ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         Σκιάθος, 05 Απριλίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                 ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 2802/05.04.2019 για έκτακτη συνεδρίαση (10η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 05/04/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:15’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 2ο, 1ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 2802/05.04.2019 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημήτριου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη έντεκα (11) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 3. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 4. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 5. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 6. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 7. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 8. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 9. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 10. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 11. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 2. Γεωργίου Παναγιώτης – Φώτιος του Ιωάννη
 3. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 4. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 5. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 6. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 7. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 8. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 9. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 10. Μιτζέλος Γεώργιος του Εμμανουήλ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Ζλατούδης Αθανάσιος αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων.
 • Ο κ. Πατσάς Ιωάννης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος.
 • Ο κ. Σταμέλος Ηλίαςαποχώρησε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Λήψη απόφασης σχετικά με την πρώτη αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 55/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

 1. 2.
Λήψη απόφασης σχετικά με τον στρατηγικό προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού   για τα έτη 2020-2023.

Α.Δ.Σ. 56/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Κατανέμει όλες τις θέσεις του προσωπικού για το έτος 2020.

 1. 3.
Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού συνολικής δαπάνης 4.000,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 για τη διοργάνωση workshop που θα πραγματοποιηθεί στο Μιλάνο.

Α.Δ.Σ.   57/2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την κατανομή ποσού συνολικής δαπάνης 4.000,00 στον Κ.Α.Ε. 00-6431 για τη διοργάνωση workshop.

 1. 4.
Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού συνολικής δαπάνης 2.200,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 για την τουριστική προβολή της Σκιάθου για την περίοδο του Πάσχα.

Α.Δ.Σ. 58/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κατανομή ποσού συνολικής δαπάνης 2.200,00 στον Κ.Α.Ε. 00-6431 για την τουριστική προβολή της Σκιάθου για την περίοδο του Πάσχα.

 1. 5.
Λήψη απόφασης για τη σύσταση Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής με τους αναπληρωματικούς για την παραλαβή των τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής με τους αναπληρωματικούς στα πλαίσια του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).

Α.Δ.Σ.   59/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συστήνει τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τους: 1.Παπαγεωργίου Αθηνά με αναπληρώτριά της, τη Μίχου Κωνσταντινιά,2. Τσάμτσα Γεώργιο με αναπληρώτριά του, τη Μολώνη Ελένη, 3. Κουτσίκου Πηνελόπη με αναπληρώτή της, τον Κλιφόπουλο Κλεάνθη.

 1. 6.
Τροποποίηση της 248/2018 Α.Δ.Σ..

Α.Δ.Σ.   60/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 248/2018 Α.Δ.Σ. σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπών για το έτος 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 εξαιρώντας τον Πατσογιάννη Νικόλαο από μέλος επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών.

 1. 7.
Διαγραφή οφειλής ΤΑΠ από τους 748, 806 & 1053/2019 χρηματικούς καταλόγους ποσού 43,47 ευρώ με τις προσαυξήσεις τους.

Α.Δ.Σ.   61/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλής .

 1. 8.
Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020.

Α.Δ.Σ.   62/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ καμίας μεταβολής

στην Α/θμια εκπαίδευση.

 1. 9.
Πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών

Α.Δ.Σ.   63/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για τη συμμετοχή στη διεθνή έκθεση τουρισμού IFT 2019 στο Βελιγράδι Σερβίας από (21-24/02/2019) από τον «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.».

 1. 10.
Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ.   64/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Γιαννίτση στον Βόλο από τις 10.04.2019 – 12.04.2019.

Β. Κατανέμει ποσό 280,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

 1. 11.
Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ.   65/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Γιαννίτση στην Αθήνα από τις 02.05.2019 – 04.05.2019, για να παρευρεθεί σε ημερίδα σχετικά με τον τουρισμό.

Β. Κατανέμει ποσό 440,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

dark blue el

Κύλιση στην Αρχή