ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           Σκιάθος, 27 Φεβρουαρίου 2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 1484/22-2-2018 για τακτική συνεδρίαση (3η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26/02/2018  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο , 2ο, 3ο,4o, 5o, 6o, 7o, 8ο, 9o , 10o, 11o, 12o, 13o, 14o, 15o, 16ο, 1ο εκτός ημερησίας, 2ο εκτός ημερησίας, της υπ’ αριθ. πρωτ. 1484/22-2-2018  πρόσκλησης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δώδεκα (12) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 5. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 6. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 7. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 8. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 9. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 10. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 11. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 12. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 2. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 3. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 4. Διολέττας Παναγιώτης του Κων/νου
 5. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου προσήλθε κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση.
 • Ο κ. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου προσήλθε κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση
 • Ο κ. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή  προσήλθε κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση
 • Ο κ. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου αποχώρησε πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
 • Ο κ. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 • Ο κ. Αναγνώστου  Νικόλαος του Γιαλή αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 • Ο κ. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου αποχώρησε μετά την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 • Ο κ. Θεοδώρου Γεώργιος  του Ευσταθίου αποχώρησε μετά την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 • Ο κ. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου αποχώρησε μετά την συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 • Η κ. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου αποχώρησε μετά την συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.

Έκφραση βούλησης για την ίδρυση  Επαγγελματικού Λυκείου στη Σκιάθο

(σχετική εισήγηση της Δ/νσης Β’/μιας Εκπαίδευσης  Μαγνησίας).

Α.Δ.Σ.   36/2018  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εκφράζει την σύμφωνη γνώμη για την

ίδρυση Επαγγελματικού Λυκείου στη Σκιάθο  , σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Β’/μιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας

2.

Πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2018 (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017)

ΑΔΣ  37 /2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2018

3. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2017) (22/2018  Α.Ο.Ε.)

Α.Δ.Σ.  38/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 (Δ’ τρίμηνο 2017)

4. Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους  2018. (ΑΟΕ: 27/2018, 52/2018)

Α.Δ.Σ.  39/2018    ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

5. Λήψη απόφασης για την ανάληψη  υποχρεώσεων ανεκτέλεστου μέρους συμβατικής υποχρέωσης προηγούμενου έτους.     

ΑΔΣ    40/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

 Αποφασίζει την ανάληψη  υποχρεώσεων ανεκτέλεστου μέρους συμβατικής υποχρέωσης προηγούμενου έτους και εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ποσού 12.620 ευρώ στον κωδικό εξόδου 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 ( ( αρ. 200/2018 Π.Α.Υ.) για τη συνεχιζόμενη σύμβαση με αρ. πρωτ. 6573/2017 για τη δημιουργία διαφημιστικών video και παρουσιάσεων – λήψη επεξεργασία φωτογραφικού υλικού για την τουριστική προβολή του Δήμου Σκιάθου.

6. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (11/2018 ΑΔΣ)

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

7. Αποδοχή ή  μη των προτάσεων της αριθμ.  1ης /2018, συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου  της υπ΄αριθμ. 1/2018 απόφασης της 1ης/2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και του   προσφεύγοντος κ. Ζορμπά Κωνσταντίνου του Δημητρίου.

ΑΔΣ   41/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την πρόταση της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου

(απ. 1/2018 της 1ης Συνεδρίασης) για μείωση του προστίμου κατά 50% του προσφεύγοντος .

8.

Λήψη απόφασης σχετικά με «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 & 2017 ΚΑΙ ΤΟΝ  ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ»

ΑΔΣ   42/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή του δικαιώματος βοσκής  καθώς και στην επιστροφή αυτού στους δικαιούχους που έχουν καταβάλλει το δικαίωμα βοσκής στον Δήμο Σκιάθου για τα έτη 2016-2017 και τον συμψηφισμό   όσων από τους δικαιούχους οφείλουν βεβαιωμένες οφειλές στο Δήμο Σκιάθου, όπως αναφέρονται στον πίνακα της εισήγησης και

Η δαπάνη της επιστροφής του καταβληθέντος δικαιώματος βοσκής ποσού 2.223,46 ευρώ για τα έτη 2016-2017 θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 00.8261.01 του προϋπολογισμού έτους 2018. Το ποσό των 239,56ευρώ  θα συμψηφιστεί με βεβαιωμένες οφειλές στο Δήμο Σκιάθου του Κονδύλη Παναγιώτη του Γεωργίου.

Το δικαίωμα βοσκής δεν θα εισπράττεται πλέον από το Δήμο.

 9.

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ - Έγκριση επιπλέον υπηρεσιών για τους δημότες –έγκριση επιπλέον κόστους συνδρομής έτους 2018.

ΑΔΣ   43/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παροχή επιπλέον υπηρεσιών για τους δημότες, επιπλέον κόστους συνδρομής 500,00€ +ΦΠΑ,  ετησίως.

10. Ανανέωση  της διμερούς σύμβασης συνεργασίας μεταξύ «ΕΕΑΑ ΑΕ» και Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ.   44/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανανέωση της διμερούς σύμβασης με την «ΕΕΑΑ ΑΕ» έως την 31/12/2018.

11.

Εξέταση αιτήσεων περί επέκτασης δικτύου δημοτικού

φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εντός και εκτός του σχεδίου

πόλης της Σκιάθου.

                        Α.Δ.Σ.  45 /2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις αιτήσεις που επισυνάπτονται στην

εισήγηση περί επέκτασης δικτύου δημοτικού

φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εντός και εκτός του σχεδίου

πόλης της Σκιάθου και στις περιοχές που

 αυτές αναφέρονται

(7448/01-09-2016,  7607/07-09-2016,  10127/01-12

2016,  1649/06-03-2017,  2471/30-03-2017,  12640/12

12-2017,  952/05-02-2018,  1067/09-02-2018, 1140/13

2-18 και 1425/21-2-18) καθώς και την πρόταση του Αντιδημάρχου κ.

Γιαννίτση στην περιοχή Αγία  Αναστασά  για  επιπλέον  200μ.

περίπου  μέχρι την εκκλησία.

12.

Α) Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου στην διεθνή έκθεση τουρισμού ITB 2018  στο Βερολίνο της Γερμανίας από 07 έως 11 Μαρτίου 2018 

Β)Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.800,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην διεθνή έκθεση τουρισμού ITB 2018

ΑΔΣ   46/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην διεθνή έκθεση τουρισμού ITB 2018  στο Βερολίνο της Γερμανίας από 07 έως 11 Μαρτίου 2018     και

Β)Ψηφίζει πίστωση ποσού 3.800,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

13.

Α) Έγκριση εορταστικών εκδηλώσεων για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου

Β) Ψήφιση πίστωσης 800,00 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6443 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου του οικονομικού έτους 2018      

                             Α.Δ.Σ.  47/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου και

Ψηφίζει  πίστωση ποσού  800,00 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6443 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου του οικονομικού έτους 2018  

14. Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 72/2017 απόφασης της ΔΕΥΑΣ σχετικά με τον καθορισμό ύψους εγγύησης για νέες συνδέσεις ύδρευσης

Α.Δ.Σ.  48/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 72/2017 απόφαση του Δ.Σ.  της ΔΕΥΑΣ

15. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Α.Δ.Σ.   49/2018   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

16. Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ.  50/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημάρχου  στο Βερολίνο για την διεθνή έκθεση ΙΤΒ 2018  από 6-9/3/2018 και

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού 2.780,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

17. Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ.  51/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του Διολέττα Παναγιώτη στο Βερολίνο για την διεθνή έκθεση ΙΤΒ 2018 από

 7-12/3/2018   και

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.200,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

18. Έγκριση της 1ης  κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 15.770,00 €  στο Δήμο Σκιάθου  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την  υπ’αριθμ.1365/2018 απόφαση του  Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις  Σχολικές Επιτροπές.

Α.Δ.Σ.  52/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1η κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 15.770,00 €  στο Δήμο Σκιάθου για απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές.

19.

Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στο χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUROPE FOR CITIZENS στο σκέλος Ευρωπαϊκή Μνήμη με θέμα τα 80 χρόνια από την έναρξη του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου

Α.Δ.Σ.  52/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στο χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUROPE FOR CITIZENS στο σκέλος Ευρωπαϊκή Μνήμη με θέμα τα 80

χρόνια από την έναρξη του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή