ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         Σκιάθος, 27 Φεβρουαρίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 1658/27-2-2019 για έκτακτη συνεδρίαση (6η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/2/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο , 6ο, της υπ’ αριθ. πρωτ. 1658/27-2-2019 πρόσκλησης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη έντεκα (11) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 3. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 4. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 5. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 6. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 7. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 8. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 9. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 10. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 11. Μιτζέλος Γεώργιος του Εμμανουήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 2. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 3. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 4. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 5. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 6. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 7. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 8. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 9. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου αποχώρησε κατά την συζήτηση του 3ου θέματος.

Ο κ. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου αποχώρησε κατά την συζήτηση του 3ου θέματος.

Ο κ. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή αποχώρησε κατά την συζήτηση του 3ου θέματος.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Έγκριση συμμετοχής (υποβολή αιτήματος ένταξης) και αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»  

(Πρόσκληση IV) που αφορά στην «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση

αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» (τίτλος).

Α.Δ.Σ. 30/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

 1. Την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2225/14-01-2019 Πρόσκληση ΙV (ΑΔΑ: 6ΠΕΜ465ΧΘ7-ΙΟ4) για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, προκειμένου να ενταχθούν οι Δήμοι στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
 2. Την υποβολή αιτήματος και αποδοχής της χρηματοδότησης στο εν λόγω Πρόγραμμα με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» του Δήμου Σκιάθου.
 3. 3.Τη δυνατότητα κάλυψης με ιδίους πόρους του ποσού που θα τυχόν προκύψει από το ανώτατο όριο χρηματοδότησης μετά την σύνταξη της σχετικής μελέτης.
 4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για κάθε περαιτέρω ενέργεια υποβολής του αιτήματος ένταξης και υπογραφής των απαιτούμενων συνημμένων συνοδευτικών εγγράφων.

2

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού συνολικής δαπάνης 1.100,00 στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» για την διοργάνωση εκδήλωσης κατά την περίοδο των αποκριών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2019, για την πραγματοποίηση των εκδήλωσης κατά την περίοδο των αποκριών.

Α.Δ.Σ. 31/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κατανομή ποσού συνολικής δαπάνης 1.100,00 στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» για την διοργάνωση εκδήλωσης κατά την περίοδο των αποκριών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2019, για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης κατά την περίοδο των αποκριών.

3 Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού συνολικής δαπάνης 17.750,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο «δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 για την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην διεθνή έκθεση τουρισμού ITB BERLIN 2019» (06-10/03/2019) στο Βερολίνο Γερμανίας

Α.Δ.Σ. 32/2019  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την κατανομή ποσού συνολικής δαπάνης 17.750,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο «δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 για την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην διεθνή έκθεση τουρισμού ITB BERLIN 2019» (06-10/03/2019) στο Βερολίνο Γερμανίας.

4 Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 800,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6443 με τίτλο «δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 για τη διοργάνωση εκδήλωσης για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου 1821

Α.Δ.Σ. 33/2019     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κατανομή ποσού 800,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6443 με τίτλο «δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού

οικ. έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 για τη διοργάνωση εκδήλωσης για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου 1821.

5

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας

για τα συμφέροντα του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 34/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει την αμοιβή δικηγόρου για το χειρισμό ζητημάτων

ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα

με τον επισυναπτόμενο πίνακα και την υπ’ αριθμ. 28/2019 ΑΟΕ.

6 Μετακίνηση Δημάρχου

Α.Δ.Σ. 35/2019     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την   μετακίνηση του Δημάρχου κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, από Σκιάθο στην Αθήνα στις 6/3/2018 αεροπορικώς και από κει στις 7/3/2018 θα ταξιδέψει για Βερολίνο Γερμανίας για να παραστεί στην τουριστική έκθεση 7-8/3/2018 . Στην Αθήνα θα επιστρέψει 9/3/2018   για να ταξιδέψει για Βρυξέλες για να παραστεί ως μέλος στη συνεδρίαση του ευρωκοινοβουλίου.                                                             και

Κατανέμει το ποσό των 2.780,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο

«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.4555/2018.

7 Μετακίνηση Δημάρχου

Α.Δ.Σ. 36/2019     ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την   μετακίνηση του Δημάρχου κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, από την Σκιάθο στην Λάρισα στις 1/3/2019   για να παραστεί στις 3/3/2019   ύστερα από πρόσκληση του Δήμου Ελασσόνας στην εκδήλωση μνήμης των εκτελεσθέντων πατριωτών στον πόλεμο του 1940, και στις 4/3/2019 να παραστεί στο Εφετείο Λάρισας για υπόθεση του Δήμου και στη συνέχεια την ίδια ημέρα θα συνεχίσει το ταξίδι του στην Αθήνα για να ταξιδέψει στις 5/3/2019 για Βερολίνο Γερμανίας για την τουριστική έκθεση

                                                       και

-Κατανέμει το ποσό των 420,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.4555/2018.

8 Μετακίνηση δημ. συμβούλου

Α.Δ.Σ. 37/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση του δημοτικού συμβούλου, κ. Θεοδώρου Γεώργιου του Ευσταθίου από την Σκιάθο στη Λάρισα στις 3/3/2019 για να παραβρεθεί την 4/3/2019 στο Εφετείο Λάρισας για να εξεταστεί ως μάρτυρας για υπόθεση του Δήμου μας και να επιστρέψει στην Σκιάθο στις 5/3/2019 ,       και

Κατανέμει το ποσό των 290,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.4555/2018.

9 Μετακίνηση δημ. συμβούλου

Α.Δ.Σ. 38/2019  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση του δημοτικού συμβούλου, κ. Κοφινά Φωτίου του Ιωάννη από την Σκιάθο στη Λάρισα στις 3/3/2019 για να παραβρεθεί την 4/3/2019     στο Εφετείο Λάρισας για να εξεταστεί ως μάρτυρας για υπόθεση του Δήμου μας και να επιστρέψει στην Σκιάθο στις 5/3/2019,         και

Κατανέμει το ποσό των 290,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.4555/2018.

.

10 Μετακίνηση δημ. συμβούλου

Α.Δ.Σ. 39/2019  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση του δημοτικού συμβούλου, κ. Ζλατούδη Αθανασίου του Ευαγγέλου από την Σκιάθο στη Λάρισα στις 3/3/2019 για να παραβρεθεί την 4/3/2019     στο Εφετείο Λάρισας για να εξεταστεί ως μάρτυρας για υπόθεση του Δήμου μας και να επιστρέψει στην Σκιάθο στις 5/3/2019,                                              και

Κατανέμει το ποσό των 290,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.4555/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή