ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         Σκιάθος, 6 Μαρτίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                     ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 1971/6-3-2019 για έκτακτη συνεδρίαση (7η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 6/3/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 1971/6-3-2019 πρόσκλησης.

Απόντος του Δημάρχου που νομίμως εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο, κ. Κ. Γιαννίτση, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη έντεκα (11) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 3. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 4. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 5. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 6. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 7. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 8. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 9. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 10. Μιτζέλος Γεώργιος του Εμμανουήλ
 11. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
           (παραίτηση από 5-3-2019 (αρ.1881/5.3.19))
 1. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 2. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 3. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 4. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 5. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 6. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 7. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 8. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 9. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος αποχώρησε πριν την έναρξη συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού συνολικής δαπάνης 5.200,00 στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» για την διοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου Σκιάθου για την Κυριακή 10/03 των αποκριών και για τη Καθαρά Δευτέρα 11/03του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2019, για την πραγματοποίηση των εκδήλωσης κατά την περίοδο των αποκριών.

Α.Δ.Σ. 40/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

-Εξειδικεύει την πίστωση ποσού 5.200,00 € στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» για την διοργάνωση εκδηλώσεων κατά Κυριακή των αποκριών και τη Καθαρά Δευτέρα                                      και

-Κατανέμει την εξειδικευμένη πίστωση ποσού 5.200,00 € στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για τις ανωτέρω εκδηλώσεις σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018.

2

Έγκριση της 1ης   κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 15.770,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13524/26-2-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις   Σχολικές Επιτροπές.

Α.Δ.Σ. 41/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1η   κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 15.770,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13524/26-2-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις   Σχολικές Επιτροπές.

Το ανωτέρω ποσό σύμφωνα με την αρ. 5/10-6-2009 απόφαση της ΔΕΠ πρέπει να κατανεμηθεί στις 2 σχολικές επιτροπές του Δήμου μας ως εξής:

1. Σχολική Επιτροπή Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης 10.392,58 € (66%)

2. Σχολική Επιτροπή Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης   5.353,76 € (34%)

3

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΤON ΑΡ. 760, 816 & 929/2018 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ     ΠΟΣΟΥ 240,00 ΕΥΡΩ

Α.Δ.Σ. 42/2019  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή συνολικού ποσού 240,00 ευρώ από τους χρηματικούς   καταλόγους ΑΡ. 760, 816 & 929/2018 που χρεώθηκε λανθασμένα o κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Το παραπάνω ποσό αφορά ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ .

4 ΔΙΑΓΑΦΗ ΟΦΕΙΛHΣ ΚΟΚ ΑΠΟ ΤΟΝ 984/2019 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΟΣΟΥ 40,00 ΕΥΡΩ

Α.Δ.Σ. 43/2019     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή του ποσού των 40,00 ευρώ από τον ΧΚ 984/2019 που χρεώθηκε λανθασμένα στον κ. Τσούκαλο Πέτρο του Ιωάννη.

Το παραπάνω ποσό αφορά κλήση της Δημοτικής Αστυνομίας αρ. 114787.

5 Πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών

Α.Δ.Σ. 44/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα υποβληθέντα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή