ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Σκιάθος, 30 Οκτωβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 10935/23.10.2017 για τακτική συνεδρίαση (17η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27.10.2017 και ώρα 19:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο εκτός ημερήσιας, 1ο, 13o, 4o, 2ο, 3ο, 5o, 6o, 7o, 8ο, 9o, 10ο, 11o, 12o, 14o, 15o, 16o, 17o, 18o, 19o, 20o της υπ’ αριθ. πρωτ. 10935/23.10.2017 πρόσκλησης.

 • Το  2οθέμα ομόφωνα αποσύρθηκε.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκατρία (13) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 5. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 6. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 7. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 8. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 9. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 10. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 11. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 12. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 13. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)
 1. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 2. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 3. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 4. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Πατσάς Ιωάννηςπροσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος.
 • Ο κ. Πασχάλης Απόστολος προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
 • Ο κ. Διολέττας Παναγιώτης  προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
 • Ο κ. Βιολέττας Ελευθέριοςαποχώρησε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
 • Ο κ. Μπεζεριάνος Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος.
 • Η κ. Φιλαρέτου Αναστασία αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Λήψη απόφασης για ανάκληση της αρ. 29/2017 ΑΔΣ με θέμα: “Λήψη απόφασης για ένταξη της νήσου Σκιάθου στο «Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2017».

Α.Δ.Σ. 195/2017   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 29/2017 ΑΔΣ.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Σύσταση Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την  επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Δήμου Σκιάθου».

Α.Δ.Σ. 196/2017   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συστήνεται το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΝΕΟΛΑΙΑΣ Δήμου Σκιάθου»

  Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 128/2000 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ρύθμισης της κυκλοφορίας των οχημάτων στην πόλη της Σκιάθου (304/2017 Α.Ο.Ε.).

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

  Έγκριση που αφορά την κατασκευή ορθογωνικού πλακοσκεπή τεχνικού σε αντικατάσταση υφιστάμενου σωληνωτού αγωγού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων σε ρέμα στην περιοχή των Κουκουναριών.

Α.Δ.Σ. 197/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η κατασκευή ορθογωνικού

πλακοσκεπή τεχνικού αγωγού.

  Εξέταση της υπ’ αριθμ. 10662/13-10-2017 νέας αίτησης της ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ BAY Α.Ε. – Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις με θέμα «Αίτηση διάνοιξης τμήματος σχεδίου πόλεως στην θέση ‘‘Φτελιά – Μεγάλη Άμμος’’ σχεδίου πόλεως Σκιάθου».

Α.Δ.Σ. 198/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 10662/13-10-2017 νέας αίτησης της ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ BAY Α.Ε. –

Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

  Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 10681/16.10.2017 αίτησης της ΕΠΙ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε..

Α.Δ.Σ. 199/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 10681/16.10.2017 αίτηση της  ΕΠΙ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε..

  Εξέταση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2162/28.8.2017 αιτήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για τη δωρεάν παραχώρηση τμήματος του οικοπέδου με κτηματολογικό αριθμό 030942Ν που βρίσκεται στο Ο.Τ. 242 του Γ΄ τομέα του Δήμου Σκιάθου (πρώην ΚΤΕΟ)

Α.Δ.Σ. 200/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2162/28.8.2017 αίτημα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..

  Λήψη απόφασης για προσφυγή σε διαπραγμάτευση (άρθρο 106 παρ. και άρθρο 221 παρ. 1 του Ν.4412/2016) ως προς το τμήμα της προμήθειας των καυσίμων για το έτος 2017. (291/2017 Α.Ο.Ε.).

Α.Δ.Σ. 201/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Η προσφυγή σε διαπραγμάτευση ως προς το τμήμα των καυσίμων χωρίς την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με την αποστολή πρόσκλησης στον κ. Γεώργιο Ράπτη.

  Εισηγητική Έκθεση προς την οικονομική επιτροπή για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2017) (305/2017 Α.Ο.Ε.).

Α.Δ.Σ. 202/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 (Γ’ τρίμηνο 2017).

  Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (306/2017 Α.Ο.Ε.).

Α.Δ.Σ. 203/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

  Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Α.Δ.Σ. 204/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

  Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Α.Δ.Σ. 205/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη 2η αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος.

  Λήψη απόφασης περί έκφρασης βούλησης υπογείωσης του εναέριου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και του υποσταθμού επί της οδού Παπαδιαμάντη (έμπροσθεν του σχολικού κτιρίου και του αύλειου χώρου Γυμνασίου – Λυκείου Σκιάθου).

Α.Δ.Σ. 206/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Συμφωνεί με την υπογείωση.

  Εξέταση της υπ’ αριθ. πρωτ. 1944/15-03-2017 νέας αίτησης του Ψαρογιώργου Ηλία του Κων/νου, για σύνταξη διορθωτικής πράξης, προκειμένου να του δοθεί αδιάθετο οικόπεδο στον Γ΄ Τομέα, αντί αποζημίωσης σε χρήμα 613,00τ.μ. που του οφείλει ο Δήμος Σκιάθου σύμφωνα με πους πίνακες της 1/91 Πράξης Εφαρμογής.

Α.Δ.Σ. 207/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Απορρίπτει την υπ’ αριθ. πρωτ. 1944/15-03-2017 αίτηση του Ψαρογιώργου Ηλία.

  Έγκριση Συμφώνου Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 271 (Γ ΤΟΜΕΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» με συνολικό ποσό ένταξης 104.897,80€.

Α.Δ.Σ. 208/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων (ΣΑΠΟ) της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 271 (Γ ΤΟΜΕΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».

 

Λήψη απόφασης για:

Α) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού Philoxenia (Θεσσαλονίκη) 10-12/11/2017 και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.360,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6432.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου.

Β) Ψήφιση πίστωσης 4.200,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 για παροχή δημιουργίας τουριστικού περιπτέρου στην έκθεση «Philoxenia» στη Θεσσαλονίκη.

Α.Δ.Σ. 209/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στη διεθνή έκθεση τουρισμού «Philoxenia».

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

2.360,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.01.

Γ. 4.200,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431.

  Αντικατάσταση μέλους της Οικονομικής Επιτροπής.

Α.Δ.Σ. 210/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκλογή αναπληρωματικών μελών στην Ο.Ε. από την πλειοψηφία:

Διολέττας Παναγιώτης και Σταματάς Ιωάννης

  Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2017.

Α.Δ.Σ. 211/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Αντικαθίσταται ο Κωνσταντόπουλος Γεώργιος από τον Πασχάλη Απόστολο.

  Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Α.Δ.Σ. 212/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα πρωτόκολλα οριστικής

παραλαβής υπηρεσιών.

  Λήψη απόφασης για δήλωση ένταξης δημοτικών βοσκοτόπων στις εκτάσεις των υπό σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Α.Δ.Σ. 213/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ένταξη των δημοτικών

βοσκήσιμων γαιών.

  Μετακινήσεις (Πρεβεζάνος).

Α.Δ.Σ. 214/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Δημάρχου στην Αθήνα από τις 3.11.2017 - 5.11.2017, για να παραστεί στην ημερίδα «ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ».

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

400,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

  Μετακινήσεις (Σταμέλος).

Α.Δ.Σ. 215/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Σταμέλου Ηλία στη Θεσσαλονίκη από τις 9.11.2017 - 13.11.2017, για να παρευρεθεί στη διεθνή έκθεση τουρισμού «Philoxenia».

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

700,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

  Μετακινήσεις (Διολέττας).

Α.Δ.Σ. 216/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Διολέττα Παναγιώτη στο Λονδίνο και έπειτα στη Θεσσαλονίκη από τις 4.11.2017 - 13.11.2017, για να παρευρεθεί στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

2.300,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

  Μετακινήσεις (Πασχάλης Α.).

Α.Δ.Σ. 217/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Πασχάλη Απόστολου στο Λονδίνο από τις 3.11.2017 - 9.11.2017, για να παρευρεθεί στη διεθνή έκθεση τουρισμού.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

1.300,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή