ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Σκιάθος, 21 Φεβρουαρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 1149/16.02.2017 για τακτική συνεδρίαση (2η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20.2.2017 και ώρα 19:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2o, 6ο, 7o, 8o, 9ο, 10o, 11o, 12o, 13ο, 14ο, 15ο, 16o, 18o της υπ’ αριθ. πρωτ. 1149/16.02.2017 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

 • Το 3θέμα ομόφωνα αποσύρθηκε.
 • Το 4θέμα ομόφωνα αναβλήθηκε.
 • Το 5θέμα ομόφωνα αναβλήθηκε.
 • Το 17θέμα ομόφωνα αποσύρθηκε.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δώδεκα (12) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 4. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 5. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 6. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 7. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 8. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 9. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 10. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 11. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 12. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)
 1. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 2. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 3. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 4. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 5. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Μπεζεριάνος Γεώργιος προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση και αποχώρησε μετά την ψήφιση του 11ου θέματος.
 • Ο κ. Ζλατούδης Αθανάσιος προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση και αποχώρησε μετά την ψήφιση του 3ου θέματος.
 • Ο κ. Πασχάλης Απόστολος προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
 • Η κ. Φιλαρέτου Αναστασία αποχώρησε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αναφορικά με την επιστολή στην εταιρεία «AEGEANFLYINGDOLPHIN», επανήλθε μετά τη συγκεκριμένη συζήτηση και αποχώρησε μετά την ψήφιση του 11ου θέματος.
 • Ο κ. Τασιόπουλος Παύλος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 3ου θέματος.
 • Ο κ. Αναγνώστου Νικόλαος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 5ου θέματος.

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2017 βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως ισχύει. (Εξ αναβολής).

Α.Δ.Σ. 23/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών ορίζοντας ως μέλη

α) από τους Δημοτικούς Συμβούλους:

1.Κωνσταντόπουλος Γ. με αναπληρωτή Θεοδώρου Γ.

2. Μπεζεριάνος Γ. με αναπληρωτή Ζλατούδη Α.

β) από τους δημότες:

Φεγγερός Νικόλαος με αναπληρωτή

Μωρούλη Δημήτριο.

  Λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής για τον καθορισμό των δρομολογίων της συγκοινωνιακής γραμμής Σκιάθου – Κουκουναριών έτους 2017.

Α.Δ.Σ. 24/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την Επιτροπή για τον καθορισμό των δρομολογίων της συγκοινωνιακής γραμμής Σκιάθου – Κουκουναριών ορίζοντας τα εξής μέλη:

1.Μίχας Δημήτριος με αναπληρωματικό Γιολδάση Δημήτριο

2.Αναγνώστου Νικόλαος με αναπληρωτή Διολέττα Παναγιώτη

3.Τασιόπουλος Παύλος με αναπληρωτή Ζλατούδη Αθανάσιο.

  Λήψη απόφασης για παράταση ή μη της μίσθωσης κατόπιν λήξης αυτής σύμφωνα με το αρ.4554/06-06-2012 συμφωνητικό μίσθωσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποσύρθηκε.

  Λήψη απόφασης για διοικητική αποβολή από το περίπτερο στη θέση ανατολική παράλια Δήμου Σκιάθου έμπροσθεν του καταστήματος της τράπεζας Alpha Bank του Αντωνίτσα Δημητρίου του Αποστόλου – Θεοδώρου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναβλήθηκε.

  Λήψη απόφασης για  διατήρηση ή κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναβλήθηκε.

  Λήψη απόφασης για δημοσίευση ή μη της περίληψης διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου σύμφωνα με το παρ.2 άρθρο 4 ΠΔ 270/81.

Α.Δ.Σ. 25/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Λήψη απόφασης για δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης.

  Έγκριση της 1ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 12.280,00€ στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 703/2017 απόφαση του  Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές.

Α.Δ.Σ. 26/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1η κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 12.280,00€.

  Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 27/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό

οικονομικού έτους 2016.

  Λήψη απόφασης για τροποποίηση της συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.4412/2016.

Α.Δ.Σ. 28/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση στη συγκρότηση επιτροπών.

  Λήψη απόφασης για ένταξη της νήσου Σκιάθου στο «Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2017».

Α.Δ.Σ. 29/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ένταξη της νήσου Σκιάθου στο «Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2017».

  Λήψη απόφασης για διαγραφές χρεών από χρηματικούς καταλόγους. (Μαστοράκη, Χαλκιάς, Καλογιάννη)

Α.Δ.Σ. 30/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλών.

  Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000€ στον Κ.Α.15-6471 για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 26/02 και 27/02 2017.

Α.Δ.Σ. 31/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού

3.000€ στον Κ.Α.15-6471.

  Λήψη απόφασης για έγκριση της συμμετοχής του Δήμου στη διεθνή έκθεση τουρισμού ITB 2017 στο Βερολίνο της Γερμανίας από 08 έως 12 Μαρτίου 2017 και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.200,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην διεθνή έκθεση τουρισμού ITB 2017.

Α.Δ.Σ. 32/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή στη διεθνή έκθεση τουρισμού ITB 2017

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

3.200,00 στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02.

  Λήψη απόφασης για έγκριση διοργάνωσης workshop για τη διαφημιστική προώθηση και προβολή της Σκιάθου στην Ιταλία και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για τη διαφημιστική προώθηση και προβολή του Δήμου Σκιάθου στη Βερόνα Ιταλίας μέσω της διοργάνωσης workshop.

Α.Δ.Σ. 33/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη διοργάνωση workshop

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

4.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6431.

  Λήψη απόφασης για έγκριση της διαφημιστικής καταχώρησης του Δήμου Σκιάθου στο περιοδικό «plefsi»  στο πλαίσιο της διαφημιστικής προβολής του Δήμου Σκιάθου και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.750,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για τη διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σκιάθου στο περιοδικό «plefsi».

Α.Δ.Σ. 34/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σκιάθου στο περιοδικό «plefsi»  

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

1.750,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6431.

  Χορήγηση προέγκρισης σε Κ.Υ.Ε..

Α.Δ.Σ. 35/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ  (ΠΙΤΣΑΡΙΑ) στην οδό  ΣΥΜΕΩΝΟΣ  στη Σκιάθο της ΓΚΟΥΡΙΚΟΥ-ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ.

  Χορήγηση προέγκρισης σε Κ.Υ.Ε..

Α.Δ.Σ. 36/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ  (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) στην οδό ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (πρώην Marias Pizza) στη Σκιάθο του ΚΤΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (εκπρόσωπος της υπό σύσταση εταιρείας ΚΤΟΥΚΑΣ Γ.-ΒΡΕΤΤΟΣ Ν. Ο.Ε.).

  Χορήγηση προέγκρισης σε Κ.Υ.Ε..

Α.Δ.Σ. 37/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση ΑΝΑΨΥΧΗΣ (KAΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ) στην περιοχή ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ (ΨΑΡΑΔΙΚΑ) στη Σκιάθο,  («ΜΕΡΙΛΥΝ») της ΜΗΤΡΕ-ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε...

  Χορήγηση προέγκρισης σε Κ.Υ.Ε..

Α.Δ.Σ. 38/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) στην οδό ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ με ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ στη Σκιάθο του ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ.

  Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποσύρθηκε.

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 39/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του δημοτικού συμβούλου, κ. Κοφινά στο Βόλο  από τις 20.2.2017 - 22.2.2017 για να εμφανιστεί ως μάρτυρας στο Εφετείο Λάρισας.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

280,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 40/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Δημάρχου στο Βερολίνο από τις 8.3.2017 - 11.3.2017 για να συμμετάσχει σε διεθνή έκθεση τουρισμού.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

1.500,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 41/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Δημάρχου στο Μαυροβούνιο από τις 12.3.2017 - 15.3.2017 για να συμμετάσχει σε συνέδριο.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

1.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή