ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Σκιάθος, 22 Μαΐου 2017

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 4259/15.05.2017 για τακτική συνεδρίαση (7η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21.05.2017 και ώρα 16:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 4o, 8o, 9ο, 11o της υπ’ αριθ. πρωτ. 4259/15.05.2017 πρόσκλησης, 1ο εκτός ημερήσιας, 1ο, 2ο, 3o, 5o, 6o, 7ο, 12o, 13o, 14o, 15ο, 16ο, 17o, 18o και 19ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 4259/15.05.2017 πρόσκλησης.

 • Το 10ο θέμα ομόφωνα αποσύρθηκε.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη έντεκα (11) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 5. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 6. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 7. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 8. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 9. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 10. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 11. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 2. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 3. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 4. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 5. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 6. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 7. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευάγγελου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Πασχάλης Απόστολος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος.
 • Ο κ. Βιολέττας Ελευθέριοςπροσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος και αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος.
 • Ο κ. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 1ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης.
 • Ο κ. Μίχας Δημήτριος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 2ου θέματος.

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή μη των υφιστάμενων περιπτέρων, που βρίσκονται εντός του ακινήτου «κτήμα Κουκουναριών Σκιάθου» που παραχωρήθηκε στο δήμο από την ΕΤΑΔ Α.Ε. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4622/2016 σύμβαση παραχώρησης.

Α.Δ.Σ. 89/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Να μη διατηρηθούν τα υφιστάμενα περίπτερα, που βρίσκονται εντός του ακινήτου «κτήμα Κουκουναριών Σκιάθου»

  Εξέταση της υπ’ αριθμ. αίτησης 4209/12.5.2017 αίτησης  του Skiathos Cat Welfare Association.

Α.Δ.Σ. 90/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Κάνει αποδεκτή την αίτηση.

  Λήψη απόφασης για ενεργοποίηση συμμετοχής του Δήμου στην πρωτοβουλία ASAP και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.799,24 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 35-6142 και 5.200,56 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Α.Δ.Σ. 91/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή στην πρωτοβουλία ASAP.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

1.799,24 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 35-6142

5.200,56 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495.

  Λήψη απόφασης για ορισμό Δημοτικών Συμβούλων ως μελών Εκτιμητικής Επιτροπής.

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

  Λήψη απόφασης για έγκριση 4ης παράτασης περαίωσης της μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική Μελέτη Αδειοδότησης μονάδας κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων Δήμου Σκιάθου».

Α.Δ.Σ. 92/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 4η παράταση περαίωσης της μελέτης.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Λήψη απόφασης για έγκριση οργάνωσης του 6ου ορεινού ημιμαραθωνίου 2017 και ψήφιση πίστωσης 1.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6472.

Α.Δ.Σ. 93/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την οργάνωση.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

1.000,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-6472.

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Λήψη απόφασης για παράταση ή μη της μίσθωσης κατόπιν λήξης αυτής σύμφωνα με το αρ.4554/06-06-2012 συμφωνητικό μίσθωσης. (Εξ αναβολής)

Α.Δ.Σ. 94/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της μίσθωσης.

  Έγκριση χορήγησης άδειας για πρόσβαση – διέλευση, εγκατάσταση υπαίθριας τηλεπικοινωνιακής καμπίνας, κατασκευή φρεατίων υποδοχής τηλεφωνικού παρόχου και χάνδακα σύνδεσης επί της οδού Παπαδιαμάντη στην «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ». (Εξ αναβολής)

Α.Δ.Σ. 95/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας.

  Έγκριση της απόφασης για την πρώτη αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 96/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρώτη αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου.

  Λήψη απόφασης για έγκριση για τη δημιουργία διαφημιστικών video και παρουσιάσεων όπως και λήψη,  επεξεργασία φωτογραφικού υλικού για την τουριστική διαφήμιση και προβολή του Δήμου Σκιάθου και ψήφιση πίστωσης ποσού 12.620,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Α.Δ.Σ. 97/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη δημιουργία διαφημιστικού υλικού.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

12.620,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431.

  Λήψη απόφασης για καθιέρωση εκ νέου του θεσμού «ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ».

Α.Δ.Σ. 98/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκφράζει τη θετική βούληση για την εκ νέου καθιέρωση του θεσμού.

  Εξέταση της υπ’ αριθμ. αίτησης 2784/10.4.2017 αίτησης  του κ. Καλλιγέρη Σταύρου.

Α.Δ.Σ. 99/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Κάνει αποδεκτή την αίτηση, αλλά με αντίτιμο 200€.

  Λήψη απόφασης για την παράταση της προγραμματικής σύμβασης για το γραφείο ανταποκριτή του Ο.Α.Ε.Δ..

Α.Δ.Σ. 100/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προγραμματικής σύμβασης.

  Εισηγητική Έκθεση προς την οικονομική επιτροπή για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2017) (89/2017 Α.Ο.Ε.).

Α.Δ.Σ. 101/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 (Α’ τρίμηνο 2016).

  Έγκριση της 2ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 12.280,00€ στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 13657/2017 χρηματική εντολή του Υπ. Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις  Σχολικές Επιτροπές.

Α.Δ.Σ. 102/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2η κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 12.280,00€.

  Έγκριση καλοκαιρινών προγραμμάτων «κολύμβησης» του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 103/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα καλοκαιρινά

προγράμματα

  Εγγραφές διαγραφές νηπίων.

Α.Δ.Σ. 104/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις εγγραφές - διαγραφές νηπίων.

  Χορήγηση προέγκρισης σε Κ.Υ.Ε..

Α.Δ.Σ. 105/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση ΛΙΑΝΙΚΗΣ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ  (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ- ΠΡΑΤΗΡΙΟ  ΑΡΤΟΥ) στην περιοχή  ΑΧΛΑΔΙΕΣ (ιδιοκτησία Αντ. Ρήγα)  στη Σκιάθο, του  ΜΑΝΩΛΙΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  του ΠΑΝΤΕΛΗ.

  Χορήγηση προέγκρισης σε Κ.Υ.Ε..

Α.Δ.Σ. 106/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ) στην περιοχή ΑΧΛΑΔΙΕΣ στη Σκιάθο, της υπό σύσταση εταιρείας ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ Α.- Ν. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ  Ο.Ε.

  Χορήγηση προέγκρισης σε Κ.Υ.Ε..

Α.Δ.Σ. 107/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ, ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) στην περιοχή ΤΡΙΩΝ  ΙΕΡΑΡΧΩΝ  στη Σκιάθο, της ΑΦΟΙ  ΒΕΛΕΤΖΑΚΟΥ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε..

  Χορήγηση προέγκρισης σε Κ.Υ.Ε..

Α.Δ.Σ. 108/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ  (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-KAΦE ΜΠΑΡ) στην περιοχή  ΞΑΝΕΜΟΣ στη Σκιάθο,  της  ΚΟΛΟΒΟΥ  ΕΥΤΕΡΠΗΣ  του  ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

  Χορήγηση προέγκρισης σε Κ.Υ.Ε..

Α.Δ.Σ. 109/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση ΑΝΑΨΥΧΗΣ  (ΜΠΑΡ – ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ) στην περιοχή ΑΜΜΟΥΔΙΑ στη Σκιάθο της ΜΙΚΡΟ BBC  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΙΚΕ.

  Χορήγηση προέγκρισης σε Κ.Υ.Ε..

Α.Δ.Σ. 110/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ  (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ) στην περιοχή ΤΡΟΥΛΟΣ  στη Σκιάθο,  της  ALFA MARKET ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ  ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε..

  Χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 111/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση σύμφωνα με τις αιτήσεις.

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 112/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει αναδρομικά την κατεπείγουσα μετακίνηση του Αντιδημάρχου, κ. Γιαννίτση Κωνσταντίνου, στον Βόλο στις 2.5.2017.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

81,50 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 113/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του δημοτικού συμβούλου, κ. Σταματά Ιωάννη, στην Αθήνα από τις 11.6.2017 εώς 12.6.2017.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

300,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή