ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   Σκιάθος, 5 Φεβρουαρίου 2020

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                      

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ.1636/31.01.2020 για τακτική συνεδρίαση (2η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 04/02/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο εκτός,2ο εκτός, 8ο ,1ο , 2ο, 3ο, 4ο ,5ο ,6ο ,7ο,9ο,10ο,11ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 1636/31.01.2020 πρόσκλησης.

 • Το 1ο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης αποσύρθηκε ομόφωνα.

Ο Δήμαρχος Σκιάθου,κ. Θεοδώρος Π. Τζούμας προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στην συνεδρίαση. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Ζαφειρούλα Αναγνώστου, υπάλληλος του Δήμου Σκιάθου, για την ορθή τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη είκοσι (20) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 4. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 5. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 6. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 7. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 8. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 9. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 10. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 11. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 12. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 13. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 14. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 15. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 16. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 17. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 18. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 19. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 20. Καρπέτας Βάϊος του Ευάγγελου

         ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Πασχάλης Νικόλαος προσήλθε κατά τη διάρκεια της προ – ημερησίας διάταξης.

Ο κ. Πατσάς Ιωάννης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.

Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 481/17-01-2020 αίτησης

της κατασκευαστικής εταιρείας «SOLIS A.E» με θέμα

«Αίτηση διάνοιξης τμήματος δημοτικής οδού σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ 239 Γ’ Τομέας»

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

2. Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ.1294/24-01-2020 αίτησης της «ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΞΤΕΕ» περί χορήγησης άδειας διέλευσης από το δημοτικό οικόπεδο με ΚΑ 010430 στο Ο.Τ. 212 Γ’ Τομέας στη θέση «Ακρόπολη» του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 23/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την χορήγηση άδειας διέλευσης σκαπτικών μηχανημάτων καθώς και μηχανημάτων παρασκευής σκυροδέματος, από το δημοτικό οικόπεδο με ΚΑ 010430 στο Ο.Τ. 212 Γ’ Τομέας στη θέση «Ακρόπολη» του Δήμου Σκιάθου για τρεις (3) μήνες προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες ανέγερσης κτιρίου εντός του όμορου οικοπέδου με Κ.Α. 010407 ιδιοκτησίας «ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΞΤΕΕ».

Β) Πριν την έναρξη των εργασιών η αιτούσα εταιρεία να καταθέσει στην Τεχνική Υπηρεσία οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση σε τοπογραφικό διάγραμμα με τις απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης που θα εξυπηρετήσουν την προαναφερθείσα διέλευση.

Γ) Να οριοθετηθεί προσωρινά το τμήμα του δημοτικού οικοπέδου από το οποίο θα γίνεται η διέλευση προκειμένου να αποτρέπεται κάθε είδους άλλη διέλευση και να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και σήμανσης.

Δ) Με την λήξη ισχύος της άδειας διέλευσης θα πρέπει να αρθούν όλες οι επεμβάσεις.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

3.

Εξέταση της υπ΄αριθμ. 1450/28-01-2020 επιστολής διαμαρτυρίας.

Α.Δ.Σ. 24/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει να υλοποιηθεί ότι προβλέπει το σχέδιο πόλης

Β. Εγκρίνει τον ευπρεπισμό της περιοχής που έχει χαρακτηριστεί ως «Διοικητήριο» με τα καταλληλότερα υλικά.

4.

Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (26/2020 ΑΟΕ).

Α.Δ.Σ. 25/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου οικ. έτους 2020 σύμφωνα με την υπ’αριθμ.26/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

5.

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου.(2/2020 ΑΕΕ).

Α.Δ.Σ. 26/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δεν εγκρίνει την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου όπως εισηγήθηκε η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ’αριθμ. 2/2020 απόφαση της.

6. Έγκριση για την «προμήθεια απορριμματοδεκτών με συμπίεση (press-containers)» από το ελεύθερο εμπόριο, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.

Α.Δ.Σ.27/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό της προμήθειας των τεσσάρων press-containers, από το ελεύθερο εμπόριο, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.

Β. Το ποσό που απαιτείται για την προμήθεια των τεσσάρων press-containers υπολογίζεται στο ποσό των 100.000,00 ευρών και είναι εγγεγραμμένο στον κωδικό αριθμό εξόδου 20-7131.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

7.

Έγκριση για την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου οχήματος τύπου αλυσιδάκι   μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων από το ελεύθερο εμπόριο, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.

Α.Δ.Σ.28/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον προγραμματισμό της προμήθειας ενός μεταχειρισμένου οχήματος τύπου αλυσιδάκι μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων, από το ελεύθερο εμπόριο, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.

Β. Το ποσό που απαιτείται για την προμήθεια του συγκεκριμένου οχήματος υπολογίζεται στο ποσό των 70.000,00 ευρών και είναι εγγεγραμμένο στον κωδικό αριθμό εξόδου 20-7132.00 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

8.

Έγκριση για τον προγραμματισμό α) της προμήθειας οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων» ποσού 130.000,00 ευρώ, με την επιχορήγηση χρηματοδότησης της με αρ. πρωτ. 30292/19-4-2019 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών από πιστώσεις Π∆Ε-ΥΠ.ΕΣ.ΣΑΕ055 2017ΣΕ05500010 ποσού 130.000,00 €. και β) της προμήθειας του παρελκόμενου εξοπλισμού ποσού 68.400, τα οποία 24.500 ευρώ, με την επιχορήγηση χρηματοδότησης της με αρ. πρωτ. 30292/19-04-2019 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών από πιστώσεις ΠΔΕ – ΥΠ.ΕΣ.ΣΑΕ055 2017ΣΕ05500010 και ποσού 43.900 ευρώ από ιδίους πόρους.

Α.Δ.Σ. 29/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον προγραμματισμό της προμήθειας

Α) ενός «οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων» ποσού 130.000,00 ευρώ, με τη δημιουργία νέου ΚΑΕ 62-7132,00, με την επιχορήγηση χρηματοδότησης της με αρ. πρωτ. 30292/19-4-2019 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών από πιστώσεις Π∆Ε-ΥΠ.ΕΣ.ΣΑΕ055 2017ΣΕ05500010 ποσού 130.000,00 ευρώ και

Β) στον ΚΑΕ 62-7131,02 το ποσό των 68.400 ευρώ για παρελκόμενο εξοπλισμό, τα οποία 24.500 ευρώ, με την επιχορήγηση χρηματοδότησης της με αρ. πρωτ. 30292/19-4-2019 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών από πιστώσεις Π∆Ε-ΥΠ.ΕΣ.ΣΑΕ055 2017ΣΕ05500010 και ποσού 43.900 ευρώ από ιδίους πόρους.

9.

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ).

Α.Δ.Σ. 30/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου ως Τακτικό Μέλος στο «Διαδημοτικό Δίκτυο Πόλεων», με την ετήσια εισφορά που ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ.

Β. Με την παρούσα απόφαση θα ακολουθήσει αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου που θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 10-75.21.01 για την ενίσχυση του με το ποσό των 3.000 ευρώ.

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σκιάθου κ. Θεόδωρο Π. Τζούμα να υπογράψει την αίτηση συμμετοχής για την εγγραφή τακτικού μέλους στο Δίκτυο Πόλεων Δ.Ε.Π.ΑΝ και να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια που αφορά τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στο Δίκτυο Πόλεων Δ.Ε.Π.ΑΝ.

10.

Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Α.Δ.Σ. 31/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μεταβίβαση της αριθ. 101/1-7-2016 άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου της   ΚΟΥΛΑΝΓΚΑ ΑΓΝΙΕΣΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΙΑΝ-ΕΝΤΒΑΡΝΤ στον υιό της ΠΑΝΤΕΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, λόγω θανάτου της πρώτης και την εγγραφή του δευτέρου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ).

11.

Έγκριση της υπ’αριθμ. 2/2020 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Σκιάθου».

Α.Δ.Σ. 32/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’αριθμ. 2/2020 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ   ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΝΕΟΛΑΙΑΣ»   ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ , σύμφωνα με την οποία ο δημότης κ. Ιωάννης Ζήκος, τακτικό μέλος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ     ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και   ΝΕΟΛΑΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ αντικαθίσταται από την δημότισσα κ. Πασχάλη Χαραλαμπία.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθμ. 139/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη συγκρότηση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΝΕΟΛΑΙΑΣ»   ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ.

12.

Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας «Χρήστος Χειμώνας».

Α.Δ.Σ. 33/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Στη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης «Χρήστος Χειμώνας» αντικαθίσταται ο δημότης κ. Θεοφάνης Βελεντζάκος, τακτικό μέλος από τη δημότισσα κ. Χαραλαμπία Πασχάλη.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθμ. 149/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη συγκρότηση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης «Χρήστος Χειμώνας» του Δήμου Σκιάθου.

13. Eξέταση της υπ’αριθμ. 1477/29-01-2020 αίτησης της παράταξης «Σκιάθος Ενωμένη ‘βήμα στο μέλλον’»σχετικά με τη λήψη απόφασης για την ίδρυση κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ 34/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ίδρυση κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Σκιάθου σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4071/2012.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή