26η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου,  συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση την 19η  /12/2011 ύστερα από την υπ. αριθ.   10570/15-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και

αποφάσισε τα παρακάτω:

 

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

 

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου στήριξης και συμπαράστασης υπέρ της Διευθύντριας  του Γυμνασίου Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 334/2011 απόφασή του ομόφωνα αποφάσισε :καταθέτει ψήφισμα στήριξης και συμπαράστασης υπέρ της Διευθύντριας  του Γυμνασίου Σκιάθου,για την πειθαρχική δίωξη που υφίσταται από το Ανώτατο περιφερειακό Συμβούλιο Β/βαθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας  για τη μη συγχώνευση των τμημάτων της Α΄ Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2010-2011,καθώς οι ενέργειες της είχαν την σύμφωνη γνώμη όλων των διδασκόντων καθηγητών  και του Σχολικού Συμβουλίου.

 

 

2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

 

Λήψη συμπληρωματικής απόφασης με αναφορά στο χρηματικό ποσό ανάθεσης της προμήθειας.

 

Με την υπ. αριθ. 335/2011 απόφασή του ομόφωνα αποφάσισε : την προσθήκη του χρηματικού ποσού των δυο χιλιάδες εκατόν σαράντα τέσσερα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (2.144,48 €) στην προηγούμενη (281/2011) απόφαση Δ.Σ.

 

3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

 

Έγκριση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς του 2012 και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

 

Με την υπ. αριθ. 336/2011 απόφασή του ομόφωνα αποφάσισε : Εγκρίνει την εκδήλωση για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς του 2012 και ψηφίζει  το ποσό των 300 € σε βάρος του Κ.Α.006495 του προυπ/μού οικ. έτους 2011.

 

 

4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

 

Ενέργειες για την προστασία της περιοχής «Μανδράκι»

 

Ομόφωνα αναβάλει το θέμα για επόμενη συνεδρίαση.

 

5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

 

Αντικατάσταση μέλους στο ΝΠΔΔ Α/θμιας Εκπαίδευσης «Χ.ΧΕΙΜΩΝΑΣ».

 

Με την υπ. αριθ. 337/2011 απόφασή του ομόφωνα αποφάσισε :Την αντικατάσταση του μέλους του  ΝΠΔΔ Α/θμιας Εκπαίδευσης «Χ.ΧΕΙΜΩΝΑΣ» κ. Δέσποινα ΄Αννη με τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σκιάθου κ. Ελευθέριο Βιολέττα.

 

6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

 

Λήψη απόφασης για την διαχειριστική επάρκεια του Δήμου.

 

Με την υπ. αριθ. 338/2011 απόφασή του ομόφωνα αποφάσισε :Ο Δήμος Σκιάθου για την διαχειριστική επάρκεια θα προβεί στην σύνταξη της σχετικής μελέτης η οποία θα ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία.

 

7ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

 

Προσωρινή διακοπή ηλεκτροδότησης  οδών και πλατειών εκτός σχεδίου πόλεως.

 

Με την υπ. αριθ. 339/2011 απόφασή του ομόφωνα αποφάσισε : Την προσωρινή διακοπή ηλεκτροδότησης  οδών και πλατειών εκτός σχεδίου πόλεως και σε ορισμένες περιοχές που είναι αραιοκατοικημένες , κατά την χειμερινή περίοδο, για την εξοικονόμηση ενέργειας, στα πλαίσια της γενικότερης κρίσης που διέρχεται η χώρα.

 

 

Κατά την έναρξη και με την εξέλιξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ομόφωνα το σώμα αποφάσισε την αλλαγή των θέσεων ορισμένων θεμάτων για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων ως κατωτέρω:

Το 23ο Θέμα σε 1ο ,το 6ο θέμα σε 2ο ,το 7ο θέμα ως 3ο,το 5ο θέμα ως 4ο ,το 13ο θέμα ως 5ο ,το 21ο θέμα ως 6ο και το 17ο θέμα σε 10ο .

 

1ο θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 

Εισήγηση οικονομικής επιτροπής περί εξέτασης του τέλους χρήσης αιγιαλών.

 

Με την υπ. αριθ. 340/2011 απόφασή του κατά  πλειοψηφία αποφάσισε :την απόσυρση του θέματος από την ημερήσια διάταξη.

 

2ο θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 

Έγκριση της υπ. αριθ. 156/2011 οικονομικής επιτροπής για εξώδικη επίλυση  διαφοράς σε αγωγή των Α)Ελπίδας Στεργίου και Β)Μιχαήλ Στεργίου κατά του Δήμου Σκιάθου.(εξ΄αναβολής).

 

Με την υπ. αριθ. 341/2011 απόφασή του ομόφωνα  αποφάσισε : Εγκρίνει  την υπ. αριθ. 156/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής για εξώδικη επίλυση  διαφοράς σε αγωγή των Α)Ελπίδας Στεργίου και Β)Μιχαήλ Στεργίου κατά του Δήμου Σκιάθου.

 

3ο θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 

Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση των: Κασσάνδρα Μαρινόπουλου, Αλέξη Μαρινόπουλου και Ανδρέα Μαρινόπουλου για τη διάνοιξη οδού πρόσβασης στο οικόπεδό τους δια μέσω του δασικού τμήματος της ιδιοκτησίας τους.(εξ΄αναβολής).

 

Με την υπ. αριθ. 342/2011 απόφασή του κατά πλειοψηφία   αποφάσισε : τη διάνοιξη οδού πρόσβασης στο οικόπεδό των: Κασσάνδρα Μαρινόπουλου, Αλέξη Μαρινόπουλου και Ανδρέα Μαρινόπουλου δια μέσω του δασικού τμήματος της ιδιοκτησίας τους.

 

4ο θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 

Αίτηση του Δημητρίου Παύλου.

 

Με την υπ. αριθ. 343/2011 απόφασή του ομόφωνα  αποφάσισε :Να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες αποκατάστασης των ιδιοκτησιών που διέρχονται μέσα σε αυτές αγροτικοί δρόμοι.

 

5ο θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 

Καθορισμός αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, που θα χορηγηθούν στον Δήμο μας για το έτος 2012.

 

Με την υπ. αριθ. 344/2011 απόφασή του ομόφωνα  αποφάσισε : 1.Να ανανεωθούν οι υπάρχουσες άδειες για το έτος 2012.

2.Να δοθούν μόνο δύο (2) άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου το 2012 για όλες τις κατηγορίες επαγγελματιών , σε ειδική κατηγορία πολιτών (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, με ειδικές ανάγκες ) εφόσον αιτηθούν.

 

6ο θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 

Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της ΔΕΥΑΣ του Δήμου Σκιάθου.

Με την υπ. αριθ. 345/2011 απόφασή του ομόφωνα  αποφάσισε : Ψηφίζει τον  Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της ΔΕΥΑΣ του Δήμου Σκιάθου.

7ο θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 

Ψήφιση επιχειρησιακού προγράμματος (σχετ. απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 10/2011) και ένταξη σε αυτό των δράσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΙΔΕΕΣ».

 

Με την υπ. αριθ. 346/2011 απόφασή του κατά πλειοψηφία   αποφάσισε : Ψηφίζει το  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  του Δήμου Σκιάθου (σχετ. απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 10/2011) και εντάσσει  σε αυτό τις  δράσεις του Ν.Π.Δ.Δ. «ΙΔΕΕΣ».

 

8ο θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 347/2011 απόφασή του κατά πλειοψηφία   αποφάσισε : Την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Σκιάθου.

 

9ο θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 

Εισηγητική έκθεση οικονομικής υπηρεσίας για έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού    οικονομικού έτους 2011 (3ο τρίμηνο).

 

Με την υπ. αριθ. 348/2011 απόφασή του κατά πλειοψηφία   αποφάσισε : Εγκρίνει την Εισηγητική έκθεση οικονομικής υπηρεσίας για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού    οικονομικού έτους 2011 (3ο τρίμηνο).

 

10ο θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 

Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Σκιάθου για την εξωδικαστική επίλυση διαφοράς με τον κ. Νικόλαο Πέργαντο.

 

Με την υπ. αριθ. 349/2011 απόφασή του ομόφωνα  αποφάσισε : Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σκιάθου κ. Νικόλαο Πλωμαρίτη, προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο στην εξωδικαστική επίλυση διαφοράς με τον κ.  Νικόλαο Πέργαντο επί της από 05-09-2011 με αριθμ. κατάθεσης 26/05-09-2011 αίτησης περί λήψεως ασφαλιστικών μέτρων.

 

11ο θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 

Επανακαθορισμός ζωνών σύμφωνα με το σύστημα Αντικειμενικού Προσδιορισμού του Υπ. Οικονομικών για τον υπολογισμό του Τ.Α.Π.

 

Με την υπ. αριθ. 350/2011 απόφασή του ομόφωνα  αποφάσισε :Δεν επανακαθορίζει τις ζώνες σύμφωνα με το σύστημα Αντικειμενικού Προσδιορισμού του Υπ. Οικονομικών για τον υπολογισμό του Τ.Α.Π και ισχύει η υπ. αρίθ. 204/1993 ΑΔΣ που καθόρισε ζώνες και όρισε τιμές αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε αυτές, προκειμένου να υπολογιστεί  η αξία αυτών για την επιβολή του τέλους.

 

 

 

 

12ο θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 

Παραχώρηση σχολικής αίθουσας.

 

Με την υπ. αριθ. 351/2011 απόφασή του ομόφωνα  αποφάσισε : Την παραχώρηση αίθουσας του Γενικού Λυκείου Σκιάθου στον κ. Δημήτριο Δημητρούλια, υπεύθυνο υλοποίησης του προγράμματος Κατάρτισης για το Κ.Ε.Κ. «ΔΗΜΗΤΡΑ» για να υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Στελέχη εξυπηρέτησης πελατών μαζικής εστίασης και αναψυχής», από τις 16/02/2012 έως 10/07/2012.

 

13ο θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 

Έγκριση μετακίνησης κ. Παναγιώτας Διολέττα, ειδικού συνεργάτη του Δήμου Σκιάθου, για την συμμετοχή της στην 7η Πανελλήνια Συνάντηση Διαχειριστών Ακτών στις 12 Δεκεμβρίου 2012.

 

Με την υπ. αριθ. 352/2011 απόφασή του ομόφωνα  αποφάσισε : Εγκρίνει την  μετακίνησης κ. Παναγιώτας Διολέττα, ειδικού συνεργάτη του Δήμου Σκιάθου, για την συμμετοχή της στην 7η Πανελλήνια Συνάντηση Διαχειριστών Ακτών στις 12 Δεκεμβρίου 2012.

 

14ο θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 

Χορήγηση  προέγκρισης για άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Με την υπ. αριθ. 353/2011 απόφασή του κατά πλειοψηφία   αποφάσισε : Χορηγεί προέγκριση ίδρυσης κατ/τος  υγειονομικού ενδιαφέροντος «INTRNET -KAFE»    του ΒΑΒΟΥΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ  στην περιοχή / οδό   ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΜΠΟΡΖΟΪ)  στην Σκιάθο»  ύστερα από την υπ'αριθμ. 10405/9-12-2011   αίτησή του .

 

 

15ο θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 

Διαγραφή υπολοίπων χρηματικών καταλόγων λόγω υπαγωγής στη ρύθμιση του αρθ. 54 του ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α/138/2011).

 

Με την υπ. αριθ. 354/2011 απόφασή του ομόφωνα  αποφάσισε :Την διαγραφή υπολοίπων χρηματικών καταλόγων λόγω υπαγωγής στη ρύθμιση του αρθ. 54 του ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α/138/2011).

 

16ο θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 

Έγκριση των αποφάσεων της υπ. αριθ. 7ης /2011,8ης/2011 και 10ης/2011 Συνεδρίασης της επιτροπής φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 355/2011 απόφασή του ομόφωνα  αποφάσισε : Εγκρίνει τις  αποφάσεις της υπ. αριθ. 7ης /2011,8ης/2011 και 10ης/2011 Συνεδρίασης της επιτροπής φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου.

 

 

17ο θέμα  ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ» (ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ. 37/2009).

 

Με την υπ. αριθ. 356/2011 απόφασή του κατά πλειοψηφία   αποφάσισε : Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ» (ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ. 37/2009).

 

18ο θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 

Έγκριση αυτοδίκαιης οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».

 

Με την υπ. αριθ. 357/2011 απόφασή του κατά πλειοψηφία   αποφάσισε :Την έγκριση αυτοδίκαιης οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».

 

19ο θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εκτελεσθεισών εργασιών του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» (ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ. 207/2008) (Εξ' αναβολής).

 

Με την υπ. αριθ. 358/2011 απόφασή του κατά πλειοψηφία   αποφάσισε :Την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εκτελεσθεισών εργασιών του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» (ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ. 207/2008)

 

20ο θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 

Αίτηση του ΄Ορτβιν Βίτμαν για την συντήρηση των μονοπατιών  πεζοπορίας.

 

Με την υπ. αριθ. 359/2011 απόφασή του ομόφωνα  αποφάσισε :Απορρίπτει το αίτημα του κ. ΄Ορτβιν Βίτμαν για την συντήρηση των μονοπατιών  πεζοπορίας, διότι πρόκειται για εθελοντική εργασία.

 

21ο θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 

Έγκριση για την εκμίσθωση ενός αναψυκτηρίου στην θέση των             Κουκουναριών  στην Σκιάθο (Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81).

Με την υπ. αριθ. 360/2011 απόφασή του ομόφωνα  αποφάσισε: Την έγκριση για  την  εκμίσθωση  ενός  αναψυκτηρίου  στην  θέση  των             Κουκουναριών  στην Σκιάθο (Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81).

22ο θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 

Ορισμός Επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Σκιάθου σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ΄270/81  για το έτος 2012.

Με την υπ. αριθ. 361/2011 απόφασή του ομόφωνα  αποφάσισε: Ορίζει ως μέλη τη Επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Σκιάθου σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ΄270/81  για το έτος 2012 τους :

1.κ.Νικόλαο Πλωμαρίτη ως Πρόεδρο,

2.κ.Πασχάλη Πασχάλη Δημ. Σύμβουλος της πλειοψηφίας μέλος με αναπληρωτή του το κ.Απόστολο Πασχάλη επίσης  Δημ. Σύμβουλος της πλειοψηφίας.

3.κ.Ιωάννη Πατσά, Δημ. Σύμβουλος της μειοψηφίας μέλος με αναπληρωτή του τον κ. Ζαχαρία Μαθηνό επίσης  Δημ. Σύμβουλος της πλειοψηφίας.

 

23ο θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 

Σύνταξη σχεδίου ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Σκιάθου και Τεχνικού Προγράμματος.

Με την υπ. αριθ. 362/2011 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφάσισε: Συντάσει σχέδιο ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Σκιάθου και Τεχνικού Προγράμματος ως κατωτέρω.

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012                                                                               (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΕΧΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Σκιάθου)

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

 

 

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΑΤΑ

 

Α. ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.1 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ) ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

5.000,00

5.000,00

 

 

2

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ) ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

5.000,00

5.000,00

 

 

3

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ Α' ΤΟΜΕΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ)

6.600,00

6.600,00

 

 

4

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΔΙΑΝΟΙΧΘΕΙΣΑ ΜΕ ΤΗΝ 2/94 ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

6.600,00

6.600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.2 ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

 

 

 

 

1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

5.000,00

 

 

5.000,00

2

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

5.000,00

5.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.3 ΕΡΓΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

 

 

 

 

1

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

5.000,00

5.000,00

 

 

2

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

5.000,00

5.000,00

 

 

3

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΤΥΛΩΝ ΔΕΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

1.000,00

1.000,00

 

 

4

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΤΥΛΩΝ ΔΕΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

1.000,00

1.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.4 ΕΡΓΑ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

 

 

1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

3.000,00

3.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

48.200,00 

43.200,00

 

5.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΑΤΑ

 

Β. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ  ΕΡΓΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β.1 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ

 

 

 

 

1

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΞΑΝΕΜΟΥ

9.834,46

9.834,46

 

 

2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ

3.700,00

3.700,00

 

 

3

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΑΠΟ ΟΔΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΩΣ ΟΔΟ ΜΙΑΟΥΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΟΥ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

4.112,77

4.112,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β.2  ΜΕΛΕΤΕΣ

 

 

 

 

1

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

20.490,00

 

20.490,00

 

2

Προκαταρκτικής μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας Δήμου Σκιάθου στα πλαίσια της μελέτης του Γ.Π.Σ. Δήμου Σκιάθου

24.000,00

24.000,00

 

 

3

Τεύχη δημοπράτησης Διαγωνισμού Μελέτης για την ωρίμανση των έργων προστασίας και  διαχείρισης υδροβιότοπου Αγ. Γεωργίου

13.530,00

 

 

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

75.667,23

41.657,23

20.490,00

 

 

 

 

 

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΑΤΑ

 

Γ.  ΝΕΑ  ΕΡΓΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.1 ΜΕΛΕΤΕΣ

 

 

 

 

 

1

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

10.000,00

10.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.2  ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

 

 

 

2

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ - ΟΧΗΜΑΤΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

100.000,00

100.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.3 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

1

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

50.000,00

50.000,00

 

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

160.000,00

160.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

283.867,23

283.867,23

20.490,00

5.000,00

           

 

 

ΣΚΙΑΘΟΣ  22  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή