ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   Σκιάθος, 19 Φεβρουαρίου 2020

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                      

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ.2263/14.02.2020 για τακτική συνεδρίαση (3η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/02/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1οεκτός,1ο,2ο,3ο,4ο,5ο,6ο,7ο,8ο της υπ’αριθ. πρωτ. 2263/14.02.2020 πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος Σκιάθου,κ. Θεοδώρος Π. Τζούμας προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στην συνεδρίαση. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Ζαφειρούλα Αναγνώστου, υπάλληλος του Δήμου Σκιάθου, για την ορθή τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δέκα εννέα (19) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 4. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 5. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 6. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 7. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 8. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 9. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 10. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 11. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 12. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 13. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 14. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 15. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 16. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 17. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 18. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 19. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου

         ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 2. Καρπέτας Βάϊος του Ευάγγελου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Πασχάλης Νικόλαος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.

Ανανέωση της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ «ΕΕΑΑ Α.Ε» και Δήμου

Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 35/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανανέωση της από 26.2.2015 διμερούς σύμβασης συνεργασίας μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΕΑΑ ΑΕ» και του Δήμου Σκιάθου έως και τις 31.12.2020 με τους ίδιους όρους.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

2.

Κατάθεση πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμό του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 36/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού για όλο το έτος 2020, στο πιστωτικό ίδρυμα ΑLPHA BANK που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος και ανήκει στον Δήμο Σκιάθου, προκειμένου να κατατίθενται τα ποσά της πάγιας προκαταβολής του Δήμου ύψους μέχρι και 2.000,00 για τον κάθε κύκλο της πάγιας, για όλο το έτος 2020.

Β. Υπεύθυνοι κίνησης του λογαριασμού είναι oι κ. Μελαχροινάκης Ανάργυρος του Ιωάννη, Δημοτικός υπάλληλος, κλάδου Διοικητικού κατηγορίας ΔΕ, με αναπληρώτρια την Δημοτική Υπάλληλο κ. Τσουρού Ευαγγελία του Χριστόφορου, κλάδου Διοικητικού κατηγορίας ΔΕ., οι οποίοι ορίστηκαν   με την υπ’ αριθ. 29/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως υπόλογοι της πάγιας προκαταβολής.

3.

Έγκριση της 1ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

έτους 2020 ποσού 17.280,00 €   στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη

λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.6607/29-1-

2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις

Σχολικές Επιτροπές.

Α.Δ.Σ. 37/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1η κατανομή   από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 ποσού 17.280,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6607/29-1-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές.

(ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 17.280,00 € / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ. 25,92 €/ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ 17.254,08 €).

Το ανωτέρω ποσό σύμφωνα με την αρ. 5/10-6-2009 απόφαση της ΔΕΠ πρέπει να κατανεμηθεί στις 2 σχολικές επιτροπές του Δήμου μας ως εξής:

1. Σχολική Επιτροπή Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης 11.387,69 € (66%)

2. Σχολική Επιτροπή Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης     5.866,39 € (34%)

4. Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Σκιάθου (Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2019). (Α.Ο.Ε 31/2020).

Α.Δ.Σ. 38/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων του Δήμου Σκιάθου του 4ου τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού ως έχει και αναφέρεται στην εισήγηση , στο σκεπτικό της απόφασης 31/2020.

5. Πρόσληψη δύο (2) ΥΕ καθαριστών/στριών εσωτερικών χώρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( IΔΟΧ) δίμηνης διάρκειας.

Α.Δ.Σ.39/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη δύο (2) ΥΕ καθαριστών/στριών εσωτερικών χώρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( IΔΟΧ) δίμηνης διάρκειας για να καλυφθούν προσωρινά οι ανάγκες καθαριότητας των κτιριακών δομών του Δήμου Σκιάθου που θα   επιβαρύνει τους ΚΑΕ 10-6041 και ΚΑΕ 10-6054 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 με τα ποσά 5.000,00 ευρώ και 1.500,00 ευρώ αντίστοιχα.

6.

Λήψη απόφασης σχετικά με την μικροσυγκοινωνία άγονης γραμμής Σκιάθου – Κουκουναριών όπως διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1 και 2 του Π.Δ 967/79 (ΦΕΚ Α272).

Α.Δ.Σ. 40/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση των μισθωτικών συμβάσεων που υφίστανται ανάμεσα στον Δήμο Σκιάθου και σε ιδιώτες και αφορούν τη χρήση λεωφορείων που εξυπηρετούν την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου Σκιάθου – Κουκουναριών – Σκιάθου μέχρι 30-10-2020.

7.

Εξέταση της υπ’αριθμ. πρωτ. 481/17-01-2020 αίτησης της κατασκευαστικής εταιρείας «SOLIS A.E»με θέμα «Αίτηση διάνοιξης τμήματος δημοτικής οδού σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 239 Γ’ Τομέας».

Α.Δ.Σ. 41/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)Εγκρίνει τη διάνοιξη και διαμόρφωση της οδού από την κατασκευαστική εταιρεία «SOLIS Α.Ε.» έμπροσθεν του Ο.Τ. 239 του Γ’ Τομέα της επέκτασης του σχεδίου πόλης της Σκιάθου σύμφωνα με την 1/91 Πράξη Εφαρμογής και όπως αυτά περιγράφονται στην συνημμένη τεχνική έκθεση του κ. Σάββα Δ. Μπόλλα, Πολιτικού Μηχανικού και στα σχέδια που την συνοδεύουν.

Β)Σύμφωνα με την αίτηση και την τεχνική έκθεση όλες οι εργασίες θα υλοποιηθούν με δαπάνες της αιτούσας.

Γ)Η αποδοχή δωρεάς τεχνικού έργου σύμφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις γίνεται µε απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, η οποία είναι το αρμόδιο όργανο αποδοχής όλων των δωρεών προς τον Δήμο, σύμφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. η του Ν. 3852/2010.

8.

Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2232/14-02-2020 αίτησης της «SOLIS A.E.» περί χορήγησης άδειας διέλευσης από το δημοτικό οικόπεδο με ΚΑ 030526N στο Ο.Τ. 238 Γ’ Τομέας του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 42/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας διέλευσης σκαπτικών μηχανημάτων από το δημοτικό οικόπεδο με ΚΑ 030526N στο Ο.Τ. 238 Γ’ Τομέας του Δήμου Σκιάθου προκειμένου να εκτελεστούν χωματουργικές εργασίες εκσκαφής για την ανέγερση κτιρίου εντός του όμορου οικοπέδου με Κ.Α. 030525 ιδιοκτησίας «ΚΑΣΑΝΔΡΑ BAY Α.Ε.».

Β) Εφόσον είναι απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης εντός του δημοτικού οικοπέδου αυτές να αποτυπωθούν οριζοντιογραφικά και υψομετρικά σε τοπογραφικό διάγραμμα.

Γ)Να οριοθετηθεί προσωρινά το τμήμα του δημοτικού οικοπέδου από το οποίο θα γίνεται η διέλευση προκειμένου να αποτρέπεται κάθε είδους άλλη διέλευση και να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και σήμανσης.

Δ)Να δοθεί χρόνος χρήσης 25 ημερολογιακές ημέρες.

Ε)Μετά την λήξη ισχύος της άδειας διέλευσης θα πρέπει να αρθούν όλες οι επεμβάσεις.

Επισημαίνεται ότι στον πίνακα των επικειμένων της 1/91 Πράξης Εφαρμογής δεν αναφέρονται επικείμενα τα οποία ο Δήμος Σκιάθου θα πρέπει να αποζημιώσει τους όμορους ιδιοκτήτες.

9. Έγκριση της υπ’αριθμ. 1545/29-01-2020 αιτήσεως αναδόχουγια 2η παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 30ης Σεπτεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο Δήμου Σκιάθου».

Α.Δ.Σ. 43/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Eγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μετά τη συνολική προθεσμία, με αναθεώρηση, δηλαδή έως 23 Μαρτίου 2020.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή