15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην τακτική  συνεδρίαση της

31ης /08/2012, ύστερα από την υπ. αριθ. 7477/24-08-2012 πρόσκληση, αποφάσισε τα παρακάτω:

 

 

 

13ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση Ισολογισμού Έναρξης και Λήξης Εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».

 

Με την υπ. αριθ. 191/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

 1. Εγκρίνει τον Ισολογισμό Έναρξης και Λήξης Εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».
 2. Αποφασίζει να αναλάβει ο Δήμος Σκιάθου, ως καθολικός διάδοχος, τις υποχρεώσεις προς το πρώην προσωπικό της επιχείρησης και τα ασφαλιστικά ταμεία καθώς και τυχόν μελλοντικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις (προς προσωπικό της επιχείρησης, τρίτους, δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία), που ενδεχόμενα προκύψουν και αφορούν την εν λόγω Δημοτική Επιχείρηση που τέθηκε σε εκκαθάριση,
 3. Αποφασίζει να αναλάβει ο Δήμος Σκιάθου, επίσημα πια - καθώς ήδη χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες του - τα πάγια της Επιχείρησης όπως αυτά εμφανίζονται στον ανωτέρω Ισολογισμό Λήξης Εκκαθάρισης.

 

 

 

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Ανάκληση  άδειας λειτουργίας καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος «Ταβέρνα -Σνακ Μπαρ» που βρίσκετε στην περιοχή Αεροδρομίου  στη Σκιάθο, ιδιοκτησίας  Μπέλτσιου  Δήμητρας συζ. Ιωάννη λόγω τροποποίησης υγ. όρων (αφαίρεση καθισμάτων από κλειστή αίθουσα-πώληση προϊόντων μη σύννομων με την άδεια)

 

Με την υπ. αριθ. 192/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Δεν ανακαλεί την άδεια λειτουργίας καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος «Ταβέρνα -Σνακ Μπαρ» που βρίσκετε στην περιοχή Αεροδρομίου  στη Σκιάθο, ιδιοκτησίας  Μπέλτσιου  Δήμητρας συζ. Ιωάννη λόγω συμμόρφωσης με την άδεια λειτουργίας.

 

 

23ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Απολογισμός - ισολογισμός οικονομικών ετών 2008, 2009, 2010, και 2011 του Δημοτικού κληροδοτήματος Μωραΐτη.

 

Με την υπ. αριθ. 193/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Εγκρίνει τον απολογισμό - ισολογισμό οικονομικού έτους 2008 του Δημοτικού κληροδοτήματος Μωραΐτη ο οποίος ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει:

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

11.462,63

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

25,16

 

ΠΕΡΙΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

46.729,07

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ*

58.166,54

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν   Ε Σ Ο Δ Ω Ν

58.191,70

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν   Ε Ξ Ο Δ Ω Ν

58.191,70

* Το ποσό αυτό βρίσκεται στους δύο κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς:

 

 

 α) Λογ/σμός ΕΤΕ κεντρικό κατάστημα 48543062

57.939,69

 

 β) Λογ/σμός ΕΤΕ Σκιάθου 485000-9:

226,85

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

58.166,54

 

 

Όπως αναλυτικά φαίνονται στους επισυναπτόμενους απολογιστικούς πίνακες.

 

 

Με την υπ. αριθ. 194/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Εγκρίνει τον απολογισμό - ισολογισμό οικονομικού έτους 2009 του Δημοτικού κληροδοτήματος Μωραΐτη ο οποίος ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει:

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

11.140,45

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

0,04

 

ΠΕΡΙΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

58.166,54

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ*

69.306,95

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν   Ε Σ Ο Δ Ω Ν

69.306,99

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν   Ε Ξ Ο Δ Ω Ν

69.306,99

* Το ποσό αυτό βρίσκεται στους δύο κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς:

 

 α) Λογ/σμός ΕΤΕ κεντρικό κατάστημα 48543062

69.079,67

 β) Λογ/σμός ΕΤΕ Σκιάθου 485000-9:

227,28

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

69.306,95

Όπως αναλυτικά φαίνονται στους επισυναπτόμενους απολογιστικούς πίνακες.

 

 

Με την υπ. αριθ. 195/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Εγκρίνει τον απολογισμό - ισολογισμό οικονομικού έτους 2010 του Δημοτικού κληροδοτήματος Μωραΐτη ο οποίος ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει:

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

11.043,52

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

22,76

 

ΠΕΡΙΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

69.306,95

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ*

80.327,71

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν   Ε Σ Ο Δ Ω Ν

80.350,47

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν   Ε Ξ Ο Δ Ω Ν

80.350,47

* Το ποσό αυτό βρίσκεται στους δύο κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς:

 

 α) Λογ/σμός ΕΤΕ κεντρικό κατάστημα 48543062

80.100,22

 β) Λογ/σμός ΕΤΕ Σκιάθου 485000-9:

227,49

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

80.327,71

 

Όπως αναλυτικά φαίνονται στους επισυναπτόμενους απολογιστικούς πίνακες.

 

 

 

 

 

Με την υπ. αριθ. 196/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Εγκρίνει τον απολογισμό - ισολογισμό οικονομικού έτους 2011 του Δημοτικού κληροδοτήματος Μωραΐτη ο οποίος ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει:

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

9.559,79

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

25,98

 

ΠΕΡΙΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

80.327,71

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ*

89.861,52

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν   Ε Σ Ο Δ Ω Ν

89.887,50

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν   Ε Ξ Ο Δ Ω Ν

89.887,50

* Το ποσό αυτό βρίσκεται στους δύο κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς:

 

 α) Λογ/σμός ΕΤΕ κεντρικό κατάστημα 48543062

89.633,82

 β) Λογ/σμός ΕΤΕ Σκιάθου 485000-9:

227,70

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

89.861,52

 

Όπως αναλυτικά φαίνονται στους επισυναπτόμενους απολογιστικούς πίνακες.

 

 

24ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Δημοτικού κληροδοτήματος Μωραΐτη.

 

Με την υπ. αριθ. 197/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012 του Δημοτικού κληροδοτήματος Μωραΐτη ο οποίος ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει:

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

12.560,30

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

8.157,65

 

ΠΕΡΙΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

89.867,09

ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

94.269,74

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν   Ε Σ Ο Δ Ω Ν

102.427,39

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν   Ε Ξ Ο Δ Ω Ν

102.427,39

Όπως αναλυτικά φαίνονται στους επισυναπτόμενους απολογιστικούς πίνακες.

 

 

6ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ανάκληση  άδειας λειτουργίας καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος  ( λόγω  τροποποίησης υγειονομικών όρων  της λειτουργίας του)» του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  ΚΑΝΤΙΝΑ  που βρίσκετε στην περιοχή  ΚΡΑΣΑ ΜΠΑΝΑΝΑ με διακριτικό τίτλο   «BANANARAMA» στη Σκιάθο, ιδιοκτησίας  ΣΚΟΥΜΠΡΗ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  που αφορά στην ανάκληση της  άδειας  ίδρυσης και  λειτουργίας του  ανωτέρω καταστήματος .

 

Με την υπ. αριθ. 198/2012 απόφασή του ομόφωνα  αποφασίζει:

Ανακαλεί την άδεια λειτουργίας καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος  ( λόγω  τροποποίησης υγειονομικών όρων  της λειτουργίας του)» του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  ΚΑΝΤΙΝΑ  που βρίσκετε στην περιοχή  ΚΡΑΣΑ ΜΠΑΝΑΝΑ με διακριτικό τίτλο   «BANANARAMA» στη Σκιάθο, ιδιοκτησίας  ΣΚΟΥΜΠΡΗ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ.

 

 

7ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ανάκληση  άδειας λειτουργίας καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος  ( λόγω  τροποποίησης υγειονομικών όρων  της λειτουργίας του)» του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  ΚΑΝΤΙΝΑ  που βρίσκετε στην περιοχή  ΚΡΑΣΑ ΜΠΑΝΑΝΑ με διακριτικό τίτλο   «BANANΑ  BEACH» στη Σκιάθο, ιδιοκτησίας  ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ  που αφορά στην ανάκληση της  άδειας  ίδρυσης και  λειτουργίας του  ανωτέρω καταστήματος .

 

Με την υπ. αριθ. 199/2012 απόφασή του ομόφωνα  αποφασίζει:

Ανακαλεί την άδεια λειτουργίας καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος  ( λόγω  τροποποίησης υγειονομικών όρων  της λειτουργίας του)» του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  ΚΑΝΤΙΝΑ  που βρίσκετε στην περιοχή  ΚΡΑΣΑ ΜΠΑΝΑΝΑ με διακριτικό τίτλο   «BANANΑ  BEACH» στη Σκιάθο, ιδιοκτησίας  ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ.

 

 

1ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Με την υπ. αριθ. 200/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Χορηγεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος:

 

 • 1. ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΒΑΛΑΣΗ στην περιοχή ΑΜΜΟΥΔΙΑ (PRINCE) (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 • 2. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ της KOYTΣΙΑΒΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ στην οδό τέρμα Ευαγγελιστρίας (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 • 3. ΜΠΑΡ ΤΟΥ ΒΙΝΚΕΛΜΠΑΟΥΕΡ ΧΟΡΣΤ-ΦΡΑΝΤΣ στην προέκταση οδού Νικοτσάρα και Συμεώνος (SMOKEY JO'S) (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 • 4. EΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΤΗΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝ. - ΛΑΒΟΣ ΑΘ. Ο.Ε. στην περιοχή Αμμουδιά (ΛΙΜΑΝΑΚΙΑ) (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 • 5. ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ εντός ενοικιαζομένων διαμερισμάτων ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΑΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στην περιοχή ΚΟΛΙΟΣ (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 • 6. ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΙMAGINE ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ-ΚΑΦΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ στην οδό Μωραϊτίδου 22-Παλιό Λιμάνι (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 • 7. ΜΠΑΡ της ΚΕΦΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του Παναγιώτη στην οδό Ευαγγελιστρίας (ΑΠΟΘΗΚΗ).
 • 8. ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ στην περιοχή ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 • 9. ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ στην περιοχή ΑΚΡΟΠΟΛΗ (ΜΠΑΛΚΟΝΑΚΙ) (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 • 10. ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ εντός ξεν/χείου & εν. Δωμ. «ΕΛΣΑ» της ΖΕΜΠΕΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥΣτην Περιφερειακή οδό Σκιάθου (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 • 11. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ -ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στην περιοχή Αγία Τριάδα (Αμφιλίκη) (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 • 12. ΚΑΦΕ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ -ΜΠΑΡ ΤΟΥ ΜΙΤΖΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ στην περιοχή ΤΡΟΥΛΟΣ (Αλάτι & Πιπέρι) (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).

 

 

2ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Με την υπ. αριθ. 201/2012 απόφασή του ομόφωνα  αποφασίζει:

Χορηγεί προέγκριση για άδεια καταστήματος «ΤΑΒΕΡΝΑ  «ΑΣΕΛΗΝΟΣ» » ιδιοκτησίας    ΜΙΧΑΗΛΟΒΑ  ΒΕΡΚΑ  ΤΟΥ ΑΝΓΚΕΛΟΒΑ ( MIHAYLOVA  VERKA  ΤΟΥ  ANGELOVA)   στην  περιοχή   ΑΣΕΛΗΝΟΣ  στην Σκιάθο.

 

Με την υπ. αριθ. 202/2012 απόφασή του ομόφωνα  αποφασίζει:

Χορηγεί προέγκριση για άδεια καταστήματος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» » ιδιοκτησίας    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ   στην  περιοχή   ΑΜΜΟΥΔΙΑ  στην Σκιάθο.

 

 

3ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε κινητή καντίνα του ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ στη θέση Αγία Παρασκευή Σκιάθου. 

 

Με την υπ. αριθ. 203/2012 απόφασή του ομόφωνα  αποφασίζει:

Χορηγεί άδεια λειτουργίας σε κινητή καντίνα του ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ στη θέση Αγία Παρασκευή Σκιάθου. 

 

 

8ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ άδειας λειτουργίας καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος, λόγω παραβίασης  σφράγισης».

 

Με την υπ. αριθ. 204/2012 απόφασή του ομόφωνα  αποφασίζει:

Αφαιρεί οριστικά την άδεια λειτουργίας καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΜΠΑΡ,  που βρίσκετε στην περιοχή  ΑΜΜΟΥΔΙΑ στη Σκιάθο, ιδιοκτησίας ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (REMEZZO) λόγω παραβίασης  σφράγισης.

 

 

10ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Επανέκδοση απόφασης για παράταση της χρήσης εργοταξιακών παροχών.

 

Με την υπ. αριθ. 205/2012 απόφασή του ομόφωνα  αποφασίζει:

Ανακαλεί για λόγους δημοσίου συμφέροντος την 127/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και αποφασίζει επί του ιδίου θέματος:

 • A) Απορρίπτει την παράταση της χρήσης εργοταξιακών παροχών για επαγγελματικούς χώρους.
 • B) Εγκρίνει την παράταση για κοινωνικούς και μόνο λόγους και μόνο για φυσικά πρόσωπα της χρήσης εργοταξιακών παροχών για τους παρακάτω κατοίκους Σκιάθου:
 • 1) ΣΔΡΑΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 • 2) ΚΟΝΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΛΟΥΚΑ

για τους κοινωνικούς λόγους που επικαλούνται στις αιτήσεις τους.

 

 

11ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

 

Με την υπ. αριθ. 206/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2012, ως προς τα έσοδα και έξοδα αυτού, για τους λόγους που αναφέρονται  στην υπ' αριθ. 6953/8-8-2012  εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και στην 185/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:

 

ως προς το σκέλος των εσόδων :

 

Α/Α

Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

1

1311.2

ΚΑΠ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

31.200,00

2

1211.01

Έσοδα από προγραμματική σύμβαση

3.200,00

3

1314.06

Τεχνική Βοήθεια Δήμου Σκιάθου (Πράξη ένταξης 377105/ΕΟ198 /ΜΟΔ)

 50.000,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ :

84.400,00

 

Αποθεματικό κεφαλαίο :                                           18.878,47 ευρώ

Αύξηση  αποθεματικού κεφαλαίου κατά  :               84.400,00 ευρώ 

Διαμορφωθέν ποσό του αποθεματικού Κ.Α 9111: 103.278,47ευρώ

 

ως προς το σκέλος των εξόδων :

-από τον Κ.Α.Εξόδου 00.6432.1 με τίτλο «δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό » μεταφέρεται στο αποθεματικό ποσό 14.000 ευρώ

-από τον Κ.Α.Εξόδου 00.6432.2 με τίτλο «δαπάνες εκθέσεων στο εξωτερικό» μεταφέρεται στο αποθεματικό ποσό 31.000 ευρώ

-από τον Κ.Α.Εξόδου 00.6431  με τίτλο «έξοδα ενημέρωσης και προβολής» μεταφέρεται στο αποθεματικό ποσό 12.000 ευρώ

 

Σύνολο  αποθεματικού κεφαλαίου :      103.278,47 ευρώ

Αύξηση  αποθεματικού κεφαλαίου  :       57.000,00 ευρώ 

Διαμορφωθέν ποσό του αποθεματικού:160.278,47 ευρώ

 

Και μέσω αποθεματικού την μεταφορά ποσού 158.700,00 ευρώ  για την ενίσχυση των παρακάτω

Κ.Α εξόδων:

 

Α/Α

Κ.Α.ΕΞΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

1

35.6263.01

Καθαρισμός δασών / διάνοιξη δασικών  δρόμων

15.400,00

2

20.6142.01

Αμοιβές νομικών προσώπων ιδ. δικαίου

78.300,00

3

00.6111

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

7.000,00

4

8242

Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων

6.000,00

5

20.6022.01

Αποζημίωση υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότηση

2.000,00

6

30.6117

Τεχνική Βοήθεια Δήμου Σκιάθου (Πράξη ένταξης 377105/ΕΟ198 /ΜΟΔ)

50.000,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ :

158.700,00

 

Σύνολο αποθεματικού κεφαλαίου Κ.Α 9111  : 1.578,47 €

 

 

12ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Εισηγητική έκθεση β' τριμήνου του έτους 2012 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

 

Με την υπ. αριθ. 207/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Εγκρίνει  την έκθεση εσόδων - εξόδων του Δήμου Σκιάθου του 2ου τριμήνου 2012 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού ως έχει και αναφέρεται στην 169/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .

 

 

28ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Διαγραφή οφειλής από τον 670/2012 χρηματικό κατάλογο ποσού 354,45 ευρώ του ΚΟΝΔΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

 

Με την υπ. αριθ. 208/2012 απόφασή του ομόφωνα  αποφασίζει:

Τη διαγραφή οφειλής ποσού 354,45 ευρώ από τον ΧΚ 670/2012  που βεβαιώθηκε με τον 203/10-07-2012 αριθμό βεβαίωσης και χρεώθηκε εκ παραδρομής στον ΚΟΝΔΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

 

 

 

27ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Διαγραφή οφειλής από τον 660/2012 χρηματικό κατάλογο ποσού 1135,79 ευρώ του  ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

 

Με την υπ. αριθ. 209/2012 απόφασή του ομόφωνα  αποφασίζει:

Τη διαγραφή οφειλής ποσού 1135,79 ευρώ από τον ΧΚ 660/2012  που βεβαιώθηκε με τον 194/10-07-2012 αριθμό βεβαίωσης και χρεώθηκε εκ παραδρομής στον ΣΤΑΜΕΛΟ ΦΙΛΙΠΠΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

26ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ψήφιση πίστωσης 5.000 ευρώ στον Κ.Α. 00.6443 για την εκδήλωση "ΚΑΤΣΩΝΕΙΑ".

 

Με την υπ. αριθ. 210/2012 απόφασή του ομόφωνα  αποφασίζει:

Ψηφίζει πίστωση 5.000 ευρώ στον Κ.Α. 00.6443 για την εκδήλωση "ΚΑΤΣΩΝΕΙΑ".

 

 

25ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Διαγραφή οφειλής από τον  620/2012 χρηματικό κατάλογο της εταιρίας ΑΛΑΤΖΑΣ ΒΑΣ.-ΜΠΑΡΑΚΗ ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΑ Ο.Ε.

 

Με την υπ. αριθ. 211/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Τη διαγραφή οφειλής από τον ΧΚ 620/2012 της εταιρίας ΑΛΑΤΖΑΣ ΒΑΣ.-ΜΠΑΡΑΚΗ ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΑ Ο.Ε. με αριθμό βεβαίωσης 27/03-02-2012 των παρακάτω  ποσών:

12.185,46 από τη β δόση και 8.123,63 από τη γ δόση (σύνολο 20.309,09 Ευρώ) ώστε ο ανωτερο Χ/Κ να διαμορφωθεί με το συνολικό ποσό χρέωσης των 95.742,84 Ευρώ.

 

 

22ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΣΚΙΑΘΟΥ».

 

Με την υπ. αριθ. 212/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΣΚΙΑΘΟΥ».

 

 

21ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 213/2012 απόφασή του  ομόφωνα αποφασίζει:

Καθορίζει μία ανά εξάμηνο θέση πρακτικής άσκησης σπουδαστών από σχολές των ΤΕΙ στο Δήμο Σκιάθου. Οι αποζημιώσεις των ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Σκιάθου στον ΚΑΕ 15.6041 με το ποσό των 176,08 ευρώ για το μήνα Δεκέμβριο(ο υπολειπόμενος μήνας από την έναρξη της πρακτικής) και με το ποσό των 2.112,96 για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Σκιάθου στον ΚΑΕ 15.6054 με το ποσό των 10,11  ευρώ για το μήνα Δεκέμβριο και με το ποσό των 121,32 ευρώ  για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

 

 

20ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση της με αρ. 24/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την καθιέρωση 12ωρης και 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 214/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

καθιερώνει το ωράριο εργασίας  των Υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου, λόγω της φύσεως του έργου τους, ως εξής :

 

1. Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού : Η φύση του έργου της Υπηρεσίας και οι έκτακτες ανάγκες που μπορούν να παρουσιαστούν ,όπως είναι η αποκομιδή και περισυλλογή τεράστιου όγκου σκουπιδιών τα Σαββατοκύριακα και τις νυχτερινές ώρες το καλοκαίρι ,η συντήρηση και επισκευή των απορριματοφόρων αυτοκινήτων,η φροντίδα των πάρκων,παρτεριών και πεζοδρομίων,ο καθαρισμός των ακτών και της πόλης,ιδίως τους θερινούς μήνες με την ταχεία αύξηση του τουρισμού είναι κάποιοι από τους λόγους που συνηγορούν στην καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης στης υπηρεσία καθαριότητας.Επιπλέον, η διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων σε διάφορα μέρη του νησιού,η κάλυψη συνεδριάσεων,η διόρθωση βλαβών και προπάντων σε περιπτώσεις που σημειώνονται έκτακτα καιρικά φαινόμενα,η συντήρηση του δικτύου, δημιουργούν  την ανάγκη καθιέρωσης ωραρίου εργασίας αυτής της Υπηρεσίας σε εικοσιτετράωρη βάση όλες της ημέρες του μήνα και χωρίς κατάργηση του πενθήμερου.

2.Υπηρεσία Τεχνικών Έργων :Η συντήρηση του οδικού δικτύου,η παροχή φροντίδας στη διατήρηση της καθαριότητας ,η αποκατάσταση τμημάτων λόγω τουριστικού μετώπου,η διασφάλιση της ποιότητας του ISO, και η αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών γεγονότων, καθιστούν ανελαστική την  ανάγκη καθιέρωσης ωραρίου εργασίας αυτής της Υπηρεσίας σε  εικοσιτετράωρη βάση  όλες της ημέρες του μήνα και χωρίς κατάργηση του πενθήμερου.

3.Υπηρεσία Πρασίνου: λόγω της φύσης του έργου της Υπηρεσίας που είναι η συνδρομή της στην κάλυψη των αναγκών της καθαριότητας και του καλλωπισμού του νησιού-ανάγκη που ανακύπτει κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες-,η ετοιμότητά της σε περίπτωση πυρκαγιάς και παρουσίασης έκτακτων αναγκών ,καθιστούν αναγκαία την καθιέρωση ωραρίου εργασίας αυτής της Υπηρεσίας σε  εικοσιτετράωρη βάση όλες της ημέρες του μήνα και χωρίς κατάργηση του πενθήμερου.

4. Παροχή υπηρεσιών πολιτικής προστασίας: Η κύρια αρμοδιότητά της είναι η προστασία του συνόλου των πολιτών κυρίως σε περιπτώσεις εμφάνισης έκτακτων φαινομένων, όπως είναι η πυρκαγιά, το χιόνι, η πλημμύρα και η προστασία των δασών όλο το χρόνο ,φροντίδα που επιτείνεται τους τουριστικούς μήνες με τη μεγάλη εισροή τουριστών ,είναι παράγοντες που επιβάλλουν τη λειτουργία της υπηρεσίας σε εικοσιτετράωρη βάση όλες της ημέρες του μήνα και χωρίς κατάργηση του πενθήμερου.

5. Υπηρεσία Νεκροταφείου : Εισηγούμαστε ότι λόγω της φύσεως του έργου της Υπηρεσίας και λόγω των έκτακτων αναγκών που μπορούν να παρουσιαστούν , υπάρχει ανάγκη καθιέρωσης ωραρίου εργασίας αυτής της Υπηρεσίας σε δωδεκάωρη βάση όλες της ημέρες του μήνα και χωρίς κατάργηση του πενθήμερου.

πενθήμερου.

6. Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες : Εισηγούμαστε ότι λόγω της φύσεως του έργου των Υπηρεσιών αυτών και των ειδικών και έκτακτων απαιτήσεων του  Δήμου, όπως είναι η εισήγηση θεμάτων στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και η τήρηση των πρακτικών  του, η ενημέρωση του  Ληξιαρχείου, η σύνταξη του προϋπολογισμού, οι μισθοδοσίες η διεκπεραίωση προσλήψεων συμβασιούχων, ο υπολογισμός των επιδομάτων, η σύνταξη εγγράφων για καθημερινές και τρέχουσες ανάγκες ,καθιστούν επιτακτική την ανάγκη καθιέρωσης ωραρίου εργασίας αυτής της Υπηρεσίας σε δωδεκάωρη βάση όλες της ημέρες του μήνα και χωρίς κατάργηση του πενθήμερου

7.Υπηρεσία Πολεοδομίας: Η έκδοση οικοδομικών αδειών, ο έλεγχος των αυθαιρέτων, η διενέργεια αυτοψίας, η καθημερινή εξυπηρέτηση και συμβουλευτική των πολιτών σε σχετικά ζητήματα ,είναι κάποιες από τις αρμοδιότητες  της Υπηρεσίας που επιβάλλουν τη λειτουργία της σε δωδεκάωρη βάση όλες της ημέρες του μήνα και χωρίς κατάργηση του πενθήμερου

8.ΚΕΠ:Η πληθώρα των αρμοδιοτήτων που έχει εκχωρηθεί στο ΚΕΠ, η διεκπεραίωση ενός τεράστιου όγκου υποθέσεων, η συνδιαλλαγή με άλλες υπηρεσίες, η καθημερινή εξυπηρέτηση πολιτών με πάσης φύσης ανάγκες ,επιβάλλουν τη λειτουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας σε  δωδεκάωρη βάση όλες της ημέρες του μήνα και χωρίς κατάργηση του πενθήμερου.

  Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 63.250 ευρώ περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για το οικονομικό έτος 2012 που θα βαρύνει τους ΚΑ :20.6012 ,30.612 ,35.612 ,10.6012 ,40.6012 45.6012 ,50.6012.Δαπάνη ύψους  126.500 ευρώ περίπου προκαλείται για τα επόμενα έτη σε βάρος των ίδιων κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου.

 

 

19ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

‘Έγκριση της απόφασης της επιτροπής για την εξέταση δικαιολογητικών των νηπίων για την εγγραφή τους στον παιδικό σταθμό Δήμου Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 215/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Εγκρίνει την απόφαση της επιτροπής για την εξέταση δικαιολογητικών των νηπίων για την εγγραφή τους στον παιδικό σταθμό Δήμου Σκιάθου.

 

 

 

18ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση διενέργειας προμηθειών.

 

Με την υπ. αριθ. 216/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Εγκρίνει την διενέργεια των προμηθειών:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Κ.Α.

ΠΟΣΟ

Release του προγράμματος της Singular

 

10.7134

8.974,92

Προγράμματος και release των στατιστικών γενικής λογιστικής

 

10.7134

1.392,00

Κεραιών uhf

 

20.7335.2

394,40

 

 

17ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αποδοχή της υπ' αριθ. 2/2012 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ] προϋπολογισμού δαπάνης 14.314,98 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 16%) και έγκριση διενέργειας της προμήθειας αυτής.

 

Με την υπ. αριθ. 217/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Αποδέχεται την υπ' αριθ. 2/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ] προϋπολογισμού δαπάνης 14.314,98 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 16%) και εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας αυτής.

 

 

16ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».

 

Με την υπ. αριθ. 218/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Εγκρίνει τη προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».

 

 

15ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση - Ανάπλαση οδού Ευαγγελιστρίας από οδό Παπαδιαμάντη έως οδό Μιαούλη και παρόδου κάθετης στην οδό Ευαγγελιστρίας».

 

Με την υπ. αριθ. 219/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Εγκρίνει τη προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου «Αναβάθμιση - Ανάπλαση οδού Ευαγγελιστρίας από οδό Παπαδιαμάντη έως οδό Μιαούλη και παρόδου κάθετης στην οδό Ευαγγελιστρίας».

 

 

14ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Συμπληρωματική μεταβολή με ενσωμάτωση είκοσι πέντε θέσεων τακτικού προσωπικού  στο  σχέδιο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  του Δήμου Σκιάθου, όπως ψηφίστηκε με την αρ.187/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Με την υπ. αριθ. 220/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Εγκρίνει τη συμπληρωματική μεταβολή με ενσωμάτωση είκοσι πέντε θέσεων τακτικού προσωπικού  στο  σχέδιο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  του Δήμου Σκιάθου, όπως ψηφίστηκε με την αρ.187/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 

30ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Μετακινήσεις.

 

Με την υπ. αριθ. 221/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου κ. Πλωμαρίτη στην Αθήνα την 30/08/2012, όπου παρέστη στην συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. 

 

Με την υπ. αριθ. 222/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου κ. Πλωμαρίτη στην Αθήνα την 12/09/2012, για να παραστεί στην συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. 

 

 

Τα:  4ο , 5ο , 9ο , και 11ο  θέματα ημερήσιας διάταξης αναβλήθηκαν για επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Το 29ο θέμα ημερήσιας διάταξης τέθηκε προς συζήτηση - ενημέρωση αλλά δεν λήφθηκε κάποια απόφαση.

 

 

 

 

 

Σκιάθος 04 Σεπτεμβρίου 2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΥΑΓ. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

 

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή