ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Σκιάθος, 09/01/2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 57/8-1-2019 για έκτακτη ειδική συνεδρίαση (1η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 08/01/2019 και ώρα 12:00’ και περίληψη της απόφασης, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Απόντος του Δημάρχου που νομίμως εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο, κ. K. Γιαννίτση, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δώδεκα (12) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 5. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 6. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 7. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 8. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 9. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 10. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 11. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 12. Μιτζέλος Γεώργιος του Εμμανουήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 2. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 3. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 4. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 5. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 6. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 7. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 8. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 9. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύνταξη και ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2019

και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.).

Με την υπ. αριθ. 1/2019 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα :

Α. ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΕΙ

τον προϋπολογισμό του Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου όπως εμφανίζεται παρακάτω:

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ:
2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Α. Φ. Μ. 090122675
Δ.Ο. Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ OIK. ETOYΣ 2019
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΙΘΜΟΙ
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
0
Τακτικά Έσοδα
3.990.382,56
0,00
1 (πλην 13)
Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)
1.262.498,85
0,00
2
Έσοδα παρελθόντων ετών
597.000,00
0,00
31
Εισπράξεις από Δάνεια
0,00
0,00
32
Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη
4.850.000,00
0,00
4
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων
1.394.080,00
0,00
5
Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους
9.065.492,72
0,00
13
Επιχορηγήσεις για επενδύσεις
466.087,80
0,00
21.625.541,93
0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΙΘΜΟΙ
60
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
2.888.300,00
0,00
61, 62
Αμοιβές και παροχές τρίτων
2.751.312,00
0,00
63, 64
Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα
1.404.000,00
0,00
651
Τοκοχρεολύσια δανείων
14.000,00
0,00
66
Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών
542.500,00
0,00
67, 68
Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα
545.135,59
0,00
81
Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.
1.318.000,00
0,00
82, 83, 85
Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
6.404.166,81
0,00
71
Αγορές
2.003.137,80
0,00
73
Έργα
2.736.419,99
0,00
74
Μελέτες
634.569,74
0,00
75
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
3.000,00
0,00
652
Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων
201.000,00
0,00
9111
Αποθεματικό
180.000,00
0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
21.625.541,93
0,00
Σελίδα 1 από 1

Α1. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 (που αποτελεί αναπόσπαστο έγγραφο της παρούσας απόφασης), με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής.

Β. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Σκιάθου Οικονομικού Έτους 2019, όπως εμφανίζεται στους πίνακες που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης και οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Β.1. Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Σκιάθου (συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή