27η EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, συνεδρίασε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση την 21η /12/2011 ύστερα από την υπ. αριθ. 10686/21-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και

αποφάσισε τα παρακάτω:

1ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ορθή επανάληψη αποφ.1/2011 Ψήφισης Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2011 του ΝΠΔΔ «ΙΔΕΕΣ».

 

 

Με την υπ. αριθ. 363/2011 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφάσισε :

1.Την ορθή επανάληψη της υπ. αριθ. 317/2011 ΑΔΣ Σκιάθου με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του ΔΠΔΔ «ΙΔΕΕΣ».

2. Καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ. Ιθύνουσες Δημοτικές Ενέργειες Εκσυγχρονισμού Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2011 με τις προσθήκες σύμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου και τους προϋπολογιστικούς πίνακες που συνοδεύουν αυτόν και που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και εμφανίζει σε ευρώ.

ΕΣΟΔΑ

ΕΥΡΩ

ΕΞΟΔΑ

ΕΥΡΩ

0. Τακτικά έσοδα

1.125.365,33

6. Λειτουργικές δαπάνες

352.550,00

1. Έκτακτα έσοδα

7. Επενδύσεις

2. Έσοδα ΠΟΕ

250.306,00

8. Πληρωμές ΠΟΕ

1.123.800,00

3. Δάνεια&απαιτήσεις ΠΟΕ

9. Αποθεματικό

4.500,00

4. Εισπράξεις προς απόδοση

62.100,00

5. Χρηματικό υπόλοιπο

43.078,67

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

1.480.850,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

1.480.850,00

Σκιάθος 22 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΓ. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή