12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην τακτική  συνεδρίαση της

6ης /06/2012, ύστερα από την υπ. αριθ. 4478/1-06-2012 πρόσκληση, αποφάσισε τα παρακάτω:

 

 

 

12ο θέμα  ημερήσιας διάταξης:

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού δίμηνης διάρκειας σύμφωνα με την αρ. οικ. 21762/30-05-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την εξαίρεση προσλήψεων προσωπικού ΟΤΑ λόγω αναστολής των διαδικασιών εν όψει των βουλευτικών εκλογών.

 

Με την υπ. αριθ. 150/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Εγκρίνει την πρόσληψη είκοσι δύο (22) ατόμων, ώστε να κριθεί ικανοποιητική η αντιμετώπιση των ασφυκτικών αναγκών της τουριστικής περιόδου.   Η δαπάνη των αποδοχών του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει τους κωδικούς: 20.6041 με το ποσό των 33.240 ευρώ ,τον Κ.Α.  35.6041 με 12.300 ευρώ,τον Κ.Α 15.6041 με 10.550 ευρώ,τον 20.6054 με 7.470 ευρώ ,τον Κ.Α. 15.6054 με 3.670 ευρώ και τον Κ.Α. 35.6054 με το ποσό των 3.500 ευρώ που αφορούν  τις τακτικές αποδοχές και  τις εργοδοτικές εισφορές. Οι πιστώσεις αυτές είναι εξασφαλισμένες στο σκέλος δαπανών του προυπολογισμού του έτους 2012 για τις παρακάτω ειδικότητες:

 

α/α

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1

ΥΕ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

5

2 ΜΗΝΕΣ

2

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

10

2 ΜΗΝΕΣ

3

ΔΕ /ΥΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

1

2 ΜΗΝΕΣ

4

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ

2

2 ΜΗΝΕΣ

5

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

2

2 ΜΗΝΕΣ

6

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

1

2 ΜΗΝΕΣ

7

ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ  ΒΡΕΦ/ΜΟΥ

1

2 ΜΗΝΕΣ

 

 

 

8ο θέμα  ημερήσιας διάταξης:

Εξέταση της υπ΄αρ. πρωτ: 3935/16-5-2012 αίτησης της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία: «ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- ΧΑΛΚΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΕ», που εδρεύει στη Σκιάθο και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντώναρο Αναστάσιο του Κωνσταντίνου.

 

Με την υπ. αριθ. 151/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Κάνει δεκτή την υπ΄αρ. πρωτ: 3935/16-5-2012 αίτησης της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία: «ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- ΧΑΛΚΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΕ», που εδρεύει στη Σκιάθο και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντώναρο Αναστάσιο του Κωνσταντίνου για μείωση του καταβαλλόμενου μισθώματος λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και αποφασίζει την μείωση κατά 17,5 % του καταβαλλόμενου μισθώματος  για ένα έτος.

 

 

9ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Εξέταση της υπ΄αρ. πρωτ: 3956/17-5-2012 αίτησης της Κανταράκια Κυριακής του Θεοδώρου.

 

Με την υπ. αριθ. 152/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Κάνει δεκτή την υπ΄αρ. πρωτ: 3956/17-5-2012 αίτησης της Κανταράκια Κυριακής του Θεοδώρου για μείωση του καταβαλλόμενου μισθώματος λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και αποφασίζει την μείωση κατά 17,5 % του καταβαλλόμενου μισθώματος  για ένα έτος.

 

 

1ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Με την υπ. αριθ. 153/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Χορηγεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος:

  • 1. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ (με παρασκ/τήριο)-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ (εντός Ξενοδοχείου ΠΑΝΟΡΑΜΑ) της: ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΕ στην περιοχή ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ. (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ)
  • 2. ΜΠΑΡ ΤΗΣ ΣΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. στην Αμμουδιά Σκιάθου (PURE). (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
  • 3. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΜΠΑΡ (εντός ενοικιαζομένων δωματίων) ΤΟΥ ΣΑΝΙΔΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ στην περιοχή ΤΡΟΥΛΟΣ. (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ)
  • 4. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΜΠΑΡ ΤΟΥ ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ στην περιοχή ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ Σκιάθου. (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ)
  • 5. ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΠΑΛΑΛΑ ΘΩΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στην περιοχή ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ (STAY COOL). (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).

 

 

 

2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση της απόφασης της επιτροπής αξιολόγησης των δικαιολογητικών εγγραφής - διαγραφής νηπίων του Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 154/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης των δικαιολογητικών εγγραφής - διαγραφής νηπίων του Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκιάθου.

 

 

2ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

 

Με την υπ. αριθ. 155/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού ως εξής:

Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως προς το σκέλος των εσόδων ως εξής :

την  δημιουργία και ενίσχυση των  παρακάτω  Κ.Α εσόδων :

 

Α/Α

Κ.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

1

1311.1

ΚΑΠ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ )

107.273,00

2

0619.01

ΚΑΠ έσοδα από την εφαρμογή των διατάξεων αρ.27 ν.3756/2009

180.268,16

3

0129

Λοιπά έσοδα από ακίνητα

4.000,00

4

0432

Εισιτήρια θεάτρων , μουσείων κλπ ( μουσείο Παπαδιαμάντη)

25.000,00

5

0471.1

Τέλη χρήσης κόμβου ιντερνετ

40.000,00

6

0524.1

Λοιπές εισφορές - (τροφεία πρώην κέντρου παιδιού)

17.000,00

7

0524.2

Λοιπές εισφορές - (μελών πρώην ΚΑΠΗ)

2.000,00

8

0524.3

Λοιπές εισφορές -  (μελών πρώην αθλητικού)

2.000,00

9

0718.02

Λοιπά τακτικά έσοδα ( πωλήσεις βιβλίων μουσείου Παπαδιαμάντη)

20.000,00

10

1411

Προϊόν Δωρεών 

2.000,00

11

3219.01

Λοιπά έσοδα

1.125,00

12

1699

Λοιπά έκτακτα έσοδα (έκτακτη παραχώρηση χρήσης ακινήτων - Μπούρτζι)

15.000,00

13

2116

Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη (ιντερνετ)

40.000,00

14

4214

Επιστροφές χρημάτων εν γένει

29.787,49

15

1211.02

Έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης

1.262,14

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

486.715,79

 

Αποθεματικό κεφαλαίο :                                                     3.764,74  ευρώ

Αύξηση αποθεματικού κεφαλαίου κατά  :                      486.715,79  ευρώ 

Διαμορφωθέν ποσό του αποθεματικού Κ.Α 9111   :      490.480,53 ευρώ

 

 

 

Την μεταφορά πιστώσεως ύψους 960.000,00 στο αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού, από το αδιάθετο υπόλοιπο του  κωδικού  αριθμού εξόδου ΚΑΕ 00.6715.0 με τίτλο « επιχορήγηση σε ΝΠΔΔ ΙΔΕΕΣ»  που προέκυψε   μετά την κατάργηση αυτού και της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του στο Δήμο  Σκιάθου.

 

Διαμορφωθέν ποσό του αποθεματικού Κ.Α 9111   :     1.450.480,53 ευρώ

 

Από το αποθεματικό μεταφορά ποσού 1.447.022,06 ευρώ για την δημιουργία και ενίσχυση  των παρακάτω Κ.Α. Εξόδων  : 

 

Α/Α

Κ.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

1

15.6011

Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

126.000,00

2

15.6013

Εφάπαξ προσωπικού

10.000,00

3

15.6041

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων

 6.500,00

4

15.6051

Εργοδοτικές Εισφορές μονίμων υπαλλήλων

30.000,00

5

15.6054

Εργοδοτικές Εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων

 1.800,00

6

00.6222

Τηλεφωνικά , τηλεγραφικά τέλη εσωτερικού

3.000,00

7

15.6232

Μισθώματα κτιρίων

13.500,00

8

15.6253

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

 1.000,00

9

15.6261

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (ΣΑΤΑ)

20.000,00

10

15.6262

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ( πλην κτιρίων)

1.000,00

11

15.6263

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

1.000,00

12

15.6264

Συντήρηση και επισκευή  λοιπών μηχανημάτων

1.000,00

13

15.6265

Συντήρηση και επισκευή  επίπλων

500,00

14

15.6273

Φωτισμός και κίνηση

2.500,00

15

15.6611

Προμήθειες βιβλίων

5.000,00

16

15.6615

Εκτυπώσεις , εκδόσεις , βιβλιοδετήσεις

2.000,00

17

15.6631

Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

  500,00

18

15.6162

Λοιπά έξοδα τρίτων ( μεταφορά μαθητών )

4.000,00

19

15.6634

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

3.000,00

20

15.6643

Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης

5.000,00

21

00.6821

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις

1.000,00

22

00.6822

Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων

 1.000,00

23

15.6699

Προμήθεια τροφίμων

10.000,00

24

8111

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

4.925,92

25

8113

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

12.629,38

26

8114

Φόροι τέλη

113.207,36

27

8115

Διάφορα έξοδα

290.552,77

28

8116

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

217.757,71

29

8117

Λοιπά έξοδα

463.506,88

30

35.6232

Μισθώματα κτιρίων

   2.880,00

31

20.7325.3

Επέκταση δημ. φωτισμού εντός σχεδίου πόλης(ΣΑΤΑ)

10.000,00

32

20.7325.2

Επέκταση δημ. φωτισμού εκτός σχεδίου πόλης(ΣΑΤΑ)

10.000,00

33

20.7325.17

Μετατοπίσεις στύλων ΔΕΗ εντός σχεδίου πόλης(ΣΑΤΑ)

5.000,00

34

20.7325.18

Μετατοπίσεις στύλων ΔΕΗ εκτός σχεδίου πόλης(ΣΑΤΑ)

5.000,00

35

10.6261.1

Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ)

10.000,00

36

30.7323.37

Τσιμεντόστρωση οδών Α&Β τομέα σχ. πόλης(ΣΑΤΑ)

18.500,00

37

30.7323.36

Τσιμεντόστρωση οδών εκτός σχ. πόλης(ΣΑΤΑ)

18.500,00

38

10.6261.0

Συντήρηση και επισκευή  κτιρίων (ΣΑΤΑ)

10.000,00

39

10.6012

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ( Διοικητικοί)

 

388,32

40

20.6012

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (καθ/τα)

 

291,24

41

30.6012

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (τεχνικών έργων)

194,16

42

50.6012

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ( δημ. Αστυνομία)

 

388,32

43

00.6495

Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

3.000

44

8242

Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων

1.000

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

1.447.022,06

 

        Διαμορφωθέν ποσό του αποθεματικού:   3.458,47 ευρώ

 

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. οικ.21762/30.05.2012 « Εξαίρεση προσλήψεων ειδικών κατηγοριών προσωπικού των ΟΤΑ από την αναστολή των διαδικασιών προσλήψεων λόγω βουλευτικών εκλογών» δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να προβούν σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού δίμηνης διάρκειας οι οποίες θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 ΚΚΔΚΥ ή του άρθρου 20 ν.2738/1999, όπως ισχύει, και θα αφορούν την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας , την πυρασφάλεια και τις εκπαιδευτικές ανάγκες του πρώην ΝΠΔΔ ΙΔΕΕΣ.

Για την κάλυψη της δαπάνης των  αποδοχών  , των πέντε (5) πυροφυλάκων  για χρονική περίοδο ενός διμήνου, απαιτείται πίστωση στον  ΚΑ 35.6041   με το ποσό των 12.300 € για τακτικές αποδοχές και  στον ΚΑ 35.6054 με ποσό 3.500 € για εργοδοτικές εισφορές.

Για την κάλυψη της δαπάνης των  αποδοχών των δύο (2)   γυμναστών , ενός (1) βρεφονηπιοκόμου και  ενός (1) βοηθού βρεφονηπιοκόμου για χρονική περίοδο ενός διμήνου, απαιτείται πίστωση  στον ΚΑ 15.6041 με το ποσό 10.550 € για τακτικές αποδοχές και  στον ΚΑ 15.6054 με ποσό 3.670 € για εργοδοτικές εισφορές.

Επειδή οι ανωτέρω δαπάνες δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου οικ. έτους 2012 υπάρχει ανάγκη να προβούμε σε αναμόρφωση αυτού για την δημιουργία και ενίσχυση των ανωτέρω ΚΑΕ.

Με δεδομένο ότι ο Δήμος Σκιάθου για  το έτος 2012 δεν θα προβεί σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Τουριστικής Ανάπτυξης για την οποία  έχουν προϋπολογιστεί και εγγραφεί  στους ΚΑΕ 70.02.6041 και 70.02.6054 τα ποσά των 30.000 ευρώ και 9.000 ευρώ αντίστοιχα

 

 

 

ως προς το σκέλος των εξόδων:

την μεταφορά του  ποσού των 22.850 € από τον ΚΑΕ 70.02.6041 με τίτλο « αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» της  Υπηρεσίας Τουριστικής Ανάπτυξης στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου και

την μεταφορά του  ποσού των 7.170 € από τον ΚΑΕ 70.02.6054 με τίτλο « εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων» της  Υπηρεσίας Τουριστικής Ανάπτυξης στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου και

από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου την μεταφορά ποσού 30.020 ευρώ :

 -για την ενίσχυση του υφιστάμενου Κ.Α.Ε 35.6041 με τίτλο «αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων-πυροφύλακες » με το ποσό των 12.300 ευρώ

- για την ενίσχυση του υφιστάμενου Κ.Α.Ε 35.6054 με τίτλο «εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων- πυροφύλακες  » με το ποσό των 3.500 ευρώ

-για την ενίσχυση του υφιστάμενου Κ.Α.Ε 15.6041 με τίτλο «αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων- εκπαιδευτικών , γυμναστών» με το ποσό των 10.550 ευρώ

- για την ενίσχυση του υφιστάμενου Κ.Α.Ε 15.6054 με τίτλο «εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων- εκπαιδευτικών , γυμναστών  » με το ποσό των 3.670 ευρώ .

 

Διαμορφωθέν ποσό του αποθεματικού:   3.458,47 ευρώ

 

 

 

3ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € στον Κ.Α. 00.6431 σύμφωνα με την 135/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2012 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης με θέμα: «Έγκριση διαφημιστικής καταχώρησης στα έντυπα των συνεδρίων «Πράσινη Χημεία για το περιβάλλον, την υγεία και την Ανάπτυξη» 3-5/2012 και « 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας» 8-10/9/2012 στη Σκιάθο».

 

Με την υπ. αριθ. 156/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Ψηφίζει πίστωση ποσού 2.000,00 € στον Κ.Α. 00.6431 σύμφωνα με την 135/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2012 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης με θέμα: «Έγκριση διαφημιστικής καταχώρησης στα έντυπα των συνεδρίων «Πράσινη Χημεία για το περιβάλλον, την υγεία και την Ανάπτυξη» 3-5/2012 και « 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας» 8-10/9/2012 στη Σκιάθο».

 

 

4ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € στον Κ.Α. 00.6431 σύμφωνα με την 136/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί:  «Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου με διαφημιστική καταχώρηση στον Ρουμανικό τουριστικό κατάλογο ΄INSULA SKIATHOS΄».

 

Με την υπ. αριθ. 157/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.500,00 € στον Κ.Α. 00.6431 σύμφωνα με την 136/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί:  «Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου με διαφημιστική καταχώρηση στον Ρουμανικό τουριστικό κατάλογο ΄INSULA SKIATHOS΄».

 

 

6ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.000,00 € στον Κ.Α. 00.6734 σύμφωνα με την 139/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί:  Εξέταση της υπ΄αρ. πρωτ. 3531/7-5-2012 αίτησης του Α.Ο. Σκιάθου για επιχορήγηση από τον Δήμο Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 158/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Ψηφίζει πίστωση ποσού 7.000,00 € στον Κ.Α. 00.6734 σύμφωνα με την 139/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί:  Εξέταση της υπ΄αρ. πρωτ. 3531/7-5-2012 αίτησης του Α.Ο. Σκιάθου για επιχορήγηση από τον Δήμο Σκιάθου.

 

 

5ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € στον Κ.Α. 00.6431 σύμφωνα με την 136/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί:  «Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην εκδήλωση ‘THE TASTE OF GREECE COMES TO LONDON''».

 

Με την υπ. αριθ. 159/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Ψηφίζει πίστωση ποσού 4.000,00 € στον Κ.Α. 00.6431 σύμφωνα με την 136/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί:  «Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην εκδήλωση ‘THE TASTE OF GREECE COMES TO LONDON''».

 

 

7ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ορθή επανάληψη της 82/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Έγκριση μετακίνησης του Προέδρου Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης κου Αθανασίου Ζλατούδη στο Τελ Αβίβ, Ισραήλ 19 -22 Μαρτίου 2012 που προέκυψε και πραγματοποιήθηκε μετά την από 12 Μαρτίου πρόσκληση του οργανισμού "Local Government Economic Services Ltd",» και ψήφιση πίστωσης πόσου 1.241,50 € στον Κ.Α.Ε. 00.6421.

 

Με την υπ. αριθ. 160/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Τροποποιεί και συμπληρώνει την 82/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Έγκριση μετακίνησης του Προέδρου Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης κου Αθανασίου Ζλατούδη στο Τελ Αβίβ, Ισραήλ 19 -22 Μαρτίου 2012 που προέκυψε και πραγματοποιήθηκε μετά την από 12 Μαρτίου πρόσκληση του οργανισμού "Local Government Economic Services Ltd",» και ψηφίζει πίστωση πόσου 1.241,50 € στον Κ.Α.Ε. 00.6421.

 

 

10ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.

 

Με την υπ. αριθ. 161/2012 απόφασή του   ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος και εισπραχθέντος χρηματικού ποσού 124,17 € στην Χονδρονικολή Μαρίκα του Ελευθερίου.

 

 

11ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία γραφείου ανταποκριτή του ΟΑΕΔ στον Δήμο Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 162/2012 απόφασή του ομόφωνα  αποφασίζει:

Εγκρίνει την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία γραφείου ανταποκριτή του ΟΑΕΔ στον Δήμο Σκιάθου για ένα έτος.

 

 

13ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Εξέταση της υπ΄αρ. πρωτ. 4224/25-5-2012 αίτησης του Γ.Σ. Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 163/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Επιχορηγεί το αθλητικό σωματείο Γ.Σ. Σκιάθου με το ποσό των 3.000 € και για αυτό το σκοπό ψηφίζει πίστωση 3.000 € στον Κ. Α. 00.6734.

 

 

14ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αποδοχή μελέτης του έργου «Οικοτουριστικές Διαδρομές Δήμου Σκιάθου» του ΕΟΤ προϋπολογισμού 835.358,00 €.

 

Με την υπ. αριθ. 164/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Αποδέχεται την μελέτη του έργου «Οικοτουριστικές Διαδρομές Δήμου Σκιάθου» του ΕΟΤ προϋπολογισμού 835.358,00 €.

 

 

15ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης ορισμού ως φορέα υλοποίησης του έργου «Οικοτουριστικές Διαδρομές Δήμου Σκιάθου» τον ΕΟΤ.

 

Με την υπ. αριθ. 165/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

•1.      Ορίζει τον ΕΟΤ ως φορέα υλοποίησης του έργου «Οικοτουριστικές Διαδρομές Δήμου Σκιάθου».

•2.      Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σκιάθου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και του ΕΟΤ.

 

 

Το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί Αγροτικού Συνεταιρισμού τέθηκε προς συζήτηση - ενημέρωση αλλά δεν λήφθηκε κάποια απόφαση.

 

 

Σκιάθος 07 Ιουνίου 2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΥΑΓ. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή