ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Σκιάθος, 9Φεβρουαρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

            Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 765/3.2.2015 για συνεδρίαση (4η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 7.2.2015 και ώρα 19:30’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο εκτός ημερησίας ως κατεπείγοντα, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο ,14ο της υπ’ αριθ. 765/3.2.2015 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

 • Το 7ο θέμα της υπ’ αριθ. 765/3.2.2015 πρόσκλησης ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε.
 • Το 13ο θέμα της υπ’ αριθ. 765/3.2.2015 πρόσκλησης ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε.

           Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκαέξι (16) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου – Ιωάννη
 4. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 5. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 6. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
 7. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 8. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 9. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 10. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 11. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 12. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 13. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 14. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 15. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 16. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 17. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 18. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 19. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 20. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Μίχας Δημήτριος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση και αποχώρησε κατά τη συζήτηση του όγδοου (8ου) θέματος.
 • Ο  κ. Γιολδάσης Δημήτριος αποχώρησε μετά την ψήφιση του τρίτου (3ου) θέματος εκτός ημερησίας.
 • Ο  κ. Τασιόπουλος Παύλος αποχώρησε μετά την ψήφιση του πρώτου (1ου) θέματος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Αντικατάσταση μελών Επιτροπής εξέτασης δικαιολογητικών των νηπίων για εγγραφές και διαγραφές στον Παιδικό σταθμό Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 13/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Αντικαθίστανται οι:

Αϊβαλιώτη Μαρία, παιδαγωγός, Δ/ντρια Παιδικού Σταθμού και Τσίοτρας Χρήστος, εκπρ/πος των γονέων - κηδεμόνων των νηπίων από την Κοκκολιού Γιαννούλα και τον Βολιώτη  Κωνσταντίνο αντίστοιχα.

 

Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής     

Α.Δ.Σ. 14/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Αντικαθίστανται οι:

Ανδριτσόπουλος Ηλίας από τον Δερβένη Πέτρο. Ο  Νικολάου Νικόλαος από τον Μιτζέλο Γεώργιο που γίνεται πλέον τακτικό μέλος με αναπληρωματικό τον Χατζημπύρο Μιλτιάδη.

 

Λήψη απόφασης για ύπαρξη χημικών W.C. στη Σκιάθο.

Α.Δ.Σ. 15/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τοποθέτηση και λειτουργία χημικών W.C. στη Σκιάθο.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού  2.000,00€ στον Κ.Α. 00.6432.2 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για τη μεταφορά διαφημιστικού υλικού.

Α.Δ.Σ. 16/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού

2.000,00€ στον Κ.Α. 00.6432.2

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 

Έγκριση υλοποίησης αθλητικών προγραμμάτων Δήμου Σκιάθου έτους 2015

Α.Δ.Σ. 17/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων Δήμου Σκιάθου έτους 2015.

 

Σύμβαση συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.

Α.Δ.Σ. 18/2015    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη σύμβαση συνεργασίας.

 

Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης για την αποζημίωση γης και επικείμενων σχεδίου πόλεως Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 19/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Για τη συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης για την αποζημίωση γης και επικείμενων σχεδίου πόλεως Σκιάθου ορίζονται ως μέλη

α) από τους Δημοτικούς Συμβούλους:

1. Σταμέλος Ηλίας με αναπληρωτή Σταματά Ιωάννη

2.Φιλαρέτου Αναστασία με αναπληρωτή Ζλατούδη Αθανάσιο

β) από τους μηχανικούς της υπηρεσίας:

Σάχου Αικατερίνη με αναπληρωτή Σταματίου Χρήστο

 

Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2015 βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως ισχύει.

Α.Δ.Σ. 20/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Για τη συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών ορίζονται ως μέλη

α) από τους Δημοτικούς Συμβούλους:

1.Κωνσταντόπουλος Γεώργιος με αναπληρωτή Θεοδώρου Γεώργιο

2.Πασχάλης Εμμανουήλ με αναπληρωτή Πατσά Ιωάννη

β) από τους δημότες:

Φεγγερός Νικόλαος με αναπληρωτή

Κανταράκια Φιλίτσα

 

Ένταξη της νήσου Σκιάθου στο «Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2015»

Α.Δ.Σ. 21/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ένταξη της νήσου Σκιάθου στο «Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2015»

 

Ίδρυση εσπερινού επαγγελματικού Λυκείου

Α.Δ.Σ. 22/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ίδρυση εσπερινού επαγγελματικού Λυκείου στη Σκιάθο.

 

Έγκριση της 1ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 11.605,59 €  στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

Α.Δ.Σ. 23/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1η κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 11.605,59 €

 

Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στο πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ «Βόρειες Σποράδες».

Α.Δ.Σ. 24/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει εκπρόσωπο τον Κωνσταντόπουλο Γεώργιο με αναπληρωτή τον Θεοδόσιο Τρακόσα

 

Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2015.

Α.Δ.Σ. 25/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διενέργεια προμηθειών έτους 2015

 

Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.

Α.Δ.Σ. 26/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη καταστροφή αντικειμένων.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 27/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας επιχείρησης ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ  (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) στην περιοχή «ΠΑΛΙΟ  ΛΙΜΑΝΙ» στη Σκιάθο,  στον ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 28/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας επιχείρησης ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ  (ΤΑΒΕΡΝΑ-ΟΥΖΕΡΙ) στην οδό ΑΝΤ/ΧΟΥ ΛΑΣΚΟΥ    στη Σκιάθο, στον  ΠΑΠΠΑ ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 29/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας επιχείρησης ΑΝΑΨΥΧΗΣ  - ΥΠΑΙΘΡΙΟ (ΟΠΕΝ) ΜΠΑΡ - στην περιοχή ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ  στη Σκιάθο, στον ΠΑΣΧΑΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ-ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ  ΠΑΣΧΑΛΗ

 

 

Μετακινήσεις

Α.Δ.Σ. 30/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την κατεπείγουσα μετακίνηση του κ. Σταμέλου Ηλία στο Βόλο για συνάντηση με τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

85,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6421

 

 

Μετακινήσεις

Α.Δ.Σ. 31/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την κατεπείγουσα μετακίνηση του κ. Σταμέλου Ηλία στη Λάρισα για συνάντηση στη Π.Ε.Δ..

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

175,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6421

 

 

Μετακινήσεις

Α.Δ.Σ. 32/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Διολέττα Παναγιώτη στο Βόλο για συνάντηση με τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

 

Μετακινήσεις

Α.Δ.Σ. 33/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Σταματά Ιωάννη στην Καρδίτσα για την αγορά δένδρων.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

 135,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6421

 

 

Μετακινήσεις

Α.Δ.Σ. 34/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Κωνσταντόπουλου Γεωργίου στο Βόλο για συμμετοχή στο πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

 85,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6421

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή