ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         Σκιάθος, 24 Μαΐου 2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 4615/24.05.2019 για έκτακτη συνεδρίαση (19η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24.05.2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο και 2ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 4615/24.05.2019 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημήτριου Ν. Πρεβεζάνου, αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι αν και δεν υπήρχε η απαιτούμενη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ.3 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου «αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του». Σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 
  1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
  2. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
  3. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
  4. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
  5. Μιτζέλος Γεώργιος του Εμμανουήλ
  6. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
  7. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα

ΑΠΟΝΤΕΣ

 
  1. του Γιαλή

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.
Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Α.Δ.Σ. 92/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 4η αναμόρφωση.

  1. 2.
Ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 83/2019 ΑΔΣ.

Α.Δ.Σ. 93/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανακαλείται η 83/2019 απόφαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή