ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Σκιάθος, 3 Μαρτίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 2105/23.2.2021 για τακτική συνεδρίαση (2η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27.2.2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 05:30 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Σύμφωνα με την 11/03/2020 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. Στην προκειμένη περίπτωση η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο και 6ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 9440/28.08.2020 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκαεννιά (19) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 4. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 5. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 6. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 7. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 8. Καρπέτας Βάϊος του Ευάγγελου
 9. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 10. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 11. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 12. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 13. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 14. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 15. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 16. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 17. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 18. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 19. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 2. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος αποχώρησε πριν από την προ ημερησίας συζήτηση.

Ο κ. Διολέττας Δημήτριος αποχώρησε πριν από την προ ημερησίας συζήτηση.

Ο κ. Τασιόπουλος Παύλος αποχώρησε πριν από την προ ημερησίας συζήτηση.

Ο κ. Κανταράκιας Θεόδωρος αποχώρησε πριν από την προ ημερησίας συζήτηση.

Ο κ. Γιαμαρέλος Νικόλαος αποχώρησε πριν από την προ ημερησίας συζήτηση.

Η κ. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία αποχώρησε πριν από την προ ημερησίας συζήτηση.

Η κ. Φιλαρέτου Αναστασία αποχώρησε πριν από την προ ημερησίας συζήτηση.

Ο κ. Αντωνίτσας Δημήτριος αποχώρησε πριν από την προ ημερησίας συζήτηση.

Ο κ. Κουκουλάκης Θωμάς αποχώρησε πριν από την προ ημερησίας συζήτηση.

Ο κ. Διολέττας Παναγιώτης αποχώρησε πριν από την προ ημερησίας συζήτηση.

Ο κ. Καρπέτας Βάϊος αποχώρησε πριν από τη συζήτηση του 1ου θέματος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2021 βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως ισχύει.

Α.Δ.Σ. 104/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 5η αναμόρφωση.

2. Συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2021.

Α.Δ.Σ. 105/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 3η κατανομή από τους

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 ποσού 17.280,00€.

3. Συγκρότηση της εκτιμητικής επιτροπής ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2021.

Α.Δ.Σ. 106/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιείται η υπ’ αρίθμ. 56/2020 ΑΔΣ ως προς την πρώτη υποομάδα των ενιαίων ανταποδοτικών δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού της Α παραγράφου.

4. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με αναπληρωτή για συγκρότηση της επιτροπής κατάρτισης του ετήσιου μητρώου αρρένων.

Α.Δ.Σ. 107/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η μίσθωση οικοπέδου.

5. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής 2021 σε λογαριασμό του Δήμου.

Α.Δ.Σ. 108/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος, Θ.Τζούμας και ο Αντιδήμαρχος, Ι. Τσανάκας.

6. Έγκριση της έκθεσης Δ΄ τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους   2020 του Δήμου Σκιάθου (15/2021 Α.Ο.Ε.)

Α.Δ.Σ. 109/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγείται  παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στο ΚΥΕ με την  επωνυμία ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΟΛΟΒΟΥ.

7. Λήψη απόφασης για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2021. (2/2021 Α.Ε.Ε.)

Α.Δ.Σ. 104/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 5η αναμόρφωση.

8. Σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για την περίοδο 2020 – 2023. (1/2021 Α.Ε.Ε.)

Α.Δ.Σ. 104/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 5η αναμόρφωση.

9. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 κληροδοτήματος Μωραΐτη. (5/2021 AOE)

Α.Δ.Σ. 104/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 5η αναμόρφωση.

10. Λήψη απόφασης για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς από τα τραπεζικά ιδρύματα, έπειτα από την αξιολόγηση της τριμελούς επιτροπής.

Α.Δ.Σ. 104/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 5η αναμόρφωση.

11. Ορισμός γονέα ως συνοδού τέκνου του στον Παιδικό Σταθμό.

Α.Δ.Σ. 104/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 5η αναμόρφωση.

12. Αύξηση ωραρίου εργασίας δύο (2) ΥΕ σχολικών καθαριστριών με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης.

Α.Δ.Σ. 104/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 5η αναμόρφωση.

13. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα προμήθειας και δωρεάς από τον Δήμο Σκιάθου ενός ασθενοφόρου οχήματος μικρού όγκου και εξοπλισμού πρώτων βοηθειών για χρήση στον τομέα Ε.Κ.Α.Β. Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 104/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 5η αναμόρφωση.

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου στη θέση Μπούρτζι στη Σκιάθο (δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81), καθορισμός χρήσης αυτού και δημοσίευση ή μη της περίληψης διακήρυξης λόγω της σπουδαιότητας του αντικειμένου της δημοπρασίας.

Α.Δ.Σ. 104/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 5η αναμόρφωση.

15. Εξέταση αιτήσεως περί επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εκτός του σχεδίου πόλης της Σκιάθου στη θέση «Πετράλωνα».

Α.Δ.Σ. 104/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 5η αναμόρφωση.

16. Ορισμός συγκεκριμένων δημοτικών χώρων προς παραχώρηση στη ΔΕΔΔΗΕ για τοποθέτηση συμπτυγμένων υποσταθμών. (Εξ αναβολής)

Α.Δ.Σ. 104/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 5η αναμόρφωση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή