ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Σκιάθος, 3Μαρτίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

            Πίνακας θέματος της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 1516/2.3.2015 για ειδική και έκτακτη συνεδρίαση (5η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 2.3.2015 και ώρα 12:30’ και περίληψη της απόφασης, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση αυτή.

           Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκαπέντε (15) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου – Ιωάννη
 4. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
 5. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 6. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 7. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 8. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 9. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 10. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 11. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 12. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 13. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 14. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 15. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 16. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 17. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 18. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 19. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 20. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 21. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Έγκριση του Απολογισμού, Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2012 Δήμου Σκιάθου (Α.Ο.Ε. 53/2015).

Α.Δ.Σ. 35/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον Απολογισμό, Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης έτους 2012 Δήμου Σκιάθου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

dark blue el

Κύλιση στην Αρχή