ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Σκιάθος, 2 Οκτωβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 9812/25.09.2017 για τακτική συνεδρίαση (16η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29.09.2017 και ώρα 19:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο εκτός ημερήσιας, 2o εκτός ημερήσιας, 3o εκτός ημερήσιας, 4o εκτός ημερήσιας, 1ο, 2ο, 3ο, 4o, 5o, 6o, 7o, 8ο, 9o, 10ο, 12o, 13o, 14o, 15o, 16o, 17o, 11o, 18o, 19o, 20o, 21o, 22o, 23o, 24o, 25o, 26o, της υπ’ αριθ. πρωτ. 9812/25.09.2017 πρόσκλησης.

 • Το  20θέμα ομόφωνα αποσύρθηκε.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκατέσσερα (14) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 5. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 6. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 7. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 8. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 9. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 10. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 11. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 12. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 13. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 14. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 2. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 3. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Ζλατούδης Αθανάσιοςπροσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση, αποχώρησε μετά την ψήφιση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης και επανήλθε κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος.
 • Ο κ. Πασχάλης Απόστολος προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
 • Ο κ. Κοφινάς Φώτιος αποχώρησε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
 • Ο κ. Πατσάς Ιωάννηςπροσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση και αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος.
 •  Ο κ. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
 • Ο κ. Βιολέττας Ελευθέριοςαποχώρησε μετά την ψήφιση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
 • Ο κ. Μίχας Δημήτριος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
 • Ο κ. Τασιόπουλος Παύλος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμμετοχής και υποβολής πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΕΛΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 104773_17/09-08-2017 πρόσκληση της Δ/νσης Δανείων Ο.Τ.Α. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Α.Δ.Σ. 163/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή και υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

  Λήψη απόφασης για μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων του Δήμου Σκιάθου σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Α.Δ.Σ. 164/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσεται με την απόφαση για της ΚΕΔΕ, ώστε να μην κατατεθούν τα ταμειακά διαθέσιμα χρήματα των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

  Μερική τροποποίηση της αρ.133/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 24  του ν.4479/2017 – παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου, μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές βάσει της αρ. 19/30-6-2017 της εγκυκλίου  του ΥΠ.ΕΣ.»

Α.Δ.Σ. 165/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μερική τροποποίηση της

υπ’ αριθμ. 133/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

  Δημιουργία πεζοδρομίων στην επαρχιακή οδό Σκιάθος – Κουκουναριές.

Α.Δ.Σ. 166/2017   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του στην εκπόνηση μελετών σχετικά με τη δημιουργία πεζοδρομίων.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Λήψη απόφασης για αναδιάρθρωση του ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α').

Α.Δ.Σ. 167/2017   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συγκροτεί το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ορίζοντας τα εξής μέλη:

1.Πρεβεζάνος Δημήτριος, πρόεδρος

2. Παναγιώτης Διολέττας ως αντιπρόεδρο με αναπληρωτή Ηλία Σταμέλο

3.Απόστολος Πασχάλης ως μέλος με αναπληρωτή Νικόλαο Αναγνώστου

4. Γεώργιος Θεοδώρου ως μέλος με αναπληρωτή Ιωάννη Σταματά

5. Αθανάσιος Ζλατούδης ως μέλος με αναπληρώτρια Αναστασία Φιλαρέτου

6. Σπυρίδων ΤΖούμας ως μέλος με αναπληρώτρια Παρασκευή Κουτούμπα

7. Ερουλία Διολέττα ως μέλος με αναπληρώτρια Κυριακή Βερβέρη

8. Γεώργιος Μιτζέλος του Εμ. ως μέλος με αναπληρωτή Μάριο Τσιτσώνη

9. Σταύρος Χριστέλης ως μέλος με αναπληρώτρια Κανταράκια Κυριακή

 

Αναπροσαρμογή ή μη:

1.τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση  της χρήσης για το έτος 2018

2. τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2018. (235/2017 ΑΟΕ)

Α.Δ.Σ. 168/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μη αναπροσαρμογή των τελών και να παραμείνουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 186/2016 Α.Δ.Σ.

  Αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2018. (236/2017 ΑΟΕ)

Α.Δ.Σ. 169/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μη αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου και να παραμείνουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 184/2016 Α.Δ.Σ.

  Απευθείας εκμίσθωση χώρων για καλλιτεχνικούς σκοπούς στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ 2 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) για το έτος 2018. (237/2017 ΑΟΕ)

Α.Δ.Σ. 170/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μη αναπροσαρμογή των χρεώσεων εκμίσθωσης και να παραμείνουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 182/2016 Α.Δ.Σ.

  Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2018. (238/2017 ΑΟΕ)

Α.Δ.Σ. 171/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μη αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 181/2016 Α.Δ.Σ.

  Καθορισμός τελών διαφήμισης για το 2018 και εφεξής. (239/2017 ΑΟΕ)

Α.Δ.Σ. 172/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μη αναπροσαρμογή των τελών διαφήμισης και να παραμείνουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 201/2016 Α.Δ.Σ.

  Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους  χρήσης  ΙΝΤΕRΝΕΤ για το έτος 2018. (240/2017 ΑΟΕ)

Α.Δ.Σ. 173/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μη αναπροσαρμογή του τέλους  χρήσης  ΙΝΤΕRΝΕΤ και να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 183/2016 Α.Δ.Σ.

  Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2018. (241/2017 ΑΟΕ)

Α.Δ.Σ. 174/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μη αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση και να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 185/2016 Α.Δ.Σ.

  Αναπροσαρμογή ή μη  του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος  2018. (242/2017 ΑΟΕ)

Α.Δ.Σ. 175/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μη αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων και να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 180/2016 Α.Δ.Σ.

  Αναπροσαρμογή ή μη των  συντελεστών των ισχυόντων  τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2018. (243/2017 ΑΟΕ)

Α.Δ.Σ. 176/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μη αναπροσαρμογή των  συντελεστών των ισχυόντων  τελών καθαριότητας και φωτισμού και να παραμείνουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 179/2016 Α.Δ.Σ.

  Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού TTG Incontri (Ρίμινι) 12-14/10/2017 και ψήφιση πίστωσης ποσού 10.673,66€ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 177/2017   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή στη διεθνή έκθεση τουρισμού TTG Incontri

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

10.673,66 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02.

  Έκφραση βούλησης επί της υπ’ αριθμ. 1/2014 απόφασης της Επιτροπής ονοματοδοσίας οδών και πλατειών.

Α.Δ.Σ. 178/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκφράζει τη θετική του βούληση επί της υπ’ αριθμ. 1/2014 απόφασης.

  Έγκριση της 3ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 12.600,00€ στο Δήμο Σκιάθου  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 29237/2017 χρηματική εντολή  του  Υπ. Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις  Σχολικές Επιτροπές.

Α.Δ.Σ. 179/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3η κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 12.600,00€.

  Έκτακτη επιχορήγηση στην επιτροπή Γυμνασίου – Λυκείου.

Α.Δ.Σ. 180/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την έκτακτη επιχορήγηση

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

20.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6711

  Λήψη απόφασης για έγκριση Συμφώνου Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» προς Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

Α.Δ.Σ. 181/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».

  Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση δυο μηνών στην υπηρεσία καθαριότητας.

Α.Δ.Σ. 182/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η πρόσληψη δέκα (10) ατόμων  με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών ως ΥΕ Εργάτες – Καθαριότητας για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο έτους 2017.

  Εξέταση της υπ’ αριθμ. 9108/08-09-2017 αίτησης της ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ BAY Α.Ε. – Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις με θέμα «Αίτηση διάνοιξης τμήματος σχεδίου πόλεως στην θέση ‘‘Φτελιά – Μεγάλη Άμμος’’ σχεδίου πόλεως Σκιάθου».

Α.Δ.Σ. 183/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Απορρίπτει την υπ’ αριθμ. 9108/08-09-2017 αίτησης της ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ BAY Α.Ε. – Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις.

  Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής Γυμνασίου-Λυκείου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 184/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 246/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συγκρότηση σχολικής επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου Δήμου Σκιάθου» αντικαθιστώντας τη Ζαφειριού Σταματία με την Καραγιαννοπούλου Μαρία στη θέση της Διευθύντριας Γυμνασίου.

  Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Α.Δ.Σ. 185/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αντικαθιστώντας τον δημοτικό σύμβουλο πλειοψηφίας Μίχα Δημήτριο με τον Πασχάλη Απόστολο στη θέση του προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Σκιάθου.

  Αντικατάσταση προέδρου στην επιτροπή Παραλιών και Αιγιαλών. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
  Αίτημα αρχικής πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για το σχολικό έτος 2017-2018 συμμετέχοντας στην αρ.πρωτ.5122/23-5-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΕΕΤΑΑ.

Α.Δ.Σ. 186/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το αίτημα για την πρόσληψη ενός/μιας Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου, κατηγορίας ΔΕ, για το χρονικό διάστημα από τον

Οκτώβριο του 2017 ως και 31 Ιουλίου 2018.

  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ».

Α.Δ.Σ. 187/2017   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του συγκεκριμένου έργου.

  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ) ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ».

Α.Δ.Σ. 188/2017   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του συγκεκριμένου έργου.

  Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Α.Δ.Σ. 189/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα πρωτόκολλα οριστικής

παραλαβής υπηρεσιών.

  Εγγραφές διαγραφές νηπίων.

Α.Δ.Σ. 190/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις εγγραφές - διαγραφές νηπίων.

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 191/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Γιολδάση Δημητρίου στο Ρίμινι από τις 11.10.2017 - 16.10.2017, για να παρευρεθεί στη διεθνή έκθεση τουρισμού TTG Incontri (Ρίμινι).

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

1.600,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 192/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Δημάρχου στο Ρίμινι από τις 11.10.2017 - 16.10.2017, για να παρευρεθεί στη διεθνή έκθεση τουρισμού TTG Incontri (Ρίμινι).

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

1.500,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 193/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Σταμέλου Ηλία στον Βόλο από τις 03.10.2017 - 05.10.2017, για να παραστεί στις 4/10/2017 στο Τριμελές πλημμελειοδικείο Βόλου.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

340,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 194/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Διολέττα Παναγιώτη στη Ναύπακτο, για να παρευρεθεί στην τουριστική έκθεση «Νόστος 2017» από τις 13.10.2017 - 16.10.2017.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

1.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή