ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σκιάθος, 28 Απριλίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

            Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 3107/23.4.2015 για τακτική συνεδρίαση (11η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις  23.4.2015 και ώρα 20:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 19οτης υπ’ αριθ. 3107/23.4.2015πρόσκλησηςτης ημερήσιας διάταξης.

 • Το 18ο θέμα της υπ’ αριθ. 3107/23.4.2015πρόσκλησης ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε.

          Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκαεπτά (17) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 5. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 6. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 7. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 8. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 9. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
 10. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 11.  Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 12. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 13. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 14. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 15. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 16. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 17. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη

                                              ΑΠΟΝΤΕΣ                                            

 1. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 2. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο  κ. Αναγνώστου Νικόλαος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.
 • Ο κ. Πατσάς Ιωάννης προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση, αποχώρησε κατά την ψήφιση του δεύτερου (2ου) θέματος, επανήλθε κατά τη συζήτηση του τρίτου (3ου) θέματος και αποχώρησε μετά την ψήφισή του.
 • Ο κ. Μίχας Δημήτριος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του πρώτου (1ου) θέματος.
 • Ο κ. Πασχάλης Απόστολος αποχώρησε μετά την ψήφιση του δεύτερου (2ου) θέματος και επανήλθε κατά τη συζήτηση του πέμπτου (5ου) θέματος.
 • Η κ. Φιλαρέτου Αναστασία αποχώρησε μετά την ψήφιση του τρίτου (3ου) θέματος.
 • Ο κ. Δήμαρχος αποχώρησε μετά την ψήφιση του δέκατου ένατου (9ου) θέματος και νόμιμα εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο, κ. Σταμέλο.
 • Ο κ. Ζλατούδης Αθανάσιος αποχώρησε μετά την ψήφιση του δέκατου (10ου) θέματος.
 • Ο κ. Βιολέττας Ελευθέριος αποχώρησε μετά την ψήφιση του δέκατου (10ου) θέματος.
 • Ο κ. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος αποχώρησε μετά την ψήφιση του δέκατου (10ου) θέματος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. Εγκρίνει την περαιτέρω Μεταβίβαση του Δικαιώματος της Απλής Χρήσης Αιγιαλού –Παραλίας  από το Δήμο Σκιάθου προς Τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/2001 και την  ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015 (ΦΕΚ 578/09-04-2015 τεύχος Β): «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού»
 2. Καθορίζει τον τρόπο Διαχείρισης και τους όρους χρήσης των αιγιαλών του Δήμου Σκιάθου από Τρίτους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 Ν2971/2001 και της ΚΥΑ  ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015 (ΦΕΚ 578/09-04-2015 τεύχος Β)
 3. Προσδιορίζει τους αιγιαλούς που θα παραχωρηθούν για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.
 4.  Καθορίζει τα τμήματα κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων-τροχήλατων καντινών αυτοκινούμενων ή μη προς παραχώρηση στους έχοντες το δικαίωμα ανευ δημοπρασίας (όμοροι) με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος.
 5. Καθορίζει τα τμήματα κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων-τροχήλατων καντινών αυτοκινούμενων ή μη-θαλασσίων μέσων αναψυχής προς παραχώρηση σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης  έναντι ανταλλάγματος στους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία.
 6. Εγκρίνει τη διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για τα τμήματα που πρόκειται να δημοπρατηθούν οι όροι της οποίας θα καταρτιστούν από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την  επιτροπή που ορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 7. Τη μη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης σε εφημερίδες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 41 Α’ 20-4-2015) για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Α.Δ.Σ. 102/2015  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την εναρμόνιση του Δήμου Σκιάθου

 με τις θέσεις της ΚΕΔΕ

 

Κανονισμός καθαριότητας (Α.Ο.Ε. 91/2015)

Α.Δ.Σ. 103/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον κανονισμό καθαριότητας

 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ:

1)Έγκριση της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας από το Δήμο Σκιάθου προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2971/2001 και την Κ.Υ.Α. ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β’): «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού»

2) Προσδιορισμός αιγιαλών που παραχωρούνται για άσκηση δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.

3) Καθορισμός του τρόπου διαχείρισης και των όρων χρήσης για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. και σε περίπτωση μεταβίβασης της χρήσης σε τρίτους καθορισμός τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών προς παραχώρηση με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων– τροχήλατων αυτοκινούμενων ή μη αναψυκτηρίων – θαλασσίων  μέσων αναψυχής

α)στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμοροι) &

β) στους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης  αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Α.Δ.Σ. 104/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου Σκιάθου λόγω παραγραφής τους. (Α.Ο.Ε. 98/2015)

Α.Δ.Σ. 105/2015   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλών κατά του

Δήμου Σκιάθου λόγω παραγραφής τους.

 

Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της μίσθωσης κτηριακών εγκαταστάσεων με τον ανάλογο εξοπλισμό για τη λίπανση, πλύση, έλεγχο και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 106/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τριετή παράταση της μίσθωσης κτηριακών εγκαταστάσεων με τον ανάλογο εξοπλισμό για τη λίπανση, πλύση, έλεγχο και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Σκιάθου.

 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης της προτεινόμενης θέσης «ΜΑΡΙΝΟΣ» για την δημιουργία Χώρου Οργανωμένης Κατάδυσης (ΧΟΚ) στα πλαίσια της πρότασης υλοποίησης του έργου «ΙΔΡΥΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ» σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση (Κωδ. Προσκλ. 64/2015) της Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας στο ΕΣΠΑ / Ε.Π. «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα- Ήπειρος 2007-2013» / Άξονας 4 / Θεματική Προτεραιότητα 61.

Α.Δ.Σ. 107/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την προτεινόμενη θέση «ΜΑΡΙΝΟΣ» για την δημιουργία Χώρου Οργανωμένης Κατάδυσης (ΧΟΚ) στα πλαίσια της πρότασης υλοποίησης του έργου «ΙΔΡΥΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ».

 

Έγκριση της μελέτης για την εκτέλεση της εργασίας «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015» και  καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

Α.Δ.Σ. 108/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  μελέτη για την εκτέλεση της εργασίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη Πολυσύχναστων παραλίων Δήμου Σκιάθου έτους 2015» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

 

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου, για το οικονομικό έτος 2015.

Α.Δ.Σ. 109/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου.

 

Ορισμός μελών για την ανασυγκρότηση της επιτροπής σχετικά με την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων.

Α.Δ.Σ. 110/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Για την ανασυγκρότηση της επιτροπής ορίζονται ως μέλη από τους μηχανικούς της υπηρεσίας:

η Σάχου Αικατερίνη με αναπληρωτή τον Σταματίου Χρήστο.

 

Έγκριση – πρόσληψη προσωπικού  πέντε (5) εργατών καθαριότητας και ενός (1) οδηγού ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

Α.Δ.Σ. 111/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού  πέντε (5) εργατών καθαριότητας και ενός (1) οδηγού ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

 

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή για συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης του ετήσιου μητρώου αρρένων.

Α.Δ.Σ. 112/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει τον Πασχάλη Απόστολο με αναπληρωτή τον Κωνσταντόπουλο Γεώργιο, ως μέλος της επιτροπής κατάρτισης του ετήσιου μητρώου αρρένων .

 

Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής προμηθειών Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 113/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής προμηθειών.

 

Έγκριση της 2ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 11.605,59€ στο Δήμο Σκιάθου  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την  υπ’αριθμ.11831/15  χρηματική εντολή του Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις  Σχολικές Επιτροπές.

Α.Δ.Σ. 114/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2η κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 11.605,59 €.

 

Διαγραφή ποσού 27,57€ της ΠΑΠΑΡΑ ΟΡΣΑΣ του Νικολάου από τον Χ.Κ. 72/2015 λόγω χρέωσης εκ παραδρομής.

Α.Δ.Σ. 115/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλής

της Παπαρά Όρσας.

 

Διαγραφή ποσού 35,22€ της ΠΑΣΧΑΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ του Ευστρατίου από τον Χ.Κ. 150/2015 λόγω διπλοχρέωσης εκ παραδρομής.

Α.Δ.Σ. 116/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλής

της Πασχάλη Τριανταφυλλιάς.

 

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος και εισπραχθέντος χρηματικού ποσού.

Α.Δ.Σ. 117/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επιστροφή στον Ρουσιαμάνη Λάμπρου του αχρεωστήτως καταβληθέντος και εισπραχθέντος χρηματικού ποσού

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 118/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΑΝΑΨΥΧΗΣ  (ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ) στην οδό ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ με ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ στη Σκιάθο,  του  DANIEL-SPENCER  BUTLER.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 119/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ -ΑΝΑΨΥΧΗΣ  (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ) στην περιοχή/ οδό ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ   στη Σκιάθο,  της  ΚΟΓΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. (νομ. Εκπρόσωπος ΚΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ).

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 120/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ (ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ) στην περιοχή ΠΕΡΙΦ. ΟΔΟ – τέρμα ΚΟΡΑΗ στη Σκιάθο, της ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ «ΦΡΟΥΤΟΜΑΝΙΑ».

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 121/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) εντός του κρατικού Αερολιμένα Σκιάθου, της ΜΙΧΟΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε..

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 122/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) στην περιοχή ΤΡΕΙΣ  ΙΕΡΑΡΧΕΣ στη Σκιάθο, του ΜΕΤΣΟ ΑΝΤΡΕΑ του ΦΟΤΟ

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 123/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΑΝΑΨΥΧΗΣ  (ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ) στην περιοχή ΑΜΜΟΥΔΙΑ στη Σκιάθο, της VKM-3- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 124/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ), στην οδό Ευαγγελιστρίας στη Σκιάθο της ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΖΗΝΟΒΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

 

Μετακινήσεις

Α.Δ.Σ. 125/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Δημάρχου στην Κύπρο για συμμετοχή σε τουριστική έκθεση.

Β. Ψηφίζει συμπληρωματική πίστωση ποσού

300,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6421

 

Μετακινήσεις

Α.Δ.Σ. 126/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Δημάρχου στη Λάρισα για συνάντηση με τον Γενικό Δ/ντη της Αστυνομικής Διεύθυνσης.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

119,15 ευρώ στον Κ.Α. 00.6421

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή