ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         Σκιάθος, 8 Μαΐου 2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 3774/07.05.2019 για έκτακτη συνεδρίαση (15η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 08.05.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο , 6ο, 5ο, 7ο, 8ο, 9ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 3774/07.05.2019 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

Απόντος του Δημάρχου, κ. Δημήτριου Ν. Πρεβεζάνου, που νομίμως εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο, κ. Γιαννίτση, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκατέσσερα (14) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 3. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 4. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 5. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 6. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 7. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 8. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 9. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 10. Μιτζέλος Γεώργιος του Εμμανουήλ
 11. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 12. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 13. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 14. Γεωργίου Παναγιώτης – Φώτιος του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 2. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 3. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 4. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 5. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 6. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Πασχάλης Απόστολος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος.
 • Ο κ. Γεωργίου Παναγιώτης - Φώτιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος.
 • Ο κ. Σταματάς Ιωάννης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος.
 • Ο κ. Μίχας Δημήτριος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 1ου θέματος.
 • Ο κ. Θεοδώρου Γεώργιος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 1ου θέματος.
 • Ο κ. Τασιόπουλος Παύλος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 6ου θέματος.
 • Ο κ. Γιολδάσης Δημήτριος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 6ου θέματος.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Λήψη απόφασης για παράταση μισθωτικής σχέσης μεταξύ Δήμου και Αραρά Ηλία, Καρβέλη Χρήστου και Τσιφλίδη Ιωάννη.

Α.Δ.Σ. 81/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνεται η μισθωτική σχέση έως 31.12.2019.

 1. 2.
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 23/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..

Α.Δ.Σ. 82/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 23/2019 απόφαση.

 1. 3.
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 25/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..

Α.Δ.Σ.   83/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η κ25/2019 απόφαση.

 1. 4.
Έγκριση για την υλοποίηση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (οδοφωτισμός) στο Δήμο Σκιάθου» στο πλαίσιο του Νόμου περί Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).

Α.Δ.Σ. 84/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η υλοποίηση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (οδοφωτισμός) στο Δήμο Σκιάθου»

 1. 5.
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου Σκιάθου. (A.O.E. (A.O.E. 51, 55, 61, 66, 72 και 76/2019).

Α.Δ.Σ. 85/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζεται η αμοιβή δικηγόρου για χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα και τις υπ’ αρίθμ. 51, 55, 61, 66, 72 και 76/2019ΑΟΕ.

 1. 6.
Διόρθωση-συμπλήρωση των αρ. 241/2017 και 292/2018 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου σχετικά με την αναπροσαρμογή η μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις. (A.O.E. 43/2019).

Α.Δ.Σ. 86/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζεται η αμοιβή δικηγόρου για χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα και τις υπ’ αρίθμ. 51, 55, 61, 66, 72 και 76/2019ΑΟΕ.

 1. 7.
Εξέταση αιτήσεων περί μετατοπίσεων στύλων δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εντός και εκτός του σχεδίου πόλης της Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 87/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Γίνεται αποδεκτή η αίτηση της Εσερίδη Ιουλίας περί μετατοπίσεων.

 1. 8.
Αποδοχή η μη των προτάσεων της αριθ. 2ης/2019, συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου της υπ’ αριθ. 2/2019 απόφασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και του προσφεύγοντος κ. Μαυρογιαλή Αλέξανδρου.

Α.Δ.Σ. 88/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Γίνεται αποδεκτή η πρόταση της υπ’ αρίθμ. 2/2019 απόφασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

 1. 9.

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 89/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη πραγματοποιηθείσα μετακίνηση του κ. Δημάρχου στην Αθήνα από τις 18.4.2019 – 19.04.2019, για συνάντηση με τον υφυπουργό κ. Τόλκα.

Β. Κατανέμει ποσό 204,94 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

 1. 10.

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 90/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Δημάρχου στην Αθήνα από τις 08.05.2019 – 10.05.2019, για προγραμματισμένο ραντεβού στο υπουργείο τουρισμού.

Β. Κατανέμει ποσό 80,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή