ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Σκιάθος, 30 Ιανουαρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 470/23.01.2017 για τακτική συνεδρίαση (1η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27.1.2017 και ώρα 19:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο εκτός ημερήσιας, 2o εκτός ημερήσιας, 1ο, 2o, 3o, 4ο, 5ο, 6ο, 7o, 8o, 9ο, 10o, 11o, 12o, 14ο, 15ο, 16o, 17o, 18o, 19o της υπ’ αριθ. πρωτ. 470/23.01.2017 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

 • Το 13ο θέμα ομόφωνα αναβλήθηκε.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκαέξι (16) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή

 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου

 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα

 4. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου

 5. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

 6. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου

 7. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου

 8. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου

 9. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου

 10. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη

 11. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου

 12. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου

 13. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα

 14. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου

 15. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου

 16. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου

 2. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη

 3. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Αναγνώστου Νικόλαος προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.

 • Η κ. Φιλαρέτου Αναστασία αποχώρησε μετά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.

 • Ο κ. Μπεζεριάνος Γεώργιος αποχώρησε μετά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.

 • Η κ. Πασχάλη Χαραλαμπία αποχώρησε μετά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.

 • Ο κ. Πασχάλης Εμμανουήλ αποχώρησε μετά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.

 • Ο κ. Ζλατούδης Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης και επανήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2016) (7/2017 Α.Ο.Ε.)

Α.Δ.Σ. 1/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 (Δ τρίμηνο 2016)

  Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (6/2017 A.O.E.).

Α.Δ.Σ. 2/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Λήψη απόφασης για υπογραφή σύμβασης του Δήμου Σκιάθου με Πράσινο Ταμείο και Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και περί αποδοχής του τρόπου χρηματοδότησης.

Α.Δ.Σ. 3/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης του Δήμου Σκιάθου με Πράσινο Ταμείο και Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

  Παράταση της διμερούς σύμβασης συνεργασίας μεταξύ «ΕΕΑΑ ΑΕ» και Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 4/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της διμερούς σύμβασης.

  Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ αυτών - γενικές οδηγίες (Εγκύκλιος 25).

Α.Δ.Σ. 5/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τoν προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού.

  Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 6/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μίσθωση ακινήτου.

  Λήψη απόφασης για έγκριση της διαφημιστικής καταχώρησης του Δήμου Σκιάθου στο in flight περιοδικό της Thomas Cook Travel στο πλαίσιο της διαφημιστικής προβολής του Δήμου Σκιάθου και ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για τη διαφημιστική καταχώρηση.

Α.Δ.Σ. 7/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη διαφημιστική καταχώρηση

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

6.000,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431.

  Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού TTR (ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ) 16-19/02/2017 και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 8/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή στη διεθνή έκθεση τουρισμού TTR

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

4.000,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02.

  Λήψη απόφασης για έγκριση της συμμετοχής του Δήμου στην διεθνή έκθεση τουρισμού IFT 2017 SAJAM TURIZMA (International Fair of Tourism) στο Βελιγράδι της Σερβίας από 23 έως 26 Φεβρουαρίου 2017 και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για τη συμμετοχή του Δήμου.

Α.Δ.Σ. 9/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή στη διεθνή έκθεση τουρισμού IFT 2017 SAJAM TURIZMA

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

4.000,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02.

  Λήψη απόφασης για έγκριση διοργάνωσης σεμιναρίου (workshop) με σκοπό να ενταχθούν οι πεζοπορικές διαδρομές Σκιάθου στο ευρωπαϊκό Δίκτυο Μονοπατιών Κορυφαίας Ποιότητας, που πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Συνομοσποδία Πεζοπόρων (ERA) και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.600,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για τηδιοργάνωσης σεμιναρίου (workshop).

Α.Δ.Σ. 10/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη διοργάνωση σεμιναρίου

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

2.600,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431.

  Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.444,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 για το ανεκτέλεστο μέρος συμβατικής υποχρέωσης, που απορρέει από την υπ’ αριθμ. 59/2016 ΑΔΣ (αναβάθμιση, συντήρηση και φιλοξενία του ιστοτόπου «skiathos.gr»).

Α.Δ.Σ. 11/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού

3.444,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431.

  Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου (διαμόρφωση εισόδου – εξόδου) επί των ανώνυμων οδών έμπροσθεν του Ο.Τ. 261 Γ’ Τομέας, του σχεδίου πόλης Δήμου Σκιάθου, για την εγκατάσταση πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Α.Δ.Σ. 12/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απότμηση πεζοδρομίου για την εγκατάσταση πρατηρίου υγρών καυσίμων.

  Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής παιδείας και των φορέων των παραγωγικών τάξεων, που θα εκπροσωπηθούν στην επιτροπή.

Α.Δ.Σ. 13/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ

Για τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος Μίχας Δημήτριος με αναπληρωτή τον Σταματά Ιωάννη και επιλέγεται από τις παραγωγικές τάξεις το Επιμελητήριο Μαγνησίας, που ορίζει ως εκπρόσωπό του την Κανταράκια – Ροδανάκη Μαριγώ με αναπληρωτή τον Ζλατούδη Αθανάσιο

  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Α.Δ.Σ. 14/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί επιτροπές έως 31.12.2017 για:

παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών

παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών

  Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2017 βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως ισχύει. ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
  Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..

Α.Δ.Σ. 15/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αντικαθίσταται ο Μαυρόπουλος Κωνσταντίνος από τον

Περήφανο Δημήτριο.

  Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής αιγιαλού και παραλιών.

Α.Δ.Σ. 16/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την Επιτροπή αιγιαλού και παραλιών ορίζοντας τα εξής μέλη:

1.Θεοδώρου Γεώργιος, ως πρόεδρος

2.Γιολδάσης Δημήτριος με αναπληρωτή Σταματά Iωάννη

3.Κοφινάς Φώτιος με αναπληρωτή Τασιόπουλο Παύλο

4.Διολέττας Γεώργιος του Κ. με αναπληρωτή Παρίση Δημήτριο του Ν.

5. Κανταράκια Κυριακή με αναπληρωτή Πασχάλη Χαράλαμπο του Εμ.

  Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή για συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης του ετήσιου μητρώου αρρένων.

Α.Δ.Σ. 17/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει τον Πασχάλη Απόστολο με αναπληρωτή τον Κωνσταντόπουλο Γεώργιο, ως μέλος της επιτροπής κατάρτισης του ετήσιου μητρώου αρρένων .

  Λήψη απόφασης για ακύρωση ενταλμάτων 2016 που υπάγονται σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31.12.2016.

Α.Δ.Σ. 18/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ακύρωση ενταλμάτων 2016 που υπάγονται σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31.12.2016.

  Λήψη απόφασης για ακύρωση ενταλμάτων 2016 που δεν υπάγονται σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31.12.2016.

Α.Δ.Σ. 19/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ακύρωση ενταλμάτων 2016 που δεν υπάγονται σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31.12.2016.

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 20/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του δημοτικού συμβούλου, κ. Διολέττα στη Ρουμανία από τις 14.2.2017 - 21.2.2017 για να συμμετάσχει σε διεθνή έκθεση τουρισμού.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

1.600,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 21/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του δημοτικού συμβούλου, κ. Διολέττα στη Σερβία από τις 21.2.2017 - 28.2.2017 για να συμμετάσχει σε διεθνή έκθεση τουρισμού.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

1.7 00,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 22/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου, κ. Γιαννίτση στην Αθήνα από τις 1.2.2017 - 3.2.2017 για να συμμετάσχει σε ημερίδα του ΦΟΣΔΑ.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

400,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή