ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σκιάθος, 31Μαρτίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

            Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 2228/26.3.2015  για συνεδρίαση (8η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις  30.3.2015 και ώρα 20:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:1ο, 2ο εκτός ημερησίας ως κατεπείγοντα, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο και 10ο της υπ’ αριθ. 2228/26.3.2015 πρόσκλησηςτης ημερήσιας διάταξης.

          Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δώδεκα (12) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 2. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 3. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 4. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 5. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 6. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 7. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 8. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 9. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 10. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 11. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
 12. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα

                                        ΑΠΟΝΤΕΣ                                      

 1. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 2. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 3. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 4. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 5. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο  κ. Αναγνώστου Νικόλαος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.
 • Ο  κ. Ζλατούδης Αθανάσιος  προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.
 • Ο κ. Πατσάς Ιωάννης προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση και αποχώρησε μετά την ψήφιση του δεύτερου (2ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 • Ο κ. Πασχάλης Απόστολος προσήλθε κατά τη συζήτηση του πρώτου (1ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 • Ο κ. Μπεζεριάνος Γεώργιος αποχώρησε μετά την ψήφιση του δεύτερου (2ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 • Η κ. Φιλαρέτου Αναστασία αποχώρησε μετά την ψήφιση του δεύτερου (2ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 81/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  του  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ   ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στην πάροδο Παπαδιαμάντη   Σκιάθου  (ΠΟΤΟΚΙ)                        

 

Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 42/2015 Α.Δ.Σ.

Α.Δ.Σ. 82/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Διορθώνει την 42/2015 Α.Δ.Σ. με τη διατύπωση της ετήσιας ισχύος αντί της διάρκειάς της ως τη λήξη της θητείας της παρούσας δημοτικής αρχής

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να ενεργήσει αυτή ως Δικαιούχος και Φορέας Υλοποίησης του έργου «ΙΔΡΥΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ».

Α.Δ.Σ. 83/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και της Περιφέρειας Θεσσαλίας

 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της δράσης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» σύμφωνα με την με ΑΠ 52/23-12-2014 πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Α.Δ.Σ. 84/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της δράσης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015»

 

Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής προμηθειών Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 85/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής προμηθειών.

 

Έγκριση διενέργειας προμηθειών 2015.

Α.Δ.Σ. 86/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διενέργεια προμηθειών 2015.

 

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού TAXIDIστην Κύπρο 24-26/4/2015 και ψήφιση πίστωσης ποσού δαπάνης 2.137,00€ στον Κ.Α. 00.6432.2.

Α.Δ.Σ. 87/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού και

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

2.137,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6432.2.

 

Έγκριση της εκδήλωσης λαϊκών ιππικών αγώνων για τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου και ψήφιση πίστωσης ποσού 500€ στον Κ.Α.Ε. 00.6443.

Α.Δ.Σ. 88/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την εκδήλωση λαϊκών ιππικών αγώνων

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

500€ στον Κ.Α.Ε. 00.6443.

 

Διαγραφή οφειλής.

Α.Δ.Σ. 89/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλής της

Τρακόσα Πηνελόπης.

 

Έγκριση διαφημιστικής προβολής του Πάσχα στη Σκιάθο σε ραδιοφωνικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας και ψήφιση πίστωσης ποσού 300€ στον Κ.Α.Ε. 00.6431.

Α.Δ.Σ. 90/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη διαφημιστική προβολής του Πάσχα στη Σκιάθο

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

300€ στον Κ.Α.Ε. 00.6431.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 91/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) στην οδό ΑΝΤ/ΧΟΥ ΛΑΣΚΟΥ στη Σκιάθο,  του ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΑΚΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 92/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ –ΑΝΑΨΥΧΗΣ  (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ) στην περιοχή ΦΤΕΛΙΑ-Μ. ΑΜΜΟΣ, στη Σκιάθο,     της ΝΤΡΕΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 93/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ  (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) στην οδό ΣΥΓΓΡΟΥ στη Σκιάθο, της ΤΣΑΧΑΛΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

 

Α.Δ.Σ. 94/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΑΝΑΨΥΧΗΣ  (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ) στην οδό ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ   στη Σκιάθο, της ΜΕΛΙΤΣΗ ΜΕΛΙΝΑΣ του  ΚΩΝ/ΝΟΥ

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

 

Α.Δ.Σ. 95/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (χωρίς παρασκευαστήριο) στην οδό ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ  στη Σκιάθο, του ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

 

Α.Δ.Σ. 96/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΑΝΑΨΥΧΗΣ  (ΚΕΝΤΡΟ  ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ) στην οδό ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ στη Σκιάθο, της  ΚΕΦΑΛΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

 

Α.Δ.Σ. 97/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) στην οδό ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ στη Σκιάθο, της  ΣΤΑΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Α.Δ.Σ. 98/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ  ΜΠΑΡ) στην περιοχή  ΠΑΛΙΟ  ΛΙΜΑΝΙ  στη Σκιάθο, του ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Α.Δ.Σ. 99/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ & ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) στην οδό ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ στη Σκιάθο, του ΑΙΓΙΝΗΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Μετακινήσεις

Α.Δ.Σ. 100/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Διολέττα στην Κύπρο για συμμετοχή σε τουριστική έκθεση.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

700,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6421

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή