ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   Σκιάθος, 21 Ιανουαρίου 2020

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                      

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ.419/16.01.2020 για τακτική συνεδρίαση (1η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/01/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ,5ο ,6ο ,7ο ,8ο ,9ο,10ο ,11ο,12ο ,13ο ,14ο ,15ο ,16ο ,17ο ,18ο ,19ο ,20ο ,21ο ,22ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 419/16.01.2020 πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος Σκιάθου,κ. Θεοδώρος Π. Τζούμας προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στην συνεδρίαση. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Ζαφειρούλα Αναγνώστου, υπάλληλος του Δήμου Σκιάθου, για την ορθή τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δέκα επτά (17) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 4. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 5. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 6. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 7. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 8. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 9. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 10. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 11. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 12. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 13. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 14. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 15. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 16. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 17. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου

       ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 2. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 3. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
  1. Καρπέτας Βάϊος του Ευάγγελου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Πασχάλης Νικόλαος αποχώρησε μετά το πέρας του 5ου θέματος και ο κ. Διολέττας Δημήτριος προσήλθε μετά το πέρας του 5ου θέματος.

Ο κ. Πατσάς Ιωάννης αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 15ου θέματος και προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 16ου θέματος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Εξέταση της υπ’αριθμ.314/14-01-2020 αίτησης του κ. Παρμαξή Σωτηρίου σχετικά με την εγγραφή του παιδιού του στον Παιδικό Σταθμό.

Α.Δ.Σ. 1/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εγγραφή του νηπίου Παρμαξή Ιωάννη Εμμανουήλ που συμπληρώνει τα 2,5 έτη στις 22/01/2020 έτσι ώστε να εγγραφεί στον Παιδικό Σταθμό. Η ακριβή ημερομηνία εγγραφής του παιδιού θα καθοριστεί από την παιδαγωγό, κα Κοκολιού Γιαννούλα για μια ομαλή ένταξη και αποδοτική εκπαιδευτική περίοδο.

2.

Εξέταση της υπ’αριθμ. 206/10-01-2020 αίτησης της κ. Πατσογιάννη Μαγδαληνής Ιωάννας σχετικά με την εγγραφή του παιδιού του στον Παιδικό Σταθμό

Α.Δ.Σ. 2/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εγγραφή του νηπίου Ουρανία Θεοδωρακοπούλου που συμπληρώνει τα 2,5 έτη στις 24/02/2020 έτσι ώστε να εγγραφεί στον Παιδικό Σταθμό. Η ακριβή ημερομηνία εγγραφής του παιδιού θα καθοριστεί από την παιδαγωγό, κα Κοκολιού Γιαννούλα για μια ομαλή ένταξη και αποδοτική εκπαιδευτική περίοδο.

3. Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος για το έτος 2020. (1/2020 Ε.Ε).

Α.Δ.Σ. 3/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Tροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2020 όπως ψηφίσθηκε με την υπ’αριθμ. 1/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

4.

Έγκριση αλλαγής δηλωτικού σήματος (λογότυπου) του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 4/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την αλλαγή δηλωτικού σήματος (λογότυπου) του Δήμου Σκιάθου και την υποβολή των προτάσεων δηλωτικού σήματος στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.

5.

Επανεκκίνηση της μελέτης ΓΠΣ Δήμου Σκιάθου με την αναθεώρηση του Β1 Σταδίου της Β’Φάσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των νέων νομοθετικών εργαλείων και των υποστηρικτικών μελετών αυτής προκειμένου να εγκριθεί μετά τις απαιτούμενες εργασίες.

Α.Δ.Σ. 5/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επανεκκίνηση της μελέτης ΓΠΣ Δήμου Σκιάθου με την αναθεώρηση του Β1 Σταδίου της Β’Φάσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των νέων νομοθετικών εργαλείων και των υποστηρικτικών μελετών αυτής προκειμένου να εγκριθεί μετά τις απαιτούμενες εργασίες.

6. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2020,βάσει των διατάξεων της παρ. του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως ισχύει.

Α.Δ.Σ. 6/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Συγκροτεί την Επιτροπή Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2020 βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως ισχύει ως εξής:

1.Αντωνίτσας Γεώργιος με αναπληρωματικό μέλος την Παπαδούλια Ματούλα , δημοτικοί σύμβουλοι 2.Πατσάς Ιωάννης με αναπληρωματικό μέλος τον Γιαμαρέλο Νικόλαο, δημοτικοί σύμβουλοι

3.Σαραντινός Στυλιανός με αναπληρωματικό μέλος τον Σανιδά Γεώργιο του Χρήστου, δημότες

Β. Ορίζει Πρόεδρο της επιτροπής τον κ. Πατσά Ιωάννη.

Γ. Ορίζει γραμματέα της επιτροπής την υπάλληλο του Δήμου, Στύλα Χρυσούλα με αναπληρωματικό μέλος την υπάλληλο του Δήμου, Κεφάλα Κυριακή.

7.

Συγκρότηση επιτροπής για το καθορισμό των δρομολογίων της συγκοινωνιακής γραμμής Σκιάθου – Κουκουναριών για το έτος 2020.

Α.Δ.Σ. 7/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την επιτροπή για τον καθορισμό των δρομολογίων της συγκοινωνιακής γραμμής Σκιάθου - Κουκουναριών για το έτος 2020 και ορίζει τα εξής μέλη:

 1. Αντωνίτσας Γεώργιος με αναπληρωματικό μέλος τον Γιαννίτση Ιωάννη
 2. Μαθηνός Αδαμάντιος με αναπληρωματικό μέλος τον Λιακόπουλο Νικόλαο
 3. Κουκουλάκης Θωμάς με αναπληρωματικό μέλος την Φιλαρέτου Αναστασία
8.

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με το αναπληρωματικό μέλος για συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης του ετήσιου μητρώου αρρένων.

Α.Δ.Σ. 8/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο Λιακόπουλο Νικόλαο, με αναπληρωματικό μέλος τον Αντωνίτσα Γεώργιο, ως μέλος της επιτροπής για την κατάρτιση του ετήσιου μητρώου αρρένων για το έτος 2020.

9.

Συγκρότηση Επιτροπής Πολεοδομικών Θεμάτων Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 9/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την 7μελή Επιτροπή Πολεοδομικών θεμάτων ως εξής:

Α. Αιρετοί: Τσανάκας Ιωάννης με αναπληρωματικό μέλος τον Γιαννίτση Ιωάννη (εκπρόσωποι της πλειοψηφίας), Φιλαρέτου Αναστασία με αναπληρωματικό μέλος τον Αντωνίτσα Δημήτριο(εκπρόσωποι της μείζονος μειοψηφίας), Διολέττας Παναγιώτης με αναπληρωματικό μέλος τον Πατσά Ιωάννη (εκπρόσωποι της ελάσσονος μειοψηφίας)

Β. Μηχανικοί Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου: Σάχου Αικατερίνη, Σταματίου Χρήστος.

Γ. Εκπρόσωπος του ΤΕΕ Ν. Μαγνησίας(Ορίζεται μετά από σχετική αλληλογραφία)

Δ. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ν. Μαγνησίας(Ορίζεται μετά από σχετική αλληλογραφία).

10.

Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως από τους δικαιούχους του Δήμου Σκιάθου από   01-01-2020 έως   04-09-2020.

Α.Δ.Σ. 10/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Καθορίζει δικαιούχους χρήσης κινητής τηλεφωνίας τους: το Δήμαρχο και τους τέσσερις Αντιδημάρχους

Β. Καθορίζει ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων για τους δικαιούχους από 01-01-2020 έως   04-09-2020:

α)για το Δήμαρχο έως 140€ μηνιαίως και

β) για τους Αντιδημάρχους έως 60€ μηνιαίως στον καθένα.

11.

Εγκριση μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση του ΚΕΠ και των λοιπών Υπηρεσιών (Γραφεία Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Καθαριότητας, Δημοτικής Αστυνομίας, Υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής) του Δήμου Σκιάθου.                

Α.Δ.Σ. 11/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την έγκριση   μίσθωσης ακινήτων   για τη στέγαση του ΚΕΠ και των λοιπών Υπηρεσιών (Γραφεία Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Καθαριότητας, Δημοτικής Αστυνομίας, Υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής) του Δήμου Σκιάθου λόγω στενότητας χώρου στο Δημαρχείο .

Β. Οι όροι του Διαγωνισμού θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή.

Γ. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 210/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δ. Η εκτίμηση του ακινήτου θα γίνει από την επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81 που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 211/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αρ. 676/2019 Απόφαση Δημάρχου.

12.

Εγκριση της υπ’αριθμ. 114/2019 της ΔΕΥΑΣ σχετικά με τον καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής για σημειακή πώληση νερού.

Α.Δ.Σ. 12/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Eγκρίνει τη χρέωση του νερού το οποίο θα προμηθεύονται οι καταναλωτές από ειδικά σημεία υδροληψίας που θα δημιουργηθούν στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης, ως εξής:

-          δύο ευρώ ανά κυβικό μέτρο πλέον ΦΠΑ.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2020.

13.

Εγκριση της υπ’αριθμ. 116/2019 της ΔΕΥΑΣ σχετικά με τον ψήφιση κανονισμού λειτουργίας σταθμού υποδοχής βοθρολυμάτων καθαρισμού Ξανέμου.

Α.Δ.Σ. 13/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Eγκρίνει τον «Κανονισμό Λειτουργίας Σταθμού Υποδοχής Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ξανέμου», σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 116/2019 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

14. Υποβολή αίτησης συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στο Πρόγραμμα «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Νέα Φάση».      

Α.Δ.Σ. 14/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Εγκρίνει τη λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Σκιάθου.
 2. Εγκρίνει την υποβολή φακέλου αιτήματος συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), για τη συμμετοχή του Δήμου στην εγκεκριμένη Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μέσω των «Κέντρων Δια Βίου Μάθησης» (Κ.Δ.Β.Μ.),που οι Δήμοι ιδρύουν σύμφωνα με το Ν.3879/2010 και την υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης.
 3. Ορίζει ως χώρος διοίκησης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης το γραφείο γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Δημοτικό Κατάστημα.
 4. Ορίζει ως χώρους εκπαίδευσης 2 αίθουσες διδασκαλίας και 1 αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο 1ο Δημοτικό Σχολείου Σκιάθου.
 5. Ορίζει ως υπεύθυνη εκπρόσωπο του Δήμου για το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης την υπάλληλο, Ζαφειρούλα Αναγνώστου, ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
 6. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, κ. Θεόδωρο Π. Τζούμα, να υπογράψει την Προγραμματική Σύμβαση για την ένταξη του Δήμου Σκιάθου στην πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 με τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης.
 7. Εγκρίνει την πρόταση υλοποίησης των κάτωθι Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εθνικής Εμβέλειας:

1.3 Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη -- 25Ω

2.4 Οικολογικές λύσεις για το σπίτι -- 25Ω

4.8 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) -- 25Ω

4.9 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) -- 25Ω

5.7 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία -- 25Ω

6.2 Εικαστικό Εργαστήρι -- 50Ω

6.3 Φωτογραφία -- 25Ω

6.6 Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση) -- 50Ω

6.7 Εργαστήρι μουσικής -- 50Ω

6.9 Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς -- 25Ω

8.4 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κ.λπ.) -- 25Ω

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου.

15.

Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σκιάθου και Δ.Λ.Τ. Σκιάθου για υπηρεσίες καθαριότητας.

Α.Δ.Σ. 15/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για υπηρεσίες καθαριότητας, όπως ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 46/2019 απόφαση του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

16.

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 16/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σκιάθου.

17.

Έγκριση συμμετοχής (υποβολή αιτήματος ένταξης)στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».

Α.Δ.Σ. 17/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 29816/18-04-2019 (ΑΔΑ: 64ΣΗ465ΧΘ7-Υ5Μ) Πρόσκλησης VIΙΙ «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» και όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Πρωτ. 64946/18-09-2019 (ΑΔΑ: Ω6ΖΞ465ΧΘ7-ΡΡΑ), 78881/7-11-2019 (ΑΔΑ: 6ΠΟΨ465ΧΘ7-Ψ3Υ) και 92974/30-12-2019 (ΑΔΑ: 65Η346ΜΤΛ6-Ο59) τροποποιήσεις, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, προκειμένου να ενταχθούν οι Δήμοι στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Β. Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος και την αποδοχή της χρηματοδότησης στο εν λόγω Πρόγραμμα με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» του Δήμου Σκιάθου.

Γ. Εγκρίνει τη δυνατότητα κάλυψης με ιδίους πόρους του ποσού που τυχόν προκύψει από το ανώτατο όριο χρηματοδότησης (δικαιούμενο ποσό) μετά την σύνταξη της σχετικής μελέτης.

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο, κ. Θεόδωρο Π. Τζούμα για κάθε περαιτέρω ενέργεια υποβολής του αιτήματος ένταξης και υπογραφής των απαιτούμενων συνημμένων συνοδευτικών εγγράφων.

18.

Έγκριση συμμετοχής (υποβολή αιτήματος ένταξης)στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο: Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Α.Δ.Σ. 18/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5133/23-02-2018 (ΑΔΑ: 6Ο9Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ) Πρόσκληση ΙΙ, του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Πρωτ. 10313/04-04-2018 (ΑΔΑ: ΩΣΡ6465ΧΘ7-6Ξ9), 14254/24-04-2018 (ΑΔΑ: ΩΘΥ8465ΧΘ7-ΗΞΟ), 22432/23-05-2018 (ΑΔΑ: ΨΒ9Ψ465ΧΘ7-1Ω3), 32421/02-07-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΓ2465ΧΘ7-823) και 92873/30-12-2019 (ΑΔΑ: Ω4ΕΩ46ΜΤΛ6-ΕΩΛ) τροποποιήσεις, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, προκειμένου να ενταχθούν οι Δήμοι στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Β. Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος και την αποδοχή της χρηματοδότησης στο εν λόγω Πρόγραμμα με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» του Δήμου Σκιάθου.

Γ. Εγκρίνει τη δυνατότητα κάλυψης με ιδίους πόρους του ποσού που τυχόν προκύψει από το ανώτατο όριο χρηματοδότησης (δικαιούμενο ποσό) μετά την σύνταξη της σχετικής μελέτης.

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο, κ. Θεόδωρο Π. Τζούμα για κάθε περαιτέρω ενέργεια υποβολής του αιτήματος ένταξης και υπογραφής των απαιτούμενων συνημμένων συνοδευτικών εγγράφων.

19.

Έγκριση συμμετοχής (υποβολή αιτήματος ένταξης)στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».

Α.Δ.Σ. 19/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 29878/18-4-2019 (ΑΔΑ: ΨΕΒΔ465ΧΘ7-ΖΨΗ) Πρόσκλησης ΙX «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» και όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Πρωτ. 64982/18-9-2019 (ΑΔΑ: ΩΣ1Ψ465ΧΘ7-ΥΔ6) και 92970/30-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΡΚ46ΜΤΛ6-ΟΧΠ) τροποποιήσεις, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, προκειμένου να ενταχθούν οι Δήμοι στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Β. Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος και την αποδοχή της χρηματοδότησης στο εν λόγω Πρόγραμμα με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» του Δήμου Σκιάθου.

Γ. Εγκρίνει τη δυνατότητα κάλυψης με ιδίους πόρους του ποσού που τυχόν προκύψει από το ανώτατο όριο χρηματοδότησης (δικαιούμενο ποσό) μετά την σύνταξη της σχετικής μελέτης.

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο, κ. Θεόδωρο Π. Τζούμα για κάθε περαιτέρω ενέργεια υποβολής του αιτήματος ένταξης και υπογραφής των απαιτούμενων συνημμένων συνοδευτικών εγγράφων.

20.

Έγκριση συμμετοχής (υποβολή αιτήματος ένταξης)στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».

Α.Δ.Σ. 20/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4721/23-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΑΖ465ΧΘ7-Κ78) Πρόσκλησης V του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» και όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 30557/22-04-2019 (ΑΔΑ: 6Α5Χ465ΧΘ7-Μ62), 64810/18-09-2019 (ΑΔΑ: Ω9ΕΨ465ΧΘ7-ΓΝΟ), 92863/30-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΦΗ246ΜΤΛ6-4ΙΖ) και 92984/30-12-2019 (ΑΔΑ: Ω9Ψ846ΜΤΛ6-Ι34) τροποποιήσεις, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, προκειμένου να ενταχθούν οι Δήμοι στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Β. Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος και την αποδοχή της χρηματοδότησης στο εν λόγω Πρόγραμμα με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» του Δήμου Σκιάθου.

Γ. Εγκρίνει τη δυνατότητα κάλυψης με ιδίους πόρους του ποσού που τυχόν προκύψει από το ανώτατο όριο χρηματοδότησης (δικαιούμενο ποσό) μετά την σύνταξη της σχετικής μελέτης.

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο, κ. Θεόδωρο Π. Τζούμα για κάθε περαιτέρω ενέργεια υποβολής του αιτήματος ένταξης και υπογραφής των απαιτούμενων συνημμένων συνοδευτικών εγγράφων.

21.

Έγκριση συμμετοχής (υποβολή αιτήματος ένταξης)στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

Α.Δ.Σ. 21/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 42256/3-6-2019 (ΑΔΑ: 66Δ1465ΧΘ7-ΧΒΣ) Πρόσκλησης Χ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 79487/7-11-2019 (ΑΔΑ: Ω4ΩΚ46ΜΤΛ6-7ΩΠ) και 93142/30-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΡ946ΜΤΛ6-ΟΤΞ) τροποποιήσεις, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, προκειμένου να ενταχθούν οι Δήμοι στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Β. Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος και την αποδοχή της χρηματοδότησης στο εν λόγω Πρόγραμμα με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» του Δήμου Σκιάθου.

Γ. Εγκρίνει τη δυνατότητα κάλυψης με ιδίους πόρους του ποσού που τυχόν προκύψει από το ανώτατο όριο χρηματοδότησης (δικαιούμενο ποσό) μετά την σύνταξη της σχετικής μελέτης.

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο, κ. Θεόδωρο Π. Τζούμα για κάθε περαιτέρω ενέργεια υποβολής του αιτήματος ένταξης και υπογραφής των απαιτούμενων συνημμένων συνοδευτικών εγγράφων.

22.

Έγκριση συμμετοχής στο «Πρόγραμμα Δακοκτονίας ετών 2020 και 2021».

Α.Δ.Σ. 22/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου Πρόγραμμα Δακοκτονίας για τα έτη 2020 και 2021 προκειμένου ο Δήμος μας να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Πρόγραμμα Δακοκτονίας» σύμφωνα με το ν.δ. 2413/1953 όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 2939/1954.

Β)Ανταποκρίνεται στην επιθυμία των ελαιοπαραγωγών που κατέχουν πάνω από το 50% των ελαιοδένδρων του Δήμου Σκιάθου να πραγματοποιηθεί δακοκτονία στην περιοχή μας.

Γ)Γίνεται αποδεκτή από τους επιθυμούντες ελαιοπαραγωγούς η πληρωμή εισφοράς δακοκτονίας (α.ν. 112/1967 όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1402/1983) η οποία ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της τιμής συγκέντρωσης (παρέμβασης) του κοινού παρθένου ελαιολάδου ποιοτικής κατηγορίας SEMIFINE ή CURANTE (οξύτητα 2-3,3%) καθώς και σε ποσοστό   2% επί της τιμολογιακής πώλησης των βρώσιμων ελαιών. Οι ελαιοπαραγωγοί είναι υπόχρεοι στην καταβολή της ανωτέρω εισφοράς ακόμη και στις περιπτώσεις περιοχών, στις οποίες έχει τοποθετηθεί το δίκτυο δακοπαγίδων, αλλά ενδεχομένως δεν κρίθηκε αναγκαία η διενέργεια κανενός δολωματικού ψεκασμού κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ετήσιου προγράμματος.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή