ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Σκιάθος, 11 Ιουλίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 6775/10.07.2017 για έκτακτη συνεδρίαση (10η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11.07.2017 και ώρα 12:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο, 3o της υπ’ αριθ. πρωτ. 6775/10.07.2017 πρόσκλησης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δώδεκα (12) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 5. Πατσάς Ιωάννης τους Αποστόλου
 6. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 7. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 8. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 9. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 10. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 11. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 12. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)
 1. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 2. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 3. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 4. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 5. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 6. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 7. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 8. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Λήψη απόφασης  τροποποίησης του ΟΕΥ για σύσταση κενών θέσεων στην υπηρεσία καθαριότητας βάσει της αρ. 19/30-6-2017 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ..

Α.Δ.Σ. 132/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Την τροποποίηση του αιτήματος του Δήμου μας ως προς τη διατήρηση μόνο των πέντε (5) θέσεων ΥΕ εργατών καθαριότητας και της μίας (1) θέσης ΔΕ ηλεκτρολόγου.

Β) Τη σύσταση νέων κενών θέσεων στον ΟΕΥ του Δήμου Σκιάθου, ΦΕΚ 624/τ.Β/3-4-2009:

- 14 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

- 1 ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 

- 4 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ.

  Λήψη απόφασης για εφαρμογή του άρθρου 24 του ν.4479/2017 - παροχή  υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου, μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές βάσει της αρ. 19/30-6-2017 της εγκυκλίου  του ΥΠ.ΕΣ..

Α.Δ.Σ. 133/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη σύναψη νέων συμβάσεων με τους απασχολούμενους, όπως ορίζει η εγκύκλιος 19, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

  Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 117/2017 ΑΔΣ σχετικά με τη μείωση στην τιμή εκκίνησης και διεξαγωγής νέας δημοπρασίας χωρίς δημοσίευση σε άγονους διαγωνισμούς.

Α.Δ.Σ. 134/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 117/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εκφράζοντας τη βούληση για τη μείωση τη μείωση σε 50% της τιμής εκκίνησης.

  Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Κανονισμού χρήσης και παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 135/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 60/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Κανονισμός χρήσης και παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σκιάθου» ως προς το άρθρο 9.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή