ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Σκιάθος, 18 Ιανουαρίου 2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 451/18-1-2018 για έκτακτη συνεδρίαση (1η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18 Ιανουαρίου 2018  και ώρα 12:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Απόντος του Δημάρχου που  νομίμως εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο, κ. Γιαννίτση, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δέκα τέσσερα (14) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 5. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 6. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 7. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 8. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 9. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 10. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 11. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 12. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
  1. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
  2. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)
 1. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 2. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 3. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 4. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 5. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου

Ο κ. Δήμαρχος, Δημήτριος Πρεβεζάνος  προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Ζλατούδης Αθανάσιος προσήλθε πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 1. .

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2018 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Α.Δ.Σ. 1/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για το έτος 2018

  Έγκριση του Πίνακα Στοχοθεσίας του Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης) οικονομικού έτους 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Α.Δ.Σ.   2/2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει  τον  πίνακα στοχοθεσίας του Ο.Π.Δ. οικον. έτους 2018 του Δ.Λ.Τ.

  Έγκριση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

Α.Δ.Σ.   3/2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2018  του Δ.Λ.Τ.

  Μετακινήσεις (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Α.Δ.Σ.   4/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει αναδρομικά τη μετακίνηση του Δημάρχου στην Αθήνα στις 14-15/1/2018

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού 180,00 € ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

(σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 160 του ΔΚΚ Ν. 3463/06)

  Μετακινήσεις (ΤΡΑΚΟΣΑΣ)

Α.Δ.Σ.   5/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την μετακίνηση του Προέδρου Δ.Σ., κ. Θ. Τρακόσα στο Βόλο από τις 19/1/2018 – 20/1/2018  

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού 220,00 € ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

(σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 160 του ΔΚΚ Ν. 3463/06)

  Μετακινήσεις (ΣΤΑΜΕΛΟΣ)

Α.Δ.Σ.   6/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Ηλ. Σταμέλου στο Βόλο από τις 19/1/2018 – 20/1/2018  

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού 220,00 € ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

(σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 160 του ΔΚΚ Ν. 3463/06)

  Μετακινήσεις (Απ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ)

Α.Δ.Σ.   7/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημ. Συμβούλου κ. Απ. Πασχάλη στο Βόλο από τις 19/1/2018 – 20/1/2018  

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού 220,00 € ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

(σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 160 του ΔΚΚ Ν. 3463/06)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή