ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σκιάθος, 15 Μαΐου 2015

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

            Πίνακας θέματος της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 3874/15.5.2015 για έκτακτη συνεδρίαση (12η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις  15.5.2015 και ώρα 12:30’ και περίληψη της απόφασης, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκατέσσερα (14) και ονομαστικά οι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 3. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 4. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 5. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 6. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 7. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου – Ιωάννη
 8. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 9. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 10. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 11. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 12. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 13. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 14. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου 

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 2. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 3. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
 4. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 5. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 6. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο  κ. Γιολδάσης Δημήτριος προσήλθε κατά τη συζήτηση του θέματος.

 

 

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. Εγκρίνει την περαιτέρω Μεταβίβαση του Δικαιώματος της Απλής Χρήσης Αιγιαλού –Παραλίας  από το Δήμο Σκιάθου προς Τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/2001 και την  ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015 (ΦΕΚ 578/09-04-2015 τεύχος Β): «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού»
 2. Καθορίζει τον τρόπο Διαχείρισης και τους όρους χρήσης των αιγιαλών του Δήμου Σκιάθου από Τρίτους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 Ν2971/2001 και της ΚΥΑ  ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015 (ΦΕΚ 578/09-04-2015 τεύχος Β)
 3. Προσδιορίζει τους αιγιαλούς που θα παραχωρηθούν για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.
 4.  Καθορίζει τα τμήματα κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων-τροχήλατων καντινών αυτοκινούμενων ή μη προς παραχώρηση στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμοροι) με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος.
 5. Καθορίζει τα τμήματα κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων-τροχήλατων καντινών αυτοκινούμενων ή μη-θαλασσίων μέσων αναψυχής προς παραχώρηση σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης  έναντι ανταλλάγματος στους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία.
 6. Εγκρίνει τη διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για τα τμήματα που πρόκειται να δημοπρατηθούν οι όροι της οποίας θα καταρτιστούν από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την  επιτροπή που ορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 7. Τη μη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης σε εφημερίδες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ:

1)Έγκριση της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας από το Δήμο Σκιάθου προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2971/2001 και την Κ.Υ.Α. ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β’): «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού»

2) Προσδιορισμός αιγιαλών που παραχωρούνται για άσκηση δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.

3) Καθορισμός του τρόπου διαχείρισης και των όρων χρήσης για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. και σε περίπτωση μεταβίβασης της χρήσης σε τρίτους καθορισμός τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών προς παραχώρηση με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων– τροχήλατων αυτοκινούμενων ή μη αναψυκτηρίων – θαλασσίων  μέσων αναψυχής

α)στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμοροι) &

β) στους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης  αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Α.Δ.Σ. 127/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή