ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Σκιάθος, 18 Δεκεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 12658/13-12-2017 για τακτική συνεδρίαση (21η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17.12.2017 και ώρα 11:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με  ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο εκτός ημερήσιας, 1o, 2ο εκτός ημερήσιας, 12o,  3o, 4ο , 5ο, 6ο, 7o, 8o, 9o, 10o, 11o,  14o, 15o, 16o της υπ’ αριθ. 12658/13-12-2017  πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

 • Το 2ο θέμα ομόφωνα αποσύρθηκε.
 • Το 13ο θέμα αναβλήθηκε κατά πλειοψηφία.

Απόντος του Δημάρχου που  νομίμως εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο, κ. Γιαννίτση, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη έντεκα (11)  και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 4. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 5. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 6. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 7. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 8. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 9. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 10. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 11. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 2. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 3. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Πασχάλης Εμμανουήλ προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης  συζήτηση.
 • Οκ. Αναγνώστου Νικόλαος προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης  συζήτηση.
 • Ο κ. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος προσήλθε πριν την έναρξη της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης.
 • Ο κ. Ο κ. Σταματάς Ιωάννης προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
 • Η κ. Πασχάλη Χαραλαμπία προσήλθε πριν την έναρξη της εκτός ημερησίας διάταξης συζήτησης.
 • Οκ. Κοφινάς Φώτιος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφοράς διαπραγμάτευσης (αρ.12560/2017) για την προμήθεια καυσίμων

Α.Δ.Σ. 230/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το αριθμ. 12560/2017 πρακτικό.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

2. Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 10538/2017, 8234/2017 και 8235/2017 αίτησης των Φόρτσα Αριστοτέλη, Φόρτσα Σοφίας και Φόρτσα Κικής. (Εξ αναβολής)

Α.Δ.Σ. 231/2017 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Απορρίπτει την αίτηση των Φόρτσα Αριστοτέλη, Φόρτσα Σοφίας και

 Φόρτσα Κικής.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Έγκριση της αρ. 87/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ με θέμα: «Επικαιροποίηση της 58/2011 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ που αφορά την  χρέωση των εισερχομένων λυμάτων μέσω ιδιωτικών βυτιοφόρων στην ΕΕΛ Ξανέμου»

Α.Δ.Σ. 232/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αρ. 87/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

4. Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 καθώς και του αντίστοιχου Πίνακα Στοχοθεσίας του Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης) οικονομικού έτους 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου οικονομικού έτους 2018.

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

5. Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 72/2017 απόφασης της ΔΕΥΑΣ σχετικά με τον καθορισμό ύψους εγγύησης για νέες συνδέσεις ύδρευσης

Α.Δ.Σ. 233/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 72/2017 απόφαση του Δ.Σ.  της ΔΕΥΑΣ

6. Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 69/2017 απόφασης της ΔΕΥΑΣ σχετικά με σύσταση ειδικής επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 5.3 του Ν.1069/1980, ως όργανο για την οριστική παραλαβή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

7. Τροποποίηση απόφασης Συγκρότησης Σ.Ε. Γυμνασίου –Λυκείου Σκιάθου (αρ. 246/2016)

Α.Δ.Σ. 234/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η Τροποποίηση απόφασης Συγκρότησης Σ.Ε. Γυμνασίου –Λυκείου Σκιάθου (αρ. 246/2016).

8.

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος και εισπραχθέντος χρηματικού ποσού (Κριτσάκης Στέφανος)

Α.Δ.Σ. 235/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επιστροφή ποσού 95,71

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.8261.01

9. Διαγραφή οφειλής ΤΑΠ από τους 623,709,811&930/2017 χρηματικούς καταλόγους ποσού 23,64 ευρώ με τις προσαυξήσεις τους (Μπαλατσός Ι.)

Α.Δ.Σ. 236/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή ποσού 23,64 .

10. Διαγραφή ποσού 1.173,78€ από χρηματικό κατάλογο (44/2017) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΖΑΡΙΦΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Α.Δ.Σ. 237/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή ποσού 1.173,78 €

11. Επιστροφή  του  ποσού  των  2.278,54  ευρώ  από την Τράπεζα Πειραιώς και του ποσού των  14.209,63 ευρώ από την Εθνική Τράπεζα,  στον Πασχάλη Εμμανουήλ του Γεωργίου ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Α.Δ.Σ. 238/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επιστροφή ποσού 2.278,54  ευρώ  από την Τράπεζα Πειραιώς και του ποσού των  14.209,63 ευρώ από την Εθνική Τράπεζα, 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.8261.01

12.

Απόφαση Ρύθμισης Οφειλών του Ν.4483/2017

(ΕΙΣΗΓΗΣΗ 12198/29-11-2017)

Α.Δ.Σ. 239/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Ρύθμιση όπως αναφέρεται στην εισήγηση.

13.

Απόφαση Ρύθμισης Οφειλών του Ν.4483/2017

(ΕΙΣΉΓΗΣΗ 12337/5-12-2017)

Α.Δ.Σ. 240/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Ρύθμιση όπως αναφέρεται στην εισήγηση

14. Έγκριση της 4ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 12.600,00€ στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 38480/2017 χρηματική εντολή  του  Υπ. Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις  Σχολικές Επιτροπές

Α.Δ.Σ. 241/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 4η κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 12.600,00€ στο Δήμο Σκιάθου για απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές.

15. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό λειτουργικών δαπανών σχολικών επιτροπών που  έχουν εξοφληθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Α.Δ.Σ. 242/2017   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Θα παρακρατείται από κάθε δόση ποσοστό  (10%) για την συμψηφιστική εξόφληση αυτών και μέχρι την οριστική εξόφλησή τους ,ενώ θα  τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα εγγραφής των ρολογιών στις Σχ. Επιτροπές από την έναρξη του νέου έτους.

16. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Α.Δ.Σ. 243/2017   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τα πρωτόκολλα οριστικής

παραλαβής υπηρεσιών.

17. Χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής σε κ.υ.ε

Α.Δ.Σ. 244/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση ωραρίου μουσικής σύμφωνα με την αίτηση.

18.

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 245/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Μίχα Δημητρίου στο Βόλο από τις 20/12/2017 – 21/12/2017

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού 200,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή