ΕΛΛΗΝΤΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ


Σελίδα:  0001 Χρήση:   2011


 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΌΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ για το έτος: 2011

 

 

Κωδικοί                                  Έσοδα και Εισπράξεις                                    Προϋπολογισμός

αριθμοι                                                                                                                             σε ευρώ

 

0

,        Τακτικά Έσοδα

7

.545.

500,00

1 {πλην 13}

 Έκτακτα έσοδα  (πλην επιχορηγήσεις για

1

.072.

009,40

 

επενδύσεις)

 

 

 

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

 

930.

000,00

31

Εισπράξεις από Δανεια

1

.150.

000,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα

2

.339.

600,00

 

έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

 

 

 

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,  Ασφ.  Φορέων

1

.271.

902,20

 

και Τρίτων

 

 

 

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.  έτους

 

98.

815,40

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

 

392.

800,00

 

Σύνολο Πόρων

14

.800.

627,00

 

Κωδικοί                                     Εξοδα και Πληρωμές                                      Προϋπολογισμός

αριθμοί                                                                                                                             σε ευρώ

 

60

Αμοιβές και   έξοδα προσωπικού

3

.538.

600,00

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

1

.696.

440,00

63,64

Φόροι - τέλη,  λοιπά γενικά έξοδα

 

566.

150,00

651

Τοκοχρεολύσια δανείων

 

5.

000,00

66

Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών

 

472.

900,00

67, 68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα

1

,744.

050,00

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

3

.852.

818,79

82, 85

Λοιπές αποδόσεις και  προβλέψεις

1

.470.

000,00

 

Επενδύσεις

 

 

 

71

Αγορές

 

172.

500,00

73

Έργα

 

423.

978,21

74

Μελέτες

 

178.

375,48

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

 

3.

000,00

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων

 

312.

000,00

9111

Απόθεματικό

 

364.

814,52

 

Σύνολο εξόδων και πληρωμών

14

.800.

627,00

  

Ψηφίστηκε με την αρ: 172/2011 Απόφαση Δημοτ,κού Συμβουλίου και  νομιμοποιήθηκε  με την αριθ 1554/61104/2011 Απόφαση Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Δ/νσης Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδος.

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή