιπρόεδρος Ο.Ε.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ Δημοτικός Σύμβουλος τακτικό μέλος

2.       ΤΣΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημοτικός Σύμβουλος τακτικό μέλος

 

Μετά την ψήφιση του πρώτου θέματος προσήλθε στη συνεδρίαση ο κ. ΤΣΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημοτικός Σύμβουλος τακτικό μέλος.

 

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το πέμπτο (5ο) θέμα ημερήσιας διάταξης, περί «ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥς 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθ. 6117/11/07/2012  Eισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας  προς την Οικονομική Επιτροπή , για τον έλεγχο υλοποίησης  του προϋπολογισμού  οικ. έτους 2012  1ου τριμήνου 2011 την οποία αναλυτικά τοποθετήθηκε η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

«....................................

Προς: Οικονομική Επιτροπή Σκιάθου

 

Σύμφωνα με την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

 

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

Με την αριθ. 15/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012  και εγκρίθηκε με την αριθ. 216/11454/26-1-2012 απόφαση της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

 

 • - την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
 • - την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
 • - η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
 • - την αριθ. 15/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με την αριθ. 216/11454/26-1-2012 απόφαση της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε.
 • - τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Σκιάθου.

 

εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή

α. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση  τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Σκιάθου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ  ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

                                                        

 Έσοδα και Εισπράξεις 

Κωδικοί Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός σε ευρώ

Απολογισμός 2ου τριμήνου σε ευρώ

0

 

1 (πλην 13)

 

 

2

 

31

 

32

 

 

4

 

 

5

 

13

Τακτικά Έσοδα.................

 

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)......................

 

Έσοδα παρελθόντων ετών ................

 

Εισπράξεις από Δάνεια ...................

 

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

 

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων.

 

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους

 

 

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

 

 

Σύνολο Πόρων

 5.685.064,08

 

 

   612.269,45

 

   377.000,00

 

              0,00

 

 2.992.000,00

 

 

 1.145.172,89

 

 

     15.000,00

 

 

    246.021,00

 

 

11.072.527,42

   1.279.500,12

 

 

        20.188,28

 

          8.013,00

 

                0,00

 

         17.112,20

 

 

      297.304,95

 

 

               0,00

     

  

       59.764,79       

 

 

1.681.883,34

                   

Έξοδα και Πληρωμές                                            

Κωδικοί Αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός σε ευρώ

Απολογισμός 2ου τριμήνου σε ευρώ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.........

2.411.550.00

535.402,86

61, 62

Αμοιβές και παροχές τρίτων ............

1.363.160,19

165.073,60

63, 64

Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα.....

   366.550,00

  35.090,99

651

Τοκοχρεολύσια δανείων ................

       4.000,00

    933,94

66

Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών......

   271.000,00

     26.096,49

67, 68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα

1.335.500,00

113.129,90

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε ...

3.398.900,00

476.392,14

82, 85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις ....

1.123.000,00

  211.634,82

 

 

Επενδύσεις

 

 

 

 

 

 

71

Αγορές .....................................

139.500,00

1.358,02

73

Έργα ........................................

74.847,23

       0,00

74

Μελέτες ....................................

128.020,00

0,00

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις............

           1.000,00

0,00

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων

365.500,00

83.999,43

 

9111

 

Αποθεματικό................................

 

 90.000,00

 

     0,00

 

 

Σύνολο εξόδων και πληρωμών

 

11.072.527,42

 

1.649.112,19

 

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων  Β΄ τριμήνου του έτους 2012.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β΄ τριμήνου του έτους 2012.

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Β΄ τριμήνου του έτους 2012.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΣΚΙΑΘΟΥ

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ  ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

                                                                                                                                           ΠΕΡΙΟΔΟΣ  01/04/2012 - 30/06/2012

 

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Βεβαιωθέντα

%

Εισπραχθέντα

%

1

2

2/1

3

3/1

3/2

0

Τακτικά έσοδα

5975752,24

1442584,44

0,241406

1279500,12

0,214115

0,88695

1

Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια

456000

2168,42

0,004755

11932,12

0,026167

5,502679

2

Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια

99000

324,46

0,003277

66936,46

0,676126

206,3011

3

Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

1835000

486348,72

0,26504

486348,72

0,26504

1

4

Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών

1531500

546325,22

0,356726

306865,2

0,200369

0,56169

5

Φόροι και εισφορές

58000

2524,29

0,043522

2524,29

0,043522

1

6

Εσοδα από επιχορηγήσεις

1894252,24

393418,33

0,207691

393418,33

0,207691

1

7

Λοιπά τακτικά έσοδα

102000

11475

0,1125

11475

0,1125

1

1

Εκτακτα έσοδα

996093,59

84984,07

0,085317

79953,07

0,080267

0,940801

11

Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

12

Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

49440,14

10465,4

0,211678

10465,4

0,211678

1

13

Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες

353294

59764,79

0,169164

59764,79

0,169164

1

14

Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες

2000

0

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

15

Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα

541359,45

12929,22

0,023883

9179,22

0,016956

0,709959

16

Λοιπά έκτακτα έσοδα

50000

1824,66

0,036493

543,66

0,010873

0,297951

2

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών

427000

8993,28

0,021062

8013

0,018766

0,890999

21

Τακτικά έσοδα

412000

5887,97

0,014291

5209,75

0,012645

0,884813

22

Έκτακτα έσοδα

15000

3105,31

0,207021

2803,25

0,186883

0,902728

3

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

2993125

-489,41

-0,00016

17112,2

0,005717

-34,965

31

Εισπράξεις από δάνεια

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών

2993125

-489,41

-0,00016

17112,2

0,005717

-34,965

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων

1174960,38

354881,15

0,302037

297304,95

0,253034

0,837759

41

Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου

1116000

320318,57

0,287024

262742,37

0,235432

0,820253

42

Εισπράξεις υπέρ τρίτων

58960,38

34562,58

0,5862

34562,58

0,5862

1

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους

306532,97

 

 

 

 

 

 

Σύνολα εσόδων

11873464,18

1890953,53

 

1681883,34

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΣΚΙΑΘΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ  ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

                                                                                                                                          ΠΕΡΙΟΔΟΣ  01/04/2012 - 30/06/2012

 

Κ.Α

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙ-ΩΣΗ  ΕΞΟΔΩΝ

Προϋπ/

σμός

Δεσμευ-θέντα

%

Τιμολογη-θέντα

%

Ενταλθέ-ντα

Πληρωθέ-ντα

%

%

6

 

1

2

1/2

3

3/1

4

5

5/1

5/3

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

5663970,23

4057166,44

1,396041

1034315,64

0,1826132

978584,3

959727,21

0,1694443

0,9278862

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

2589380,04

2062112,76

1,255693

530445,42

0,2048542

528629,32

535402,86

0,2067687

1,0093458

62

Παροχές τρίτων

744730,19

594662,78

1,252357

80058,8

0,1075004

75835,59

43146,75

0,0579361

0,5389383

63

Φόροι - τέλη

894810

574243,66

1,558241

136123,28

0,1521253

135220,73

121926,85

0,13626

0,895709

64

Λοιπά Γενικά έξοδα

2550

2000

1,275

473,97

0,1858706

473,97

0

0

0

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως

374000

146432,23

2,554083

38346,11

0,1025297

9584,38

35090,99

0,0938262

0,9151121

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

369500

303000

1,219472

84933,37

0,2298603

84933,37

84933,37

0,2298603

1

67

Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους

296500

85290,4

3,476358

44822,03

0,1511704

27794,28

26096,49

0,0880151

0,5822246

68

Λοιπά Έξοδα

118000

59284,47

1,990403

3000

0,0254237

0

9270,14

0,0785605

3,0900467

7

Επενδύσεις

274500

230140,14

1,192752

116112,66

0,4229969

116112,66

103859,76

0,3783598

0,894474

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

410367,23

13691,32

29,9728

6744,36

0,0164349

5022,46

1358,02

0,0033093

0,2013564

73

Έργα

139500

5799,2

24,05504

1358,02

0,0097349

1358,02

1358,02

0,0097349

1

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ

141847,23

7892,12

17,97327

5386,34

0,0379728

3664,44

0

0

0

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

128020

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

0

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις

1000

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

0

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

81

Πληρωμές Π.Ο.Ε.

5780248,25

3896976,56

1,483265

226919,88

0,0392578

803918,55

688026,96

0,1190307

3,0320259

82

Αποδόσεις

4656248,25

3537161,73

1,31638

2927,27

0,0006287

579925,94

476392,14

0,1023124

162,74281

85

Προβλέψεις μη είσπραξης

1124000

359814,83

3,123829

223992,61

0,1992817

223992,61

211634,82

0,1882872

0,9448295

9

Αποθεματικό

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

 

Σύνολα δαπανών

0

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Έξοδα

11854585,71

7967834,32

 

1267979,88

 

1787525,31

1649112,19

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΣΚΙΑΘΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ  ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΙΟΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

 

 

 

τέλος Προηγούμενου έτους 31/12/2011

Προηγούμενο τρίμηνο

Α΄ Τρίμηνο 2012

 Β΄ Τρίμηνο 2012

Μεταβολή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1

2

3

3\2

Α.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2.874.564,52

3.641.153,76

3.540.519,99

1,27

 

Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ

2.874.564,52

3.641.153,76

3.540.519,99

1,27

2.

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο

0

 

 

#ΔΙΑΙΡ/0!

3.

Λοιπές απαιτήσεις

0

 

 

#ΔΙΑΙΡ/0!

Β.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

651.534,00

767.754,00

435.032,00

1,18

1.

Ταμείο

375.793,00

651.369,00

315.469,00

1,73

2.

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

275.741,00

116.385,00

119.563,00

0,42

Γ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

1.

Έξοδα επόμενων χρήσεων

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

2.

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

3.

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1

2

3

3\2

Α.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ

1.548.002,00

1.509.002,00

1.450.502,00

0,97

1.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες

1.548.002,00

1.509.002,00

1.450.502,00

0,97

2.

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες

0

0

 

#ΔΙΑΙΡ/0!

Β.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

3.536.886,10

3.471.230,00

3.088.098,00

0,98

1.

Προμηθευτές

2.525.871,90

2.619.407,00

2.226.211,00

1,04

3.

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

790.736,00

835.826,00

786.370,00

1,06

4.

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

220.278,20

15.996,40

75.517,00

0,07

5.

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

Γ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

1.

Έσοδα επόμενων χρήσεων

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

2.

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

3.

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

                                                                                                ..............................................»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και η τοποθέτηση του Δημάρχου που ήταν παρών στη συνεδρίαση, των οποίων οι απόψεις και οι τοποθετήσεις είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε το θέμα προς ψηφοφορία.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού άκουσαν τις εισηγήσεις της υπηρεσίας και έλαβαν υπόψη την  ΕΚΘΕΣΗ  ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Εγκρίνει  την έκθεση εσόδων - εξόδων του Δήμου Σκιάθου του 2ου τριμήνου 2012 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού και εισηγείται αυτή προς το Δημοτικό Συμβούλιο ως έχει και αναφέρεται στην εισήγηση στο σκεπτικό της απόφασης αυτής.

 

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε η κ. Φιλαρέτου Αναστασία και ο κ. Τρακόσας Θεοδόσιος, αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής που κλήθηκε νόμιμα και παρέστη λόγω απουσίας της κ. Ροδανάκη-Κανταράκια Μαριγώς Αντιπροέδρους της Ο.Ε.

 

Η απόφαση αυτή πήρε α.α  169/2012

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση. 

Μετά  συντάχτηκε  το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ   ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΚΙΑΘΟΣ   18 Ιουλίου 2012

 

                  

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, και οι τοποθετήσεις των Συμβούλων  καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:

 

Εγκρίνει  την έκθεση εσόδων - εξόδων του Δήμου Σκιάθου του 2ου τριμήνου 2012 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού ως έχει και αναφέρεται στην 169/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .

 

Η παρούσα απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία με τέσσερις (4) θετικές ψήφους και τρείς (3) αρνητικές, μειοψηφούντων των κ.κ.  Δ. Ζυμαρικόπουλου, Ι. Πατσά και Γ. Καραστατήρα που ψήφισε παρών.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 207/2012.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΚΙΑΘΟΣ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2012

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή