Πίνακας θέματος της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 11934/18-12-2019 για ειδική συνεδρίαση (42η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/12/2019 και ώρα 15:30 και περίληψη της απόφασης, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Ο Δήμαρχος Σκιάθου,κ. Θεοδώρος Π. Τζούμας προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στην συνεδρίαση. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Ζαφειρούλα Αναγνώστου, υπάλληλος του Δήμου Σκιάθου, για την ορθή τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δέκα έξι (16) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 4. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 5. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 6. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 7. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 8. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 9. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 10. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 11. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 12. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 13. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 14. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 15. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 16. Καρπέτας Βάϊος του Ευάγγελου

ΑΠΟΝΤΕΣ

2 Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη

3. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

4.Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύνταξη και ψήφιση Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.).

Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2020

Με την υπ. αριθ. 208/2019 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία:

Α. ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΕΙ

τον προϋπολογισμό του Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου όπως εμφανίζεται παρακάτω:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Α. Φ. Μ. 090122675
Δ.Ο. Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικ. Έτους 2020

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
0
Τακτικά Έσοδα
4.449.945,56
1 (πλην 13)
Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)
888.248,85
2
Έσοδα παρελθόντων ετών
488.500,00
31
Εισπράξεις από Δάνεια
0,00
32
Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη
5.050.000,00
4
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων
1.567.040,00
5
Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους
10.065.492,72
13
Επιχορηγήσεις για επενδύσεις
694.218,01
23.203.445,14
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
60
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
2.956.000,00
61, 62
Αμοιβές και παροχές τρίτων
2.727.027,05
63, 64
Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα
1.757.964,88
651
Τοκοχρεολύσια δανείων
15.000,00
66
Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών
691.500,00
67, 68
Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα
1.219.478,60
81
Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.
1.179.600,00
82, 83, 85
Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
6.869.872,72
71
Αγορές
2.897.507,80
73
Έργα
1.663.175,47
74
Μελέτες
842.318,62
75
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
3.000,00
652
Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων
201.000,00
9111
Αποθεματικό
180.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
23.203.445,14
Σελίδα 1 από 1

Α1. την εισηγητική ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ έτους 2020 (που αποτελεί αναπόσπαστο έγγραφο της παρούσης απόφασης), με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής.

Σελίδα 1 από 1

Β. Καταρτίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) ως προς το τμήμα που αφορά το Δήμο Σκιάθου οικονομικού έτους 2020, όπως εμφανίζεται στον πίνακα που αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης και ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Β.1. Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Σκιάθου (συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του).

1) πίνακας 5.Α για το Δήμο Σκιάθου «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Σκιάθου με την ονοματολογία “dm_skiathos”.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή